Kategoriarkiv: Kultur

Kulturytringer som skjønn­lit­te­ra­tur, film og tea­ter kom­men­te­res fra en mas­ku­li­nis­tisk syns­vin­kel.

De yngre så kjønnspolitisk korrekte som noen

Siden femi­nis­men er ste­get opp til å bli «offi­si­ell» stats­ide­o­lo­gi i Norge og i and­re vest­li­ge land, kun­ne man håpe at under­­grunns-kul­tu­ren ser anner­le­des på kjønn og like­stil­ling. Kanskje et ald­ri så lite inn­slag av mas­ku­li­nis­me? Undergrunn- kul­tu­ren viser seg imid­ler­tid så poli­tisk … Les vide­re

Skrevet i Kultur | Legg igjen en kommentar

Reform er risiko

Det er i dag 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 teser på kirke­døra i Wittenberg og der­med inn­le­det refor­ma­sjo­nen. Ifølge man­ge bil­led­li­ge fram­stil­lin­ger slo Luther tese­ne opp på kirke­døra med spi­ker og ham­mer. Dette kan vi for­stå sym­bolsk. En … Les vide­re

Skrevet i Kritikk av sosialdemokratiet, Kultur | 8 kommentarer

Øm forferdelse

Maskulinist.no har sett den islands­ke fil­men «Stabukker» fra 2015. Hvis noen skul­le lure på om den almin­ne­li­ge femi­ni­se­ring har nådd den vul­kans­ke øya mel­lom hav­strøm­me­ne ytterst i Norden, så er sva­ret ja. Filmen hand­ler om et lite opp­rør som ender i for­fer­del­se.

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kultur | Legg igjen en kommentar

Forsøk på å være mann

Anmeldelse av boka «Knuste hjer­ter og halve sann­he­­ter- Force Manjeure» av Geir Sætre, roman, Comino for­lag, 2015 Forsøk på å være mann er den­ne bokas tema. Samtidig kan vi si at roma­nen er for­fat­te­rens for­søk på å være for­fat­ter. Boka er Sætres … Les vide­re

Skrevet i Kultur, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Fri mann

Kommentar til den selv­bio­gra­fis­ke roma­nen «Shantaram» av Gregory David Roberts, norsk utga­ve ved for­la­get Press, 2008. Er du fri hvis du er gang­ster? Kanskje, hvis du kom­mer fra en annen kul­tur og bare er asso­si­ert med­lem. Du nyter da alle … Les vide­re

Skrevet i Kultur, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Møt en brutal morsskikkelse!

Psykolanalytisk kom­men­tar til James Bond fil­men Skyfall, med paral­lel­ler til Anders Behring Breivik, og med paral­lell også til leden­de kvin­ner i Norge Den sis­te James Bond-fil­­men byr på mer enn de sed­van­li­ge hese­ble­sen­de stunt-fyl­­te action­sce­ne­ne og et anstrengt plot sen­trert rundt … Les vide­re

Skrevet i Kultur | Legg igjen en kommentar

Tung blanding

Kommentar til fil­men ”Beasts of the Southern Wild” Fantomsvin med horn lurer i fjæ­ra, eller de stor­mer gjen­nom men­nes­ke­nes bebyg­gel­se. Kvinner mik­ser urter og omfav­ner bar­na kjær­lig, selv om det sist­nevn­te kan­skje er på gren­sen til pedo­fi­li, og ste­det hvor det … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Kultur | Legg igjen en kommentar

Overraskende morderisk kvinne

Kommentar (spoi­ler?) til den rus­sis­ke fil­men Elena. Filmen Elena er nep­pe spe­si­elt laget for vis­ning i Norge. Imidlertid gir fil­men det nors­ke pub­li­kum god anled­ning til å tes­te hvor stand­haf­tig ens sosial­de­mo­kra­tis­ke blikk på ver­den er. De fles­te som ser fil­men blir … Les vide­re

Skrevet i Kultur | Legg igjen en kommentar

Kjønnrollebytte hos Ibsen

(After an intro­duc­tion in Norwegian, the article in English follows.) Hvordan vil­le det sett ut om Nora var en mann? Jeg ten­ker på Nora i Ibsens skue­spill Et dukke­hjem, som har gått sin sei­ers­gang over ver­den som sym­bol på det moder­ne … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Familie, Kultur | Legg igjen en kommentar

Snørr, tårer og myke hender

Mannen blir i blant gjen­stand for opp­merk­som­het. Så også i NRKs pro­gram Nasjonalgalleriet 21/11–11. Temaet er manns­bil­der i kuns­ten. Det vi får se, er etter min opp­fat­ning en for­vir­ret blan­ding av femi­ni­ni­se­ring, kli­en­ti­fi­se­ring, skam og sorg.

Skrevet i Kultur, Menn og maskulinitet | 3 kommentarer