Når TO elsker barna

Når et nytt men­nes­ke kom­mer til ver­den, fin­nes det tre til å iva­re­ta bar­net: moren, faren og sam­fun­net v/staten. De to først­nevn­te må vi reg­ne med els­ker bar­net. Men er det slik at den tred­je par­ten, sta­ten, i dag ser den­ne ”dob­belte kjær­lig­he­ten” som et poten­si­elt pro­blem for bar­net, ja til og med som far­lig, og slett ikke som en ”gave”? Fortsett å lese Når TO els­ker bar­na

Barnebortføringens psykologi – hva kan vil lære av den bortførte Natasha Kampusch?

Historien om den bort­før­te Natascha Kampusch, som vi også møt­te på TV, gir oss et slags ”vrenge­bil­de” av livets mulig­he­ter. Vår spon­ta­ne med­fø­lel­se vek­kes av et barn som fikk 8 år av opp­veks­ten i absurd fan­gen­skap. Fortsett å lese Barnebortføringens psy­ko­lo­gi – hva kan vil lære av den bort­før­te Natasha Kampusch?