Kategoriarkiv: Barn og foreldreskap

Forholdet mel­lom barn og for­eld­re, og for­hol­det mel­lom to for­eld­re. Inkluderer barne­for­de­ling.

Likestilt foreldreskap: Lys i enden av tunnelen

De menn som har til­latt seg å ten­ke på Fremskrittspartiet som et manns­par­ti, og av den­ne grunn har stemt på dem, har len­ge ven­tet på kon­kre­te resul­ta­ter, ikke minst de sis­te ett og et halvt år. Partiet valg­te rik­tig nok ved regje­rings­dan­nel­sen å la seg repre­sen­te­re … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap | Legg igjen en kommentar

Journalistikk fra sofaen

Framgang for menn i for­bin­del­se med barne­for­de­ling kan fore­kom­me, men er uan­sett et blod­slit. Så når en jour­na­list i uke­avi­sa Dag og Tid til­lot seg å inn­ta en avslap­pet, for ikke å si ned­la­ten­de hold­ning til det at sta­tik­ken viser litt fram­gang, og att­på til med refe­ran­se til det­te nett­sted, var det nød­ven­dig med en kri­tisk kom­men­tar. Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap | Legg igjen en kommentar

Planlagt farløshet

Aftenpostens hoved­opp­slag tirs­dag den 28.1 er en beve­gen­de his­to­rie om en jen­te hvis mor døde da hun bare var 14 år gam­mel.  Dette er eks­tra tra­gisk siden jen­ta ikke har noen far, og ald­ri har hatt en far i sitt liv. … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap | Legg igjen en kommentar

Barneekstremisme i Norge

Stadig fle­re barne­for­de­lings­sa­ker kom­mer for ret­ten. Økningen kan være uttrykk for en kvinne­of­fen­siv og en manns­of­fen­siv sam­ti­dig. Flere kvin­ner tar sak for­di de erfa­rings­mes­sig har alt å vin­ne og intet å tape. Likevel gjør sta­dig fle­re menn opp­rør og tar sak. Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Kjønnsbalanse og-rettferd | Legg igjen en kommentar

Seier for familien

Gjennom tre år ble en Oslo-fami­lie med far, mor og tre gut­ter utsatt for et for­mi­da­belt press fra barne­vern og poli­ti, som til slutt vis­te seg grunn­løst. Slikt kun­ne knek­ket man­ge. Men med den­ne fami­li­en er det mot­satt. Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Menn og maskulinitet | 13 kommentarer

Ut med domaren – inn med ei heilag ku

Tor Holger Bertelsen, dom­mer i Bergen ting­rett I 2007 fekk Noreg dom mot seg av men­neske­retts­dom­sto­len i Strasbourg (EMD) .  Det gjaldt ei sam­værs­sak der Gulating lag­manns­rett og Høgsterett had­de frå­dømt far all rett til sam­vær med sine to gutar. Mor had­de … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Kjønnsbalanse og-rettferd | 3 kommentarer

Kan man offentlig ønske noen vondt?

Det er ikke ofte vi kla­ger over medie­ne på Maskulinist.no. Vi har kna­pt gjort det noen gang før. Skulle vi kla­ge på noe når det gjel­der offent­lig debatt om kjønn og like­stil­ling i Norge, måt­te det hel­ler være på myn­dig­he­ter og … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Diskusjonsklima og sensur | Legg igjen en kommentar

Når jakt blir til heksejakt

Jakt kre­ver pre­si­sjon. Det er når den­ne pre­si­sjo­nen mang­ler, at jakt blir til hekse­jakt, det være seg på kvin­ne­li­ge eller mann­li­ge hek­ser. I den dans­ke fil­men «Jakten» får vi se jakt både med og uten pre­si­sjon. Filmen utspil­ler seg blant … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Menn og maskulinitet | 1 kommentar

Fra frustrasjon til lettelse

Stortingsrepresentant Per Sandberg for­tje­ner hon­nør når han som leder for Fremskrittspartiets pro­gram­ko­mi­te går inn for like­de­ling mel­lom for­eld­re som hoved­re­gel ved sam­livs­brudd (NRK nett 14/1). Dagens regel­verk betyr at bare én av for­eld­re­ne skal ha auto­ri­tet i bar­nas liv, med mind­re for­eld­re­ne umid­del­bart blir … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap | 3 kommentarer

En norsk barnefordelings-tragedie

22. juli var en tra­ge­die, men hvor­dan skal vi for­stå den? I norsk offent­lig­het, og ikke minst i retts­sa­ken mot Breivik, har det utspilt seg en kamp om hvil­ket aspekt som skal til­de­les størst for­kla­rings­kraft når det gjel­der de gru­ful­le hen­del­se­ne 22. … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap | 9 kommentarer