Fromhet ikke bare for religiøse

Barnehagen Egalia har vært en stor inspi­ra­sjons­kil­de”, for­tel­ler lede­ren for den nystif­te­de svens­ke orga­ni­sa­sjo­nen Egalia Adult, CC Clemens. Foreningen sik­ter mot den ulti­mate like­stil­ling og vil knek­ke den “for­kvak­le­de” ide­en om kjønn en gang for alle, for­tel­ler han/hun.

Den nystif­te­de for­enin­gen prak­ti­se­rer alle­re­de sin egen ideo­lo­gi i eget mil­jø, blant annet på for­enin­gens møter og work­shops. Lederen møter oss til inter­vju iført kjønns­nøy­tral, hvit kjor­tel. Fortsett å lese Fromhet ikke bare for reli­giø­se

Er maskulinisme svar på feminismen?

Det fin­nes menn og mil­jø­er som er opp­tatt av menns for­hold ut over det du fin­ner her på Maskulinist.no, selv­føl­ge­lig. En mulig­het for menn som arbei­der med kjønns­po­li­tis­ke spørs­mål, er å defi­ne­re seg som mas­ku­li­nis­ter. Miljøer, og også enkelt­per­soner, som dri­ver en mål­ret­tet, poli­tisk akti­vi­tet, kan ha behov for å defi­ne­re seg.

Men hva betyr «mas­ku­li­nis­me»? Fortsett å lese Er mas­ku­li­nis­me svar på femi­nis­men?

Det personlige er politisk!

«Det per­son­li­ge er poli­tisk.» Denne lær­dom­men fra kvinne­kam­pen kan menn gjer­ne kopiere. Men ellers er spørs­må­let om hvor­dan menn kan gjø­re seg gjel­den­de som grup­pe i sam­fun­net et i hoved­sak uløst pro­blem. Menn bør hel­ler ikke — utover det nevn­te — for­sø­ke å løse pro­ble­met ved å kopiere kvinne­be­ve­gel­sen, av grun­ner som vi ikke skal kom­me inn på her.

Men det er vik­tig å erkjen­ne at pro­ble­met fin­nes! Et vik­tig bidrag til det­te gir Morgenbladets Erling Dokk Holm Fortsett å lese Det per­son­li­ge er poli­tisk!

Kjønnsnihilisme

Hva med et nytt ord «hen» som et kjønns­nøy­tralt pro­no­men i ste­det for «han» eller «hun»? I Sverige er det­te ordet alle­re­de beslut­tet inn­ført.

Dette er kan­skje en god nyhet for alle som «mang­ler kjønn». Generelt, hvis du mang­ler noe, kan du lind­re man­ge­len ved å deva­lu­ere ver­di­en av det du mang­ler. Dette er mis­un­nel­sens logikk. Fortsett å lese Kjønnsnihilisme

Hurra for blåstrømpene!

«Statskritikk» så god som noen ble fram­ført av en blå­strøm­pe på et fro­kost­møte i Civita den 29. okto­ber. Hør bare: Det er vans­ke­lig å føre en dis­ku­sjon i Norge uten at en skal kom­me fram til et for­bud, et påbud eller en øko­no­misk ret­tig­het.

Synspunktet ble fram­ført av venst­re-kvin­nen og byråd Anne Siri Koksrud Bekkelund. Noen spørs­mål som gjel­der de to kjønn, kan det også etter min mening være verd å dis­ku­te­re, og være bevisst på, uten at det skal gjø­res til en stat­lig opp­ga­ve. Statens vesen er tvang, og ikke alle gode ting kan en få fram med tvang. For eksem­pel at de for­sik­ti­ge blant kvin­ner tren­ger å bli sett, også det­te syns­punk­tet fram­ført av Bekkelund. For å bli sett, må noen se deg, og sli­ke per­son­li­ge hand­lin­ger er vik­ti­ge, men ueg­net for lov­gi­ving og ueg­net til å under­støt­tes av offent­li­ge bud­sjet­ter.

Dagens offent­li­ge like­stil­lings­re­gi­me, det vil si de man­ge stat­li­ge ord­nin­ger opp­ret­tet til for­del for kvin­ner fra sytti­tal­let og fram­over, stod til dis­ku­sjon på det nevn­te fro­kost­mø­tet. Fortsett å lese Hurra for blå­strøm­pe­ne!

Kodeord: guttetur

Av Arild Brock og Øivind Østberg

Vi må inn­røm­me at vi ble litt over­ras­ket over å se to artik­ler som uten omsvøp ble kalt Endelig gutte­tur og Endelig jente­tur, i Fjell og Vidde num­mer 4/13 (bladet til Den nors­ke turist­for­ening). For oss var det en gle­de­lig over­ras­kel­se. Enda går det an å snak­ke om gut­ter og jen­ter i Norge, tenk­te vi. To leser­ne av bladet, Idun Victoria Skjæveland og Eirik Hjertenæs rea­ger­te imid­ler­tid sterkt i hvert sitt leser­brev i sep­tem­ber-num­me­ret. Sistnevnte ber om at kode­or­de­ne «kre­ven­de tur» og «kom­for­ta­bel tur» bru­kes for fram­ti­da.

Bør folk slip­pe å se orde­ne «gutte­tur» og «jente­tur» i all sin nak­ne tyde­lig­het? Vi lurer på om vi i Norge er på vei mot en ny vik­to­ria­tid. Uttrykket vik­to­ri­ansk hen­spil­ler på dron­ning Victoria av England og refe­rer til 1800-tal­let. Det betyr streng, sner­pe­te, sek­su­al­mo­ral. Den gan­gen skul­le sex ikke en gang nev­nes. Den nye vik­to­ria­ti­den går imid­ler­tid ut på noe annet, Fortsett å lese Kodeord: gutte­tur

Olympisk likestilling

Den nye lede­ren for den inter­na­sjo­na­le olym­pis­ke komi­te, IOC, tys­ke Thomas Bach, som til­tråd­te for ett år siden, har ikke kas­tet bort sitt førs­te år i job­ben. I dag ble Nytt kon­sept for olym­pisk like­stil­ling lan­sert på en presse­kon­fe­ran­se i Berlin. Konseptet har Bach og hans med­ar­bei­de­re utvik­let gjen­nom det sis­te året innen­for ram­men av IOCs grup­pe for fram­tids­stu­di­er.

Konseptet drei­er seg om kjønns­mes­sig like­stil­ling. Ideen går gans­ke enkelt ut på å opp­he­ve dagens inn­de­ling i her­re- og dame­klas­ser. Slik «sports­lig segre­ge­ring» skal det fra og med leke­ne i 2020 i Tokyo være slutt på. Fortsett å lese Olympisk like­stil­ling

Enda frekkere kjønnsaktivister!

Bidrag til debatt om kjønn og homo­filt ekte­skap i Bergens tiden­de, også pub­li­sert i utdrag på avi­sens nett­si­der 12/12–13. 

H-med-H-flaggH-med-H-flaggSom svar på mitt debatt­inn­legg av 2/12 i Bergens tiden­de — Frekke kjønns­ak­ti­vis­ter – hvor jeg stil­ler spørs­måls­tegn ved det homo­fi­le ekte­skap, sva­rer Landsforeningen for les­bis­ke, homo­fi­le mv v/leder Bård Nylund den 4/12 at de har lest mitt inn­legg – punkt­um. Innlegget er på ca 10 lin­jer. Arrogansen i det­te ikke-sva­ret kun­ne bare vært tyde­li­ge­re hvis BT-redak­sjo­nen had­de gitt rime­lig spalte­plass i papir­ut­ga­ven og fylt opp med hvitt papir.

Natur og kultur

Jeg for min del er imid­ler­tid vil­lig til å prø­ve argu­men­ta­sjon. Et av argu­men­te­ne mot homo­filt ekte­skap, som jeg også var inne på i min for­ri­ge artik­kel, gjel­der for­hol­det mel­lom femi­ni­ni­tet og mas­ku­li­ni­tet. Fortsett å lese Enda frek­ke­re kjønns­ak­ti­vis­ter!