Kategoriarkiv: Kjønnsbalanse og-rettferd

Et ofte fore­kom­men­de spørs­mål i den­ne kate­go­ri er for­hol­det mel­lom sjanse­lik­het og likt resul­tat. Diskusjon om kjønns­forsk­nin­gen er også lagt til den­ne kate­go­ri, samt kri­tikk av femi­nis­men.

Staten frikjennes for åpenbar diskriminering

Av Øivind Østberg og Johannes Mella
En mann­lig og en kvin­ne­lig søker til sam­me stil­ling i for­sva­ret ble stilt opp mot hver­and­re gjen­nom en serie avgjø­rel­ser i nemn­der og retts­in­stan­ser gjen­nom fle­re år. Det er uom­tvis­te­lig at den mann­li­ge søker had­de langt bed­re og bre­de­re både ope­ra­tiv erfa­ring og leder­er­fa­ring enn kvin­nen, og at de had­de jevn­byr­dig for­mell utdan­nel­se. Likevel gav Høyesterett til slutt kvin­nen med­hold. Dommer Skoghøy leve­rer sam­ti­dig et mindre­tall­svo­tum som er så nær en slakt av kol­le­ger i fler­tal­let som det vel er mulig å ven­te i Høyesterett. Les vide­re

Skrevet i Jobb, Kjønnsbalanse og-rettferd | Legg igjen en kommentar

Kampen om voldtekt

Rett før som­mer­en 2013 kom det ut en bok på Dreyers Forlag som nok ble pluk­ket opp på rada­ren av alle som er opp­tatt av kjønns­pro­ble­ma­tik­ken. Den fikk en blan­det mot­ta­kel­se i norsk pres­se-, fra strå­len­de omta­le i Aftenposten til slakt i Dagbladet. En slik bok må leses.
Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

På tide å bryte likestillingsmonopolet!

Maskuline ver­di­er i arbeids­li­vet og rett­fer­dig barne­for­de­ling er to krav som kan for­ene kar­rie­re­o­ri­en­ter­te menn og fami­lie­ori­en­ter­te menn i et fel­les pro­sjekt for like­stil­ling også på menns pre­mis­ser. Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Barneekstremisme i Norge

Stadig fle­re barne­for­de­lings­sa­ker kom­mer for ret­ten. Økningen kan være uttrykk for en kvinne­of­fen­siv og en manns­of­fen­siv sam­ti­dig. Flere kvin­ner tar sak for­di de erfa­rings­mes­sig har alt å vin­ne og intet å tape. Likevel gjør sta­dig fle­re menn opp­rør og tar sak. Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Kjønnsbalanse og-rettferd | Legg igjen en kommentar

Fra dag én

Likestillingsminister Solveig Horne har fra dag én møtt mot­bør fra folk som tol­ker like­stil­ling som lik­het, og som dess­uten insis­te­rer på å omska­pe ver­den i sitt bil­de gjen­nom påvirk­ning av barn i barne­ha­ger og and­re offent­lige instan­ser. Denne påvirk­nin­gen kan vi, når den dri­ves langt, kal­le for kjønnsni­hi­lisme. Vi reg­ner med at Horne vil erstat­te den­ne ens­ret­tende poli­tik­ken med noe annet. Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Lenkeartikkel | Legg igjen en kommentar

Kjønnspolitisk kumbaya

Av Eystein Halle
Rapport om kamp mot anti­fe­mi­nis­me fra Reform (res­surs­sen­ter for menn), i sam­ar­beid med Likestillingsdepartementet, viser at venstre­si­dens femi­nis­ter har en lang vei å gå når det gjel­der respekt for and­res menin­ger. Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar

Ut med domaren – inn med ei heilag ku

Tor Holger Bertelsen, dom­mer i Bergen ting­rett I 2007 fekk Noreg dom mot seg av men­neske­retts­dom­sto­len i Strasbourg (EMD) .  Det gjaldt ei sam­værs­sak der Gulating lag­manns­rett og Høgsterett had­de frå­dømt far all rett til sam­vær med sine to gutar. Mor had­de … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Kjønnsbalanse og-rettferd | 3 kommentarer

Voldtektsspørsmålet som kjønnspolitisk rambukk

Sosiolog og debat­tant Kjetil Rolness har skre­vet en glim­ren­de lør­dags­kom­men­tar i sin fas­te spal­te i Dagbladet, der han tar utgangs­punkt i tema­tik­ken i Preben Z Møllers fers­ke bok: Kampen om vold­tekt – ekte vold­tekts­menn eller hvem som helst (Dreyer for­lag). Boka, og Rolness artik­kel, får … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | Merket med | 1 kommentar

Kvinnekampens fuglesang

I for­ri­ge uke pre­sen­ter­te nett­ste­det Forskning.no en opp­føl­ger til sin føl­je­tong “ukens fugl”, den­ne gan­gen svart­hvit flue­sna­pper. Det antas at nevn­te fugl er lyk­ke­lig uvi­ten­de om hva Forskning.no kan for­tel­le om for­dums kvinne­kamp i eget reir:

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Lenkeartikkel | 1 kommentar

Knockout i fjerde runde?

Daværende sjef for Luftforsvarets utvik­lings­sen­ter, Øyvind Kirsebom Strandmann, ble forbi­gått da han i 2008 søk­te en stil­ling som kon­tre­ad­mi­ral i for­sva­ret, og det i den grad at det var ulov­lig. Dette har Borgarting lag­manns­rett nå slått fast. Gjeldende lov­giv­ning gir et visst rom … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd | Legg igjen en kommentar