Individ mot bølge

Den tys­ke fil­men Bølgen fra 2008 har nylig vært vist på NRK. Filmen er klart poli­tisk. Den er bevisst laget for å adva­re mot tota­li­tæ­re tenden­ser, og nep­pe kom­mer noen fra den­ne fil­men uten for­ny­et immu­ni­tet mot nazis­me, fascis­me og and­re beve­gel­ser der takt­fast marsj fyl­ler sam­fun­net og men­nes­ke­nes liv. Men jeg mener man også kan fin­ne et annet bud­skap i fil­men. Fortsett å lese Individ mot bøl­ge

Jakten på mannlighet

Kommentar til den pris­be­løn­te fil­men Gutten med syk­ke­len av de bel­gis­ke regis­sør­brød­re­ne Jean-Pierre og Luc Dardenne. 

Den 12-åri­ge gut­ten og hoved­per­son i den­ne fil­men har en prakt­full fos­ter­mor. Hvor moren er vites ikke. Men hvor­dan skal gut­ten lære hva det vil si å være mann? Fortsett å lese Jakten på mann­lig­het

Den nakne mannen — filmkommentar

For ca to måne­der siden døde en mann i for­bin­del­se med sau­na-VM i Finland. Dommerne avbrøt kon­kur­ran­sen, men for sent. Menns kon­kur­ranse­lyst kan alt­så gå så langt at det slår over i det tra­gis­ke. I fil­men ”Den nak­ne man­nen” er vi imid­ler­tid over på den mot­sat­te ytter­lig­het. Fortsett å lese Den nak­ne man­nen — film­kom­men­tar

Kvinne og mann i hver sin ørken

Som ledd i arbei­det med å fin­ne fram til tid­mes­si­ge for­stå­el­ser av det mas­ku­li­ne og det femi­ni­ne, kan det være inter­es­sant å gå til his­to­ri­en. Historien vises bl a gjen­nom skjønn­lit­te­ra­tu­ren. Vi tar her for oss roma­nen Voss av Patrick White, en aust­ralsk for­fat­ter som fikk nobel­pri­sen i lit­te­ra­tur i 1973.  Handlingen er hen­lagt til  midt­en av 1800-tal­let. Ytre sett drei­er boka seg om en opp­da­gel­ses­rei­sen­de, som er mann, og en kvin­ne som ven­ter tro­fast på ham. Det er et spørs­mål om his­to­ri­en ikke også kan for­stås mer sym­bolsk, sam­ti­dig som boka etter min opp­fat­ning er inter­es­sant nok uten sli­ke til­leggs­as­pek­ter. Fortsett å lese Kvinne og mann i hver sin ørken

Feig mann gjør lykke

Kommentar til ”En hand­lin­gens mann” av Jesper Halle, radio­teat­ret NRK P2, 9. mars.

Forfatteren Jesper Halle tar opp kjønns­rol­ler som tema i sitt sis­te høre­spill. Temaet er ikke nytt, men ori­gi­nalt er det at rolle­de­lin­gen ikke bare drei­er seg om de tra­di­sjo­nel­le to, kvin­nen og man­nen. Fortsett å lese Feig mann gjør lyk­ke

Far sprekker

Kommentar til ”Libero” – en film om fars stolt­het.

Vi er i Italia hvor folk iføl­ge våre fore­stil­lin­ger er mer ”ita­li­ens­ke”, det vil si uttryk­ker følel­ser fri­ere, også neg­a­ti­ve. Likevel er det i over­kant, ja, langt over stre­ken, slik far i den­ne fil­men kjef­ter på sine barn. Det får fram tåre­ne hos store­søs­ter på 17, mens ”lille­bror” på 11 hol­der mas­ka. Yngstemann hol­der mas­ka og hol­der mas­ka, og er fami­li­ens ”klip­pe”.

Hvor er mor? Fortsett å lese Far sprek­ker