Kategoriarkiv: Kjønnsrelasjoner

Artikler som tema­ti­se­rer kvin­ne-mann rela­sjo­nen på mikro­plan eller på sam­funns­plan. Ofte artik­ler med en posi­tiv vink­ling.

Kjønnspolitisk kumbaya

Av Eystein Halle
Rapport om kamp mot anti­fe­mi­nis­me fra Reform (res­surs­sen­ter for menn), i sam­ar­beid med Likestillingsdepartementet, viser at venstre­si­dens femi­nis­ter har en lang vei å gå når det gjel­der respekt for and­res menin­ger. Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar

Voldtektsspørsmålet som kjønnspolitisk rambukk

Sosiolog og debat­tant Kjetil Rolness har skre­vet en glim­ren­de lør­dags­kom­men­tar i sin fas­te spal­te i Dagbladet, der han tar utgangs­punkt i tema­tik­ken i Preben Z Møllers fers­ke bok: Kampen om vold­tekt – ekte vold­tekts­menn eller hvem som helst (Dreyer for­lag). Boka, og Rolness artik­kel, får … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | Merket med | 1 kommentar

Feminismen blir livssyn

«Det var det natur­li­ge nes­te skritt», sier kirke­mi­nis­ter Rigmor Aasrud, som ellers ikke er kjent som noen kvinne­ak­ti­vist, når hun for­kla­rer regje­rin­gens beslut­ning om å stil­le femi­nis­men på lin­je med human-etikk, tra­di­sjo­nel­le reli­gio­ner og enkel­te and­re, mind­re kjen­te livs­syn som er regist­rert … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner | 1 kommentar

Manns og kvinners ansvar i forbindelse med voldtekt

28 pro­sent av nors­ke menn mener en vold­tekt­ut­satt kvin­ne er del­vis ansvar­lig der­som hun i for­kant har flør­tet åpen­lyst med man­nen mel­der VG. En under­sø­kel­se, som Amnesty står bak, har det­te som et av sine resul­ta­ter. Det er leit og skuf­fen­de … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar

Ulikheter for loven

Tall fra Statistisk sen­tral­byrå viser at i 2011 var 24 pro­sent av alle døm­te kvin­ner, mens kvin­ne­ne bare utgjør seks pro­sent av dem som sit­ter i feng­sel. Slike kjønns­for­skjel­ler kan ha både gode og dår­lig for­kla­rin­ger. Les Aftenpostens/A-maga­­si­­nets inter­es­san­te artik­kel om kjønns­for­skjel­ler hele vei­en fra … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | 1 kommentar

Aggressiv feminisme med Reform som logrende pådriver

Aggressiv femi­nis­me er på frem­marsj – med Reform som log­ren­de pådri­ver. Åpenbart som en opp­føl­ger av fle­re NRK-pro­­gram­­­mer fra den sene­re tid, i stor grad basert på doku­men­ta­sjon fra Sverige, kan NRK mel­de at vårt nors­ke “Reform” med det for­kla­ren­de til­leggs­nav­net … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Menn og maskulinitet | 4 kommentarer

Hva er kvinnemakt?

Av kjønn er det to, og for kvin­ner utgjør menn det kom­ple­men­tæ­re kjønn. På kvinne­be­ve­gel­sens dag er det der­for ikke upas­sen­de om også menn ytrer seg om tidens kjønns­spørs­mål. Et her­væ­ren­de medi­um har i den for­bin­del­se spurt oss hva som kun­ne … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner | 10 kommentarer

Kontrollen over fjernkontrollen

I kro­nik­ken Feminine menn i ver­dens lyk­ke­ligs­te land skri­ver pro­du­sen­te­ne av NRKs popu­læ­re pro­gram Hjernevask fra 2010, Harald Eia og Ole Martin Ihle, her sam­men med Nils Brenna, om hvem som har kon­troll over kul­tur­ut­vik­lin­gen i Norge. Det påvi­ses blant annet hvor­dan … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel, Menn og maskulinitet | 1 kommentar

Mannsdag?

I dag, den 19. novem­ber, er den inter­na­sjo­na­le manns­da­gen. Det over­ras­ker kan­skje at en slik dag fin­nes. Og hvis det først skul­le være, var det ikke en dag i okto­ber? For fem-seks år siden gikk fak­tisk 2–300 menn i tog i Oslos gater … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Menn og maskulinitet | 1 kommentar

På kvinnekafé i Berlin

Norge er kjent for sin ster­ke kjønns­se­gre­ge­ring i arbeids­li­vet. Går du inn i en norsk bake­bu­tikk med kafé, er det over 90 % sjan­se for at du blir betjent av en kvin­ne. Men pub­li­kum i sam­me butikk er der­imot for­delt ca 50–50 på … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar