Kategoriarkiv: Diskusjonsklima og sensur

Om det kul­tu­rel­le og sam­funns­mes­si­ge “kli­ma” som omgir de pro­blem­stil­lin­ger som rei­ses på det­te nett­sted, det vil si ut fra menns erfa­rin­ger og per­spek­tiv.

Arkiv

Fra okto­ber 2018 er Maskulinist.no omgjort til «Maskulinistisk arkiv». Det betyr at vi ikke tar sik­te på å respon­de­re på aktu­el­le hen­del­ser og del­ta i den løpen­de debat­ten om kjønn og like­stil­ling. Dette har vi uan­sett bare unn­taks­vis sett oss i stand til … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur | Legg igjen en kommentar

Råd til en ung mann i Bergen ...

.. eller et annet sted i Norge. Maskulinist.no var nylig i Bergen for å del­ta i en debatt i Studentersamfunnet om menn og maskulinitet.Det var stor inter­es­se for møtet og full sal. På podi­et ser du Maskulinist.no v/redaktøren, Arild Brock, plas­sert litt til høy­re for de … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Barneloven skal forandres

Barneloven er kan­skje menns vik­tigs­te like­stil­lings­an­lig­gen­de. Regjeringen ved Barne- Familie- og Likestillingsdepartementet har nå frem­met en pro­po­si­sjon om for­and­rin­ger i barne­lo­ven. Gjennom en årrek­ke har menn kun­net knyt­te et lite håp til Fremskrittspartiets kla­re pro­grampunkt om like­stilt for­eldre­skap, også etter et … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Diskusjonsklima og sensur | 1 kommentar

En mann med skjegg

Lurer du på om det er ok å fram­stå på sce­nen med utpre­get kvin­ne­li­ge fak­ter og til­sva­ren­de kosty­me? Kan du slik vin­ne Eurovision Song Contest, og der­et­ter tak­ke for støt­ten i sam­me stil — rørt til tårer og med selv­ut­slet­ten­de “kvin­ne­lig” takk­nem­lig­het? Ja det kan … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Forskningsløft — for ny innsikt?

Aftenposten mel­der i dag, 11. juli, om regje­rin­gens ”svar” på den kras­se kri­tikk fra FN for man­gel­full inn­sats på vold i nære rela­sjo­ner. 50 mil­lio­ner – for­delt på 25 mill til NOVA og 25 mill til NKTVS – bevil­ges fra Justis- og … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsbalanse og-rettferd | 2 kommentarer

Kodeord: guttetur

Av Arild Brock og Øivind Østberg Vi må inn­røm­me at vi ble litt over­ras­ket over å se to artik­ler som uten omsvøp ble kalt Endelig gutte­tur og Endelig jente­tur, i Fjell og Vidde num­mer 4/13 (bladet til Den nors­ke turist­for­ening). For oss … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar

Enda frekkere kjønnsaktivister!

Artikkelen har utgangs­punkt i en debatt om kjønn og homo­filt ekte­skap, men kom­mer inn på fle­re omkring­lig­gen­de spørs­mål, som for­hol­det mel­lom libe­ra­li­tet og det auto­ri­tæ­re. Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsrelasjoner | 1 kommentar

Voldtektsspørsmålet som kjønnspolitisk rambukk

Sosiolog og debat­tant Kjetil Rolness har skre­vet en glim­ren­de lør­dags­kom­men­tar i sin fas­te spal­te i Dagbladet, der han tar utgangs­punkt i tema­tik­ken i Preben Z Møllers fers­ke bok: Kampen om vold­tekt – ekte vold­tekts­menn eller hvem som helst (Dreyer for­lag). Boka, og Rolness artik­kel, får … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | Merket med | 1 kommentar

Kan man offentlig ønske noen vondt?

Det er ikke ofte vi kla­ger over medie­ne på Maskulinist.no. Vi har kna­pt gjort det noen gang før. Skulle vi kla­ge på noe når det gjel­der offent­lig debatt om kjønn og like­stil­ling i Norge, måt­te det hel­ler være på myn­dig­he­ter og … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Diskusjonsklima og sensur | Legg igjen en kommentar

Norton blokkerer kritikk

Visste du at anti­vi­rus­pro­gram­met Norton, kan­skje ver­dens mest bruk­te, blok­ke­rer enkel­te nett­ste­der for­di de inne­hol­der femi­nisme­kri­tikk? Fra før viss­te vi at folk som er kri­tis­ke til dagens for­stå­el­se av like­stil­ling og til­hø­ren­de poli­tikk, møter vans­ke­lig­he­ter. Sosiolog og skri­bent Kjetil Rolness for­tel­ler … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Lenkeartikkel | 1 kommentar