Kategoriarkiv: Jobb

Om menns for­hold i og til arbeids­li­vet.

Skoleflink hele livet?

To debatt­bi­drag fra kvinne­hold om kjønn i sko­le og utdan­ning kom­men­te­res med den kon­klu­sjon at det er grunn til uro over femi­ni­ni­se­ring i både utdan­ning og arbeids­liv. Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Jobb | Legg igjen en kommentar

Menn øverst og nederst

Sammenhengen mel­lom kjønn og sta­tus basert på en svensk under­sø­kel­se fra ca 2003. Les vide­re

Skrevet i Jobb | Legg igjen en kommentar

Femininisert arbeidsliv?

Steve Jobs lyk­tes med sitt Apple i USA, men vil­le han møtt veg­gen om han had­de prøvd det sam­me i Norge?

Skrevet i Jobb, Lenkeartikkel, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Menn i forsvaret

Også det kjønn som er i fler­tall, kan bli dis­kri­mi­nert. Om dis­kri­mi­ne­ring av menn i for­sva­ret skri­ver Rune Bård Hansen, Lagdommer i Agder lag­manns­rett.

Skrevet i Jobb | Legg igjen en kommentar

Kjønnsubalansen i Norge

Er kvin­ner under­trykt på noen områ­der og menn på and­re? Mannsforskeren Øystein Gullvåg Holter hev­det det­te i et møte hos Likestillingsdirektøren for noen år siden. Det er ikke noen god situa­sjon som da beskri­ves, for den ene under­tryk­kin­gen opp­he­ver jo ikke … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Jobb, Kjønnsrelasjoner | Merket med | Legg igjen en kommentar

Byråkratisert barndom

August er den har­des­te måne­den i en små­barns­av­de­ling i en barne­hage. Da pågår nem­lig største­de­len av den såkal­te inn­kjø­rin­gen hvor barn på 1 år + skal ven­ne seg til en barne­hage­dag på 7–9 timer.

Skrevet i Barn og foreldreskap, Jobb, Menn og maskulinitet | Merket med | 4 kommentarer

Det sengeliggende kjønn (i Sveits)

Noe fritt over­satt fra tysk videre­for­mid­ler vi her et syns­punkt fra en etter sigen­de strid­bar sveit­sisk kvin­ne. Ifølge Bascha Mika, tid­li­ge­re redak­tør av den sveit­sis­ke avi­sen Der Tagesanzeiger, er kvin­ne­nes kar­rie­re­pro­blem ikke det mytis­ke “glass­ta­ket” (Glasdecke) , men sna­re­re det … Les vide­re

Skrevet i Jobb, Lenkeartikkel | Merket med | 2 kommentarer

BI-rektor ut mot utopiske likelønnsfundamentalister

Lenke til artik­ke­len Arbeidets ver­di av rek­tor ved BI, Tom Colbjørnsen. Om vans­ke­ne med å gjen­nom­føre verdi­fast­set­ting av arbeid for kvin­ner og menn. Les vide­re

Skrevet i Jobb, Lenkeartikkel | Legg igjen en kommentar

Lik lønn for ulike kjønn?

Kvinner og menn har helt uli­ke prio­ri­te­rin­ger, også i arbeids­li­vet. Derfor er lik lønn ver­ken rett­fer­dig eller mulig. Les vide­re

Skrevet i Jobb | Merket med | 1 kommentar

Min kamp

En ”tredje­ge­ne­ra­sjons” manns­rol­le er under utvik­ling. Man har femi­ni­net, og man har sam­ti­dig mas­ku­li­ni­te­ten i behold.
Les vide­re

Skrevet i Jobb, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar