Er det en kvalifikasjon å være kvinne? — ideologisk dom i Høyesterett

Det er lett å tref­fe blink hvis man sky­ter først og teg­ner blin­ken etter­på. Ifølge advo­ka­te­ne Arvid R. Ødegård og Kari Bergeius Andersen er det slik Høyesterett har gått fram i en sak der kam­pen stod mel­lom sta­ten til for­del for en kvin­ne på den ene siden og en mann på den and­re. Høyesterett vil­le ha et bestemt resul­tat, og valg­te der­et­ter vur­de­rings­me­to­de som pas­set.

Denne saf­ti­ge kri­tik­ken er å lese i en artik­kel i sis­te num­mer av det juri­dis­ke tids­skrif­tet Lov og Rett (nr 8/14) skre­vet av de to nevn­te advo­ka­te­ne. Saken drei­er seg om Fortsett å lese Er det en kva­li­fi­ka­sjon å være kvin­ne? — ideo­lo­gisk dom i Høyesterett

Staten frikjennes for åpenbar diskriminering

Av Øivind Østberg og Johannes Mella

Saken som ble anlagt av den mann­li­ge offi­ser som men­te seg forbi­gått da ny sjef for Forsvarets Høyskole skul­le utnev­nes i stats­råd, er avgjort av Høyesterett. Etter sta­tens sei­er i den øvers­te dom­stol kan medie­ne mel­de at det er slått fast at ”kvin­nen var best kva­li­fi­sert”. Dagbladet kan i sin begeist­ring over utfal­let for­tel­le at dom­men er ”pin­lig” for davæ­ren­de for­svars­sjef Diesen, som i sin tid inn­stil­te på den mann­li­ge kan­di­dat. Men hvis avi­sen had­de øns­ket å utøve sin sed­van­li­ge kri­tis­ke rol­le over­for stats­mak­te­ne, had­de den her en tre­stjer­ners anled­ning til å påvi­se poli­ti­sert juss og en dom­stol som strek­ker seg len­ger enn langt for å tek­kes sta­ten.

Den mann­li­ge kan­di­dat had­de fått med­hold i Klagenemnda for like­stil­ling, ikke nett­opp et organ opp­ret­tet for å for­sva­re menns inter­es­ser. Regjeringen Stoltenberg så bort fra det­te og utnevn­te kvin­nen. Borgarting lag­manns­rett kom enstem­mig til at det var skjedd en klar lov­stri­dig forbi­gå­el­se. Siden saken i all hoved­sak stod og falt med bedøm­mel­sen av bevi­se­ne, kun­ne en ven­te at saken end­te med det. Fortsett å lese Staten fri­kjen­nes for åpen­bar dis­kri­mi­ne­ring

Menn blir mer sett — på

Fra nor­disk kon­fe­ran­se om menn og like­stil­ling 31/5–1/6–2012.

De som i for­bin­del­se med forsk­ning eller på annen måte gjør menn til sitt tema, tren­ger ikke len­ger for­kla­re hvor­for menn. Denne for­and­rin­gen, som er skjedd grad­vis, kan mer­kes på kon­fe­ran­ser, som den nor­dis­ke om menn og like­stil­ling, som ble holdt på Universitetet i Oslo i måneds­skif­tet mai-juni. Arrangører var, for­uten uni­ver­si­te­tet selv, Likestillingsdepartementet, Nordisk for­ening for forsk­ning om menn og mas­ku­li­ni­te­ter og Ressurssenter for menn.

Med den nevn­te for­and­rin­gen føl­ger økt selv­til­lit for dem som innen­for forsk­ning og offent­lig virk­som­het arbei­der med sli­ke spørs­mål. Men hva ved menn og menns for­hold er de opp­tatt av, når et par hund­re kjønns­fors­ke­re, ispedd en og annen prak­ti­ker, en og annen akti­vist og enkel­te peri­ode­vis opp­duk­ken­de poli­ti­ke­re, møtes? Svaret på det­te er mer uro­vek­ken­de enn gle­de­lig, etter min opp­fat­ning. Fortsett å lese Menn blir mer sett — på

Det friske kjønn

Menn er det fris­ke kjønn. Fra tid til annen har man sett avis­ar­tik­ler om spe­si­el­le, dif­fu­se, kvinne­li­del­ser, men jeg må inn­røm­me det var nytt for meg at kvin­ner har så mye som 60 pro­sent høy­ere syke­fra­vær enn menn. Eller for å si det på en annen måte: Menn hol­der seg fris­ke fire av de ti dage­ne kvin­ner er syke. Dette står å lese i en artik­kel i Aftenposten av Arnstein Mykletun, senior­fors­ker ved folke­helse­in­sti­tut­tet og  Kjell Vaage, pro­fes­sor ved Institutt for øko­no­mi, Universitetet i Bergen.

Kjønnsforskjellen i syke­fra­vær er kan­skje i sam­me stør­rel­ses­or­den som for­skjel­len når det gjel­der leve­al­der, Fortsett å lese Det fris­ke kjønn

Radikal feminisme i Forsvaret

Blir det nors­ke for­sva­ret poli­ti­sert? Et ømtå­lig spørs­mål, for (forsvars-)politikk er greit, mens poli­ti­se­ring av et lands for­svar er noe annet. Det sist­nevn­te for­bin­der vi med land vi nødig vil sam­men­lik­ne oss med. Debatten om kjønn og kvo­te­ring i for­sva­ret avslut­tes med den­ne artik­ke­len som opp­rin­ne­lig er pub­li­sert i Offisersbladet nr 7, 2011, og gjen­gis (noe for­kor­tet) med til­la­tel­se fra for­fat­te­ren, som er kap­tein i hæren.

Fortsett å lese Radikal femi­nis­me i Forsvaret

Maskulin ledelse

Maskuline kva­li­te­ter som rett­ferd og respekt skal være blant de fire mest etter­spur­te egen­ska­per når folk vur­de­rer en leder, viser en ame­ri­kansk under­sø­kel­se som Lederrådgiver Steinar A. Hopland refe­re­rer i en kro­nikk i Aftenposten den 15. mars. Andre egen­ska­per som etter­spør­res er ærlig­het og til­lit.  Fortsett å lese Maskulin ledel­se

Kvotering som virkemiddel i Forsvaret

Av kom­man­dør Tore Asmund Stubberud, koor­di­na­tor for mang­fold og like­stil­ling. Artikkelen er tid­li­ge­re pub­li­sert i Offisersbladet nr 3, 2011, og gjen­gis med for­fat­te­rens vel­vil­li­ge til­la­tel­se. Artikkelen er noe for­kor­tet .

I en artik­kel i Offisersbladet nr 1, 2011 har kap­tein Johannes Mella et enga­sjert inn­legg mot kvo­te­ring av kvin­ner til Forsvaret. Det er posi­tivt med debatt om et tema man­ge mener noe om og pris­ver­dig at offi­se­rer står frem med sine menin­ger. I sitt stil­le sinn er det nok man­ge som sym­pa­ti­se­rer helt eller del­vis med Mella. De fles­te, i hvert fall på høy­ere nivå, er imid­ler­tid alt­for poli­tisk kor­rek­te og kar­rie­re­be­viss­te til å argu­men­te­re offent­lig mot like­stil­ling og kvin­ner i Forsvaret. Fortsett å lese Kvotering som virke­mid­del i Forsvaret

Tåler mennene konkurransen?


Roger Ingebrigtsen

Av stats­sek­re­tær i Forsvarsdepartementet Roger Ingebrigtsen. Artikkelen er opp­rin­ne­lig pub­li­sert i Offisersbladet nr 2, 2011 og gjen­gis med for­fat­te­rens vel­vil­li­ge til­la­tel­se.

I en artik­kel i Offisersbladet nr 1, 2011 uttryk­ker kap­tein Johannes Mella frust­ra­sjon over kra­vet om like­stil­ling også i Forsvaret. Han kri­ti­se­rer man­ge­len på inn­legg og mot­fore­stil­lin­ger mot for­svars­mi­nis­ter Faremos krav til økt antall kvin­ner i Forsvaret. Han pro­ble­ma­ti­se­rer kvo­te­ring og foku­set på like­stil­ling ”mens vi kri­ger i Afghanistan”, som han sier. Dette må imø­te­gås. Fortsett å lese Tåler men­ne­ne kon­kur­ran­sen?

Verneplikten – et privilegium for menn?

Menn har til nå vært radi­kalt kvo­tert inn i for­sva­ret. En slik utta­lel­se kom fra for­svars­mi­nis­ter Grete Faremo i okto­ber 2010. Med den­ne påstan­den kan vi si hun utford­ret et stort antall menn, og vi kan leg­ge til at hun utford­ret menn kol­lek­tivt. Selv om det er bare få menn i Norge i dag som har del­tatt aktivt i krig, er plik­ten til å tre­ne og om nødv­den­dig utfø­re krigs­inn­sats noe som har lig­get på menn. Verneplikten har de fles­te menn del i. Forsvarsministeren fikk imid­ler­tid svar. Fortsett å lese Verneplikten – et pri­vi­le­gi­um for menn?