Kategoriarkiv: Familie

Mann, kvin­ne og barn som lever i fami­lie. Samlivsbrudd, men ikke barne­for­de­ling.

Tohundre år mot dagens Norge?

Er Norges utvik­ling gjen­nom de sis­te 200 år en serie fram­skritt? Foredraget 200 år på 200 minut­ter sendt på NRK gir inn­trykk av det­te, og ikke minst NRKs inn­ram­ming av fore­dra­get. Om det er dek­ning for den­ne nasjo­na­le selv­til­freds­het kan imid­ler­tid dis­ku­te­res. Norge fram­står blant annet som eks­tremt femi­nint i inter­na­sjo­na­le under­sø­kel­ser. Les vide­re

Skrevet i Familie, Kjønnsbalanse og-rettferd | Legg igjen en kommentar

Dele på ekteskapet?

Av Johnny Roy Knudsen
Det var ikkje anna å ven­ta enn at Arild Brock fekk mot­bør når han skriv om frek­ke kjønns­ak­ti­vis­tar og pir­kar borti dei homo­fi­le og les­bis­ke sitt syn på ekte­ska­pet. Ein liten pro­vo­ka­sjon må det då vera at me er to som deler same syn for eg var heilt samd i alt som Arild Brock skreiv. Les vide­re

Skrevet i Familie | Legg igjen en kommentar

Frekke kjønnsaktivister!

Homofili er noe annet enn hete­ro­fi­li. Hva homo­fi­li er, kun­ne jeg med gle­de over­late til de homo­file selv å defi­nere, hvis det bare ikke var for deres trang til å inva­dere hete­ro­fi­li­ens insti­tu­sjo­ner og tra­di­sjo­ner. Er de homo­file mis­un­ne­lige på noe? Det hete­ro­file ekte­skap blir ikke len­ger det sam­me når homo­file insis­te­rer på, og har fått til­gang på, den­ne insti­tu­sjo­nen. Det homo­file par­for­hold bur­de ska­pe sine egne tra­di­sjo­ner, i ste­det for å snyl­te på and­res. Les vide­re

Skrevet i Familie | 29 kommentarer

Menn blir mer sett — på

Fra nor­disk kon­fe­ran­se om menn og like­stil­ling 31/5–1/6–2012. De som i for­bin­del­se med forsk­ning eller på annen måte gjør menn til sitt tema, tren­ger ikke len­ger for­kla­re hvor­for menn. Denne for­and­rin­gen, som er skjedd grad­vis, kan mer­kes på kon­fe­ran­ser, som den … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Familie, Jobb, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Alltid pappaberedt

Per Asbjørn Risnes jr. har skre­vet hakke­spett­bok for små­barns­fed­re, under paro­len “du skal ikke bli bed­re mor enn mor. Du skal bli best mulig far.” Simpelthen for­di barn tren­ger beg­ge deler like mye. Forfatteren bru­ker humor og mas­ku­li­ne inn­falls­vink­ler kob­let … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Familie, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Matrilineær julaften

Oppslutningen om det fami­liæ­re i vårt sam­funn kul­mi­ne­rer hvert år den 24/12 kl 17. At mak­si­mum nås, blir offent­lig syn­lig ved at det offent­li­ge rom tøm­mes. I det­te lig­ger kan­skje et lite para­doks. I til­bake­blikk, og med øns­ke om vel over­stått jul, brin­ger vi en inn­­­si­­de-rap­­port … Les vide­re

Skrevet i Familie | Legg igjen en kommentar

Kjønnrollebytte hos Ibsen

(After an intro­duc­tion in Norwegian, the article in English follows.) Hvordan vil­le det sett ut om Nora var en mann? Jeg ten­ker på Nora i Ibsens skue­spill Et dukke­hjem, som har gått sin sei­ers­gang over ver­den som sym­bol på det moder­ne … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Familie, Kultur | Legg igjen en kommentar

Et steinaldersk syn på mannen

Er ikke tida over­mo­den for å stil­le like sto­re krav til menn som til kvin­ner i ansva­ret for egne barn? Slik inn­le­der Øyvind Håbrekke, repre­sen­tant for KrF på Stortinget og 2. nest­le­der i fami­lie­ko­mi­te­en, en kro­nikk i VG 14/12. Med for­fat­te­rens vel­vil­li­ge til­la­tel­se gjen­gir vi artik­ke­len.

Skrevet i Barn og foreldreskap, Familie | Legg igjen en kommentar

Sexegoisme

I Dagbladet rei­ses spørs­må­let om nors­ke kvin­ner er ego­is­tis­ke, kre­ven­de og domi­ne­ren­de i sen­ga. Godt spørs­mål, vil jeg si. Familieterapeut, sexo­log og for­fat­ter Eva Mohn sier i et inter­vju at hun mener det er slik. Hun sier til og med at menn føler seg … Les vide­re

Skrevet i Familie, Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | Legg igjen en kommentar

Menn uten nødverge

Vi er blitt tip­set om rap­por­ten ”Menn utsatt for vold i nære rela­sjo­ner” utgitt av Reform (Ressurssenteret for menn) og skre­vet av manns­fors­ker Espen Bredesen Nordfjell. I rap­por­ten fin­ner vi nyt­tig infor­ma­sjon, men selv­be­skyt­tel­ses­per­spek­ti­vet mang­ler.  

Skrevet i Familie | Legg igjen en kommentar