Fra starthjelp til kontroll

Statsråden for barn og like­stil­ling, Anniken Huitfeldt, er opp­tatt av livs­kva­li­te­ten til kvin­ner og menn i Norge. Under lan­se­rin­gen av manns­mel­din­gen sist fre­dag frem­he­vet hun at like­stil­ling er noe som hever livs­kva­li­te­ten for både kvin­ner og menn. Regjeringens pro­gram for like­stil­ling inne­bæ­rer gene­relt både hjelp og kontroll/regulering. Fortsett å lese Fra start­hjelp til kon­troll

Samlivsbrudd utvilsomt skadelig for barn

At sam­livs­brudd er ska­de­lig for barn, er noe “alle vet” men som like­vel er omstridt mel­lom fors­ke­re. I Norge har f eks fami­lie­so­sio­lo­gen Kari Moxnes etter min opp­fat­ning bidratt til å baga­tel­li­se­re opp­fat­nin­gen av skade­virk­nin­ge­ne. Se hen­nes bok “Skånsomme skils­mis­ser”. Den ame­ri­kans­ke pro­fes­so­ren Paul R Amato var nylig i Oslo og la fram resul­ta­te­ne av sin forsk­ning. Disse viser at den sam­le­de virk­nin­gen av skils­mis­ser for barn er klart neg­a­ti­ve. For å nå fle­re, er artik­ke­len skre­vet på engelsk , men jeg håper vårt nors­ke pub­li­kum også vil ha inter­esse av å lese den. Fortsett å lese Samlivsbrudd utvil­somt ska­de­lig for barn

Likestilling på amerikansk

Noen får det til. Kvinnen skal gå på jobb, man­nen skal være hjem­me med sped­bar­net og hun over­rek­ker ham HUSKELISTAGently but deli­be­rate­ly, he rip­ped the paper squa­re in half and crum­bled the pie­ces into a ball. Fortsett å lese Likestilling på ame­ri­kansk

Om ekteskapet forsvinner..

Vi har en debatt om ekte­skaps­lo­ven. På for­bløf­fen­de kort tid har vi fått et for­slag til for­and­ring av ekte­ska­pet som var uten­ke­lig for få år siden. Særlig for­bløf­fen­de er tan­ken om en ”kjønns­nøy­tral” ekte­skaps­lov. Det betyr at menn skal kun­ne gif­te seg med menn og kvin­ner med kvin­ner. Angår det­te hete­ro­fi­le? Fortsett å lese Om ekte­ska­pet for­svin­ner..

Den sammensatte familievolden

Aftenposten tar på leder­plass 15.november opp det sam­funns­pro­blem som vold i fami­li­en utgjør for de barn som ram­mes. Det er det god grunn til. En prak­sis som fast for­sva­rer i Oslo ting­rett gir jevn­lig rys­ten­de inn­blikk i hva det­te kan inne­bære. Dette stå­sted gjør det dess­uten umu­lig ikke å se en sam­men­heng med inn­vand­ring og kul­tu­rell til­hø­rig­het, Fortsett å lese Den sam­men­sat­te fami­lie­vol­den

Når TO elsker barna

Når et nytt men­nes­ke kom­mer til ver­den, fin­nes det tre til å iva­re­ta bar­net: moren, faren og sam­fun­net v/staten. De to først­nevn­te må vi reg­ne med els­ker bar­net. Men er det slik at den tred­je par­ten, sta­ten, i dag ser den­ne ”dob­belte kjær­lig­he­ten” som et poten­si­elt pro­blem for bar­net, ja til og med som far­lig, og slett ikke som en ”gave”? Fortsett å lese Når TO els­ker bar­na

Familievold – det ”rene” kjønnsproblem?

Av Arild Brock og Øivind Østberg

Sammendrag: Tall tyder på at rundt 5 % av befolk­nin­gen utset­tes for vold fra ektefelle/samboer. Forekomsten er omtrent den sam­me for beg­ge kjønn, men ande­len grov vold innen­for de 5% er vesent­lig høy­ere for kvin­ner. Etnisitet/kultur synes i høy grad å spil­le inn. Fortsett å lese Familievold – det ”rene” kjønns­pro­blem?