Kategoriarkiv: Kjønnsrelasjoner

Artikler som tema­ti­se­rer kvin­ne-mann rela­sjo­nen på mikro­plan eller på sam­funns­plan. Ofte artik­ler med en posi­tiv vink­ling.

Den “myke” mannen — og den andre

Et dikt for menn og kvin­ner   DE EVIGE TRE Det er to menn i ver­den, som bestan­dig krys­ser min vei, den ene er ham jeg els­ker, den annen

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Fromhet ikke bare for religiøse

Barnehagen Egalia har vært en stor inspi­ra­sjons­kil­de”, for­tel­ler lede­ren for den nystif­te­de svens­ke orga­ni­sa­sjo­nen Egalia Adult, CC Clemens. Foreningen sik­ter mot den ulti­mate like­stil­ling og vil knek­ke den “for­kvak­le­de” ide­en om kjønn en gang for alle, for­tel­ler han/hun. Den nystif­te­de for­enin­gen prak­ti­se­rer alle­re­de sin egen ideo­lo­gi i eget … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar

Er maskulinisme svar på feminismen?

Det fin­nes menn og mil­jø­er som er opp­tatt av menns for­hold ut over det du fin­ner her på Maskulinist.no, selv­føl­ge­lig. En mulig­het for menn som arbei­der med kjønns­po­li­tis­ke spørs­mål, er å defi­ne­re seg som mas­ku­li­nis­ter. Miljøer, og også enkelt­per­soner, som dri­ver en … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar

Det personlige er politisk!

«Det per­son­li­ge er poli­tisk.» Denne lær­dom­men fra kvinne­kam­pen kan menn gjer­ne kopiere. Men ellers er spørs­må­let om hvor­dan menn kan gjø­re seg gjel­den­de som grup­pe i sam­fun­net et i hoved­sak uløst pro­blem. Menn bør hel­ler ikke — utover det nevn­te — for­sø­ke … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | Legg igjen en kommentar

Kjønnsnihilisme

Hva med et nytt ord «hen» som et kjønns­nøy­tralt pro­no­men i ste­det for «han» eller «hun»? I Sverige er det­te ordet alle­re­de beslut­tet inn­ført. Dette er kan­skje en god nyhet for alle som «mang­ler kjønn». Generelt, hvis du mang­ler noe, kan du … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Hurra for blåstrømpene!

«Statskritikk» så god som noen ble fram­ført av en blå­strøm­pe på et fro­kost­møte i Civita den 29. okto­ber. Hør bare: Det er vans­ke­lig å føre en dis­ku­sjon i Norge uten at en skal kom­me fram til et for­bud, et påbud eller en øko­no­misk … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar

Kodeord: guttetur

Av Arild Brock og Øivind Østberg Vi må inn­røm­me at vi ble litt over­ras­ket over å se to artik­ler som uten omsvøp ble kalt Endelig gutte­tur og Endelig jente­tur, i Fjell og Vidde num­mer 4/13 (bladet til Den nors­ke turist­for­ening). For oss … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar

Olympisk likestilling

Den nye lede­ren for den inter­na­sjo­na­le olym­pis­ke komi­te, IOC, tys­ke Thomas Bach, som til­tråd­te for ett år siden, har ikke kas­tet bort sitt førs­te år i job­ben. I dag ble Nytt kon­sept for olym­pisk like­stil­ling lan­sert på en presse­kon­fe­ran­se i Berlin. Konseptet har … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar

Hva vil kvinnen?

Redaktør Mariam Lau i den libe­ra­le tys­ke avi­sa Die Zeit tar et opp­gjør med femi­nis­men på kvinne­da­gen: Feminismen i Europa utvik­ler seg i ret­ning av den nor­dis­ke model­len, men den­ne byg­ger ikke på en fri­gjø­ren­de livs­hold­ning og søken etter lyk­ke. Den nor­dis­ke model­len byg­ger hel­ler på en tan­ke om å beskyt­te mot all slags «over­gri­pe­ri» fra menn. Det ver­ste ved det­te er mis­til­li­ten.

Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar

Enda frekkere kjønnsaktivister!

Artikkelen har utgangs­punkt i en debatt om kjønn og homo­filt ekte­skap, men kom­mer inn på fle­re omkring­lig­gen­de spørs­mål, som for­hol­det mel­lom libe­ra­li­tet og det auto­ri­tæ­re. Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsrelasjoner | 1 kommentar