Kategoriarkiv: Kultur

Kulturytringer som skjønn­lit­te­ra­tur, film og tea­ter kom­men­te­res fra en mas­ku­li­nis­tisk syns­vin­kel.

Individ mot bølge

Den tys­ke fil­men Bølgen fra 2008 har nylig vært vist på NRK. Filmen er klart poli­tisk. Den er bevisst laget for å adva­re mot tota­li­tæ­re tenden­ser, og nep­pe kom­mer noen fra den­ne fil­men uten for­ny­et immu­ni­tet mot nazis­me, fascis­me og and­re … Les vide­re

Skrevet i Kultur | 2 kommentarer

Jakten på mannlighet

Kommentar til den pris­be­løn­te fil­men Gutten med syk­ke­len av de bel­gis­ke regis­sør­brød­re­ne Jean-Pierre og Luc Dardenne.  Den 12-åri­­ge gut­ten og hoved­per­son i den­ne fil­men har en prakt­full fos­ter­mor. Hvor moren er vites ikke. Men hvor­dan skal gut­ten lære hva det vil si å være … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Kultur | Legg igjen en kommentar

Vater, mein Vater

Der Erlkönig i ny tol­king. Blant dei tys­ke Lieder vil eg tru at Der Erlkönig med tekst av Goethe og tonestet­jing av Schubert er blant dei mest kjen­de.  Teksten er dra­ma­tisk og akkom­pag­ne­men­tet under­stre­kar det­te med ein sug­ge­re­ran­de verk­nad. 

Skrevet i Barn og foreldreskap, Kultur | 1 kommentar

Forbausende framskritt i kvinnefotballen?

Det pågår et Fotball-VM for kvin­ner. Maskulinist.no’s opp­rik­ti­ge inter­es­se for beg­ge kjønn, til­si­er at vi ikke unn­la­ter å nev­ne det­te.

Skrevet i Kultur | Legg igjen en kommentar

Den nakne mannen — filmkommentar

For ca to måne­der siden døde en mann i for­bin­del­se med sau­­na-VM i Finland. Dommerne avbrøt kon­kur­ran­sen, men for sent. Menns kon­kur­ranse­lyst kan alt­så gå så langt at det slår over i det tra­gis­ke. I fil­men ”Den nak­ne man­nen” er vi imid­ler­tid over på … Les vide­re

Skrevet i Kultur | Legg igjen en kommentar

Kvinne og mann i hver sin ørken

Som ledd i arbei­det med å fin­ne fram til tid­mes­si­ge for­stå­el­ser av det mas­ku­li­ne og det femi­ni­ne, kan det være inter­es­sant å gå til his­to­ri­en. Historien vises bl a gjen­nom skjønn­lit­te­ra­tu­ren. Vi tar her for oss roma­nen Voss av Patrick White, en aust­ralsk for­fat­ter … Les vide­re

Skrevet i Kultur | Legg igjen en kommentar

Mann ut av fengselet

Kommentar til Hans Petter Molands film En gans­ke snill mann. Filmens håp lig­ger i at hoved­per­sonen uten blyg­sel dre­per den kri­mi­nel­le bos­sen. Les vide­re

Skrevet i Kultur, Menn og maskulinitet | Merket med | Legg igjen en kommentar

Mick Jagger som mannsideal

Vi har nett­opp sett Stones-fil­­men i en slun­ken sal på Colosseum, Oslo. Det er for­bløf­fen­de hvor vital Mick Jagger fram­står på sce­nen. (Ikke en ”mil­li­li­ter” mind­re ener­gi på 30 år.) Jeg prø­ver å for­stå hva som fore­går.

Skrevet i Kultur, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Feig mann gjør lykke

Forfatteren Jesper Halle tar opp kjønns­rol­ler som tema i sitt sis­te høre­spill. Temaet er ikke nytt, men ori­gi­nalt er det at rolle­de­lin­gen ikke bare drei­er seg om de tra­di­sjo­nel­le to, kvin­nen og man­nen. Halle lar en tred­je instans over­ta man­nens tra­di­sjo­nel­le rol­le. Les vide­re

Skrevet i Kultur, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Far sprekker

Kommentar til “Libero” — en film om fars stolt­het. Les vide­re

Skrevet i Kultur | Merket med | Legg igjen en kommentar