Okkultisme og kjønnsforskjeller

En kro­nikk i Aftenposten 19. august gir et inter­es­sant à pro­pos til Märtha Louises engle­sko­le. Forfatterne frem­leg­ger resul­ta­te­ne av omfat­ten­de inter­na­sjo­na­le under­sø­kel­ser om ”folks for­hold til feno­me­ner i grense­lan­det mel­lom det okkul­te og det man van­lig­vis opp­fat­ter som rasjo­nelt og viten­ska­pe­lig.” Det viser seg at det på det­te områ­det er slå­en­de for­skjel­ler mel­lom kjøn­ne­ne. Fortsett å lese Okkultisme og kjønns­for­skjel­ler

Norges første likestillingsminster?

Støtt den­ne kvin­nen, karer! Riktignok kan man regist­re­re en “tem­pe­ra­tur­for­skjell” i måten like­stil­lings­mi­nis­ter Karita Bekkemellem frem­mer hen­holds­vis kvin­ners og menns inter­es­ser på. Men hun er nøk­ternt sett mer kjønns­ba­lan­sert enn noen stats­råd med sam­me tit­tel før hen­ne. Hun gjør en jobb også for menns like­stil­ling. Fortsett å lese Norges førs­te like­stil­lings­minster?

Hånd i hånd ved rakettavfyring

Anmeldelse av Jan Guillou: Madame Terror, Piratforlaget, 2006

Jan Guillou har skre­vet bøker om bars­ke menn før. Men i den­ne boka fin­ner vi en mann­lig helt og en kvin­ne­lig helt side ved side. Når dis­se to skal avfyre den avgjø­ren­de, knu­sen­de sal­ven mot fien­den, gri­per de til og med hver­and­re i hån­den! Fortsett å lese Hånd i hånd ved rakettav­fy­ring

Individualitet og “avkjønning”

Vi vil våge den påstand at like­stil­lin­gens kon­se­kvens er blitt at men­nes­ker ofte ses som ”rene indi­vi­der”. Slik like­stil­lin­gen er utvik­let de sene­re tiår, har den inne­bå­ret en ”avkjøn­ning” på det per­son­li­ge plan. Fortsett å lese Individualitet og “avkjøn­ning”

Heterofili

Et spørs­mål når en mann og en kvin­ne ”møtes”, er om det­te kun er et møte mel­lom to indi­vi­der, eller om det for­stås bed­re som også et møte mel­lom de to kjønn. Et litt pus­sig spørs­mål, kan­skje, men: hva er det ved (van­li­ge) hete­ro­fi­le som gjør at menn og kvin­ner til­trek­kes av nett­opp mot­satt kjønn?

Her kan man selv­sagt sva­re at sek­su­ali­tet er pre­get av drif­ter som nød­ven­dig­vis må være ”hete­ro” pga for­plant­ning. Men er det det hele? Fortsett å lese Heterofili

Staten – gentleman eller ”godfjott”?

Menn vil gjer­ne være gent­le­men over­for kvin­ner og (deres) barn. Justisministeren utta­ler seg i Aftenposten den 14/11 om kvin­ner og barns utsatt­het for vold og sier: ”Tvilen må kom­me bar­na og kvin­ne­ne til gode”. Tvilen drei­de seg her om vol­dens omfang. Man kan imid­ler­tid også spør­re om hvil­ken ”kjønns­ret­ning” vol­den har. Tall fra NIBR (rap­port 3:2005) viser at ca 27 % av alle kvin­ner og ca 22 % av alle menn har opp­levd vold fra part­ner. Av dis­se tal­le­ne er vel ett over­ras­ken­de. Fortsett å lese Staten – gent­le­man eller ”god­fjott”?