Kategoriarkiv: Kjønnsbalanse og-rettferd

Et ofte fore­kom­men­de spørs­mål i den­ne kate­go­ri er for­hol­det mel­lom sjanse­lik­het og likt resul­tat. Diskusjon om kjønns­forsk­nin­gen er også lagt til den­ne kate­go­ri, samt kri­tikk av femi­nis­men.

Øm forferdelse

Maskulinist.no har sett den islands­ke fil­men «Stabukker» fra 2015. Hvis noen skul­le lure på om den almin­ne­li­ge femi­ni­se­ring har nådd den vul­kans­ke øya mel­lom hav­strøm­me­ne ytterst i Norden, så er sva­ret ja. Filmen hand­ler om et lite opp­rør som ender i for­fer­del­se.

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kultur | Legg igjen en kommentar

Bør professoren sendes på gangen?

En kvin­ne­lig pro­fes­sor i Bergen send­te nylig samt­li­ge mann­li­ge stu­den­ter på gan­gen under en fore­les­ning. Det var jeg som «send­te gut­te­ne på gan­gen,” sier hun for­nøyd som intro­duk­sjon til et inn­legg i Bergens Tidene. Kronprinsessen vil ikke Forfatteren av inn­leg­get er pro­fes­sor … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd | Legg igjen en kommentar

Er maskulinisme svar på feminismen?

Det fin­nes menn og mil­jø­er som er opp­tatt av menns for­hold ut over det du fin­ner her på Maskulinist.no, selv­føl­ge­lig. En mulig­het for menn som arbei­der med kjønns­po­li­tis­ke spørs­mål, er å defi­ne­re seg som mas­ku­li­nis­ter. Miljøer, og også enkelt­per­soner, som dri­ver en … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar

Det personlige er politisk!

«Det per­son­li­ge er poli­tisk.» Denne lær­dom­men fra kvinne­kam­pen kan menn gjer­ne kopiere. Men ellers er spørs­må­let om hvor­dan menn kan gjø­re seg gjel­den­de som grup­pe i sam­fun­net et i hoved­sak uløst pro­blem. Menn bør hel­ler ikke — utover det nevn­te — for­sø­ke … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | Legg igjen en kommentar

God hjelp til å bli mann — men ikke til den kjønnspolitiske kampen

Anmeldelse av Mannen: myter, løgn og sann­het av Dag Furuholmen og Ted Usatynski, Cappelen Damm 2015, 311 sider Tittelen på den­ne boka kan gi tan­ker om at vi her får et gene­ral­opp­gjør med råden­de hold­nin­ger om man­nen og det mann­li­ge, et kamp­skrift … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Menn og maskulinitet | 1 kommentar

Soppkrigen

Hva skjed­de når to ur-kvin­­ner vil­le pluk­ke den sam­me sop­pen? Delte de sop­pen mel­lom seg med et smil? Nyere arkeo­lo­gisk forsk­ning stil­ler spørs­måls­tegn ved den­ne myten, som rik­tig nok ikke fore­lig­ger som uttalt myte, men som en dif­fus fore­stil­ling blant … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd | Legg igjen en kommentar

Er det en kvalifikasjon å være kvinne? — ideologisk dom i Høyesterett

Det er lett å tref­fe blink hvis man sky­ter først og teg­ner blin­ken etter­på. Ifølge advo­ka­te­ne Arvid R. Ødegård og Kari Bergeius Andersen er det slik Høyesterett har gått fram i en sak der kam­pen stod mel­lom sta­ten til for­del for en … Les vide­re

Skrevet i Jobb, Kjønnsbalanse og-rettferd | Legg igjen en kommentar

Utdanning skreddersydd for kvinner

Av Rune Bård Hansen, politi­mes­ter i Vestfold I 2013 utgjor­de de kvin­ne­li­ge kan­di­da­te­ne fler­tall på nær sagt samt­li­ge stu­di­er på Universitetet i Oslo. På medi­sin 76 pro­sent, på juss 73 pro­sent, på odon­to­lo­gi 80 pro­sent, på teo­lo­gi 70 pro­sent, på sam­funns­vi­ten­skap 67 … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd | 1 kommentar

Forskningsløft — for ny innsikt?

Aftenposten mel­der i dag, 11. juli, om regje­rin­gens ”svar” på den kras­se kri­tikk fra FN for man­gel­full inn­sats på vold i nære rela­sjo­ner. 50 mil­lio­ner – for­delt på 25 mill til NOVA og 25 mill til NKTVS – bevil­ges fra Justis- og … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsbalanse og-rettferd | 2 kommentarer

Tohundre år mot dagens Norge?

Er Norges utvik­ling gjen­nom de sis­te 200 år en serie fram­skritt? Foredraget 200 år på 200 minut­ter sendt på NRK gir inn­trykk av det­te, og ikke minst NRKs inn­ram­ming av fore­dra­get. Om det er dek­ning for den­ne nasjo­na­le selv­til­freds­het kan imid­ler­tid dis­ku­te­res. Norge fram­står blant annet som eks­tremt femi­nint i inter­na­sjo­na­le under­sø­kel­ser. Les vide­re

Skrevet i Familie, Kjønnsbalanse og-rettferd | Legg igjen en kommentar