Kategoriarkiv: Jobb

Om menns for­hold i og til arbeids­li­vet.

Er det en kvalifikasjon å være kvinne? — ideologisk dom i Høyesterett

Det er lett å tref­fe blink hvis man sky­ter først og teg­ner blin­ken etter­på. Ifølge advo­ka­te­ne Arvid R. Ødegård og Kari Bergeius Andersen er det slik Høyesterett har gått fram i en sak der kam­pen stod mel­lom sta­ten til for­del for en … Les vide­re

Skrevet i Jobb, Kjønnsbalanse og-rettferd | Legg igjen en kommentar

Staten frikjennes for åpenbar diskriminering

Av Øivind Østberg og Johannes Mella
En mann­lig og en kvin­ne­lig søker til sam­me stil­ling i for­sva­ret ble stilt opp mot hver­and­re gjen­nom en serie avgjø­rel­ser i nemn­der og retts­in­stan­ser gjen­nom fle­re år. Det er uom­tvis­te­lig at den mann­li­ge søker had­de langt bed­re og bre­de­re både ope­ra­tiv erfa­ring og leder­er­fa­ring enn kvin­nen, og at de had­de jevn­byr­dig for­mell utdan­nel­se. Likevel gav Høyesterett til slutt kvin­nen med­hold. Dommer Skoghøy leve­rer sam­ti­dig et mindre­tall­svo­tum som er så nær en slakt av kol­le­ger i fler­tal­let som det vel er mulig å ven­te i Høyesterett. Les vide­re

Skrevet i Jobb, Kjønnsbalanse og-rettferd | Legg igjen en kommentar

Menn blir mer sett — på

Fra nor­disk kon­fe­ran­se om menn og like­stil­ling 31/5–1/6–2012. De som i for­bin­del­se med forsk­ning eller på annen måte gjør menn til sitt tema, tren­ger ikke len­ger for­kla­re hvor­for menn. Denne for­and­rin­gen, som er skjedd grad­vis, kan mer­kes på kon­fe­ran­ser, som den … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Familie, Jobb, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Det friske kjønn

Menn er det fris­ke kjønn. Fra tid til annen har man sett avis­ar­tik­ler om spe­si­el­le, dif­fu­se, kvinne­li­del­ser, men jeg må inn­røm­me det var nytt for meg at kvin­ner har så mye som 60 pro­sent høy­ere syke­fra­vær enn menn. Eller for å si … Les vide­re

Skrevet i Jobb, Lenkeartikkel | Legg igjen en kommentar

Radikal feminisme i Forsvaret

Blir det nors­ke for­sva­ret poli­ti­sert? Et ømtå­lig spørs­mål, for (forsvars-)politikk er greit, mens poli­ti­se­ring av et lands for­svar er noe annet. Det sist­nevn­te for­bin­der vi med land vi nødig vil sam­men­lik­ne oss med. Debatten om kjønn og kvo­te­ring i for­sva­ret avslut­tes … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Jobb | Legg igjen en kommentar

Maskulin ledelse

Maskuline kva­li­te­ter som rett­ferd og respekt skal være blant de fire mest etter­spur­te egen­ska­per når folk vur­de­rer en leder, viser en ame­ri­kansk under­sø­kel­se som Lederrådgiver Steinar A. Hopland refe­re­rer i en kro­nikk i Aftenposten den 15. mars. Andre egen­ska­per som etter­spør­res er ærlig­het og til­lit. 

Skrevet i Jobb, Lenkeartikkel | Legg igjen en kommentar

Kvotering som virkemiddel i Forsvaret

Av kom­man­dør Tore Asmund Stubberud, koor­di­na­tor for mang­fold og like­stil­ling. Artikkelen er tid­li­ge­re pub­li­sert i Offisersbladet nr 3, 2011, og gjen­gis med for­fat­te­rens vel­vil­li­ge til­la­tel­se. Artikkelen er noe for­kor­tet . I en artik­kel i Offisersbladet nr 1, 2011 har kap­tein Johannes Mella et … Les vide­re

Skrevet i Jobb | 1 kommentar

Middelklassens menn

Er det i mid­del­klas­sen kjønns­for­skjel­le­ne er minst? Eller er de bare skjult? Er det her kvin­ner har vun­net flest sei­re, og hvor menn sla­ver under kon­kur­ranse­be­tin­gel­ser som går ut på at de stil­ler med ”ti minus” i utgangs­punk­tet?

Skrevet i Jobb, Menn og maskulinitet | 1 kommentar

Tåler mennene konkurransen?

Roger Ingebrigtsen Av stats­sek­re­tær i Forsvarsdepartementet Roger Ingebrigtsen. Artikkelen er opp­rin­ne­lig pub­li­sert i Offisersbladet nr 2, 2011 og gjen­gis med for­fat­te­rens vel­vil­li­ge til­la­tel­se. I en artik­kel i Offisersbladet nr 1, 2011 uttryk­ker kap­tein Johannes Mella frust­ra­sjon over kra­vet om like­stil­ling også i Forsvaret. Han kri­ti­se­rer … Les vide­re

Skrevet i Jobb | Legg igjen en kommentar

Verneplikten – et privilegium for menn?

Menn har til nå vært radi­kalt kvo­tert inn i for­sva­ret. En slik utta­lel­se kom fra for­svars­mi­nis­ter Grete Faremo i okto­ber 2010. Med den­ne påstan­den kan vi si hun utford­ret et stort antall menn, og vi kan leg­ge til at hun utford­ret menn … Les vide­re

Skrevet i Jobb | 4 kommentarer