Familien eller samfunnet?

Hva er vik­tigst for deg – for­hol­det til din ekte­fel­le eller din for­ank­ring i sam­fun­net? Dette kan sies å være en pro­blem­stil­ling i Et dukke­hjem av Henrik Ibsen – tro­lig det mest spil­te nors­ke tea­ter­styk­ke.

Ifølge skri­ben­te­ne Øivind Østberg og Wilmar Kolnes, beg­ge med lang farts­tid på det­te nett­sted, er for­hol­det mel­lom fami­lie og sam­funn også en aktu­ell pro­blem­stil­ling i dagens nors­ke poli­tikk. Mot sin uttal­te fami­lie­venn­lig­het er Kristelig folke­par­ti pådri­ver for å gjø­re indi­vi­det mer uav­hen­gig av fami­li­en og til­sva­ren­de mer avhen­gig av sam­fun­net. Partiet lok­ker ufor­va­ren­de (?) kvin­ner ut av fami­li­en og over i et liv som såkalt alene­mor ved hjelp av øko­no­misk støt­te. I til­legg hjel­pes kvin­ner til å domi­ne­re over man­nen i for­hol­det til fel­les barn gjen­nom lov­giv­nin­gen. Les artik­ke­len til Østberg og Kolnes her. Man kan for­stå for­fat­ter­ne slik at støt­te til kvin­ner er den egent­li­ge, over­ord­ne­de ver­di for Kr F.

Om støt­te til kvin­ner er den egent­li­ge, over­ord­ne­de ver­di, er for øvrig et spørs­mål som ikke bare kan stil­les til KrF, men til Fortsett å lese Familien eller sam­fun­net?

Menns barnløshet — en kampsak?

Statistikk for­tel­ler oss at nær­me­re 25 % av alle menn ennå ikke har fått barn når de er 45 år. Disse men­ne­ne synes i hoved­sak å befin­ne seg blant de mind­re vel­stå­en­de i sam­fun­net. Men siden det å være mann bare i begren­set grad er for­bun­det med det å ha mye pen­ger, ser vi ingen grunn til å se ned på dis­se men­ne­ne. Vi vil også unn­gå å se på dem som hjelpe­tren­gen­de «kli­en­ter». Om det å være mann bare i begren­set grad er for­bun­det med god øko­no­mi, er det i høy grad for­bun­det med det å ikke være hjelpe­tren­gen­de kli­ent. Om ikke mye pen­ger er vik­tig, så er det å ha en ansten­dig jobb vik­tig når en mann skal søke kvin­ne.

Skjerping

Det gjel­der der­med for hver enkelt mann å gjø­re det bes­te ut av de gen­etis­ke og øvri­ge res­sur­ser en har med seg fra fød­sel og opp­vekst. Fortsett å lese Menns barn­løs­het — en kamp­sak?

Sterkt og sobert om samværssabotasje

Fra bokas for­si­de

Boka ”Samværssabotasje”, med under­tit­te­len ”Norske fed­re deler sine his­to­ri­er” er først og fremst en sam­ling for­tel­lin­ger om hvor­dan fed­re i dagens Norge avskjæ­res fra kon­takt med sine egne barn. Det er 9 enkelt­his­to­ri­er, basert på fed­re­nes egne his­to­ri­er, som illust­re­rer en situa­sjon der ”tuse­ner av...fedre”, med for­fat­te­rens ord, er ”under­trykt og degra­dert.” Dette i et land der angi­ve­lig kvin­nen er det dis­kri­mi­ner­te kjønn, slik at regje­rin­gen fort­satt fin­ner det nød­ven­dig å frem­heve beho­vet for sær­lig å styr­ke kvin­nes stil­ling i for­måls­pa­ra­gra­fen til den nye like­stil­lings- og dis­kri­mi­ne­rings­lo­ven.

Lesere av det­te nett­sted vil ikke være ukjent med noen av de meto­der og meka­nis­me­ne for under­tryk­king og degra­de­ring som frem­stil­les i boka. For eksem­pel: En ung ekte­mann og far kom­mer hjem etter jobb­rei­se og gle­der seg til å tref­fe igjen kona og deres 4 år gam­le sønn. I huset fin­ner han ikke dem, Fortsett å lese Sterkt og sobert om sam­værs­sa­bo­ta­sje

Barneloven — hva er oppnådd?

Barneloven har etter vel tre års for­be­re­del­se vært til behand­ling i Stortinget. Vi har fulgt pro­ses­sen og har gitt inn­spill i hørings­run­den. I en annen artik­kel på Maskulinist.no har advo­kat (og skri­bent på det­te nett­sted) Øivind Østberg gjen­nom­gått og kom­men­tert de kon­kre­te lov­end­rin­ge­ne.

Hva er opp­nådd kjønns­po­li­tisk ? De som kjem­per for like­stilt for­eldre­skap, har bare opp­nådd smu­ler. Menn med sam­værs­rett til sine barn får det en smu­le let­te­re, for­di det gjø­res en smu­le vans­ke­li­ge­re for kvin­ner å sabo­te­re. Mødre som vil flyt­te med bar­net, får leng­re vars­lings­tid. Dersom faren ikke sam­tyk­ker, må moren dess­uten tåle mek­ling om spørs­må­let, men bare der­som hun vil være lov­ly­dig. Det gjø­res i et slikt til­fel­le også en smu­le let­te­re for faren å prø­ve en retts­sak. De rela­tivt får fed­re som ved bar­nets fød­sel ikke lever sam­men med moren, får nå fel­les for­eldre­an­svar — der­som ikke moren fore­tar seg noe. Men der­som moren gjør seg en smu­le umak, og sen­der en mel­ding til folke­re­gis­te­ret om det mot­sat­te, får faren ikke for­eldre­rett.

De som kjem­per MOT like­stilt for­eldre­skap, har kan­skje opp­nådd føl­gen­de: Fortsett å lese Barneloven — hva er opp­nådd?

”Likestilt foreldreskap”

Barneloven er end­ret. Den 31. mars 2017 gjor­de Stortinget lov­ved­tak i over­ens­stem­mel­se med for­slag fra stats­råd Solveig Horne i Prop 161 L (2016–2017) med tit­tel som oven­for.

Endringene er omtalt tid­li­ge­re på det­te nett­sted. I kort­het er her uttrykt at lov­end­rin­ge­ne, både hver for seg og sam­let, er av mini­mal betyd­ning for å ret­te opp den elen­dig­het som barne­lo­ven opp­rett­hol­der for alt for man­ge barn og for­eld­re – først og fremst fed­re — i Norge. Lovendringene set­tes for øvrig som nor­malt i kraft først noe sene­re.

Nesten 4 år og en svær byrå­kra­tisk res­surs­inn­sats (dvs pro­duk­sjon av ord­gy­te­ri) har med­gått til den­ne kvasi­re­for­men. (Ikke rart at H-Frp-regje­rin­gen hel­ler ikke inn­frir på løf­tet om å redu­se­re byrå­kra­ti­et.)

Likevel har enkel­te mek­ti­ge aktø­rer brust kraf­tig med fjæ­re­ne i sin kamp mot noen av end­rin­ge­ne, for­di dis­se i det mins­te anty­der en beve­gel­se i ret­ning av like­stil­ling og bed­ring av fed­res retts­li­ge posi­sjo­ner. I Stortinget fikk den­ne reak­sjo­næ­re falank­sen aktiv støt­te av ett par­ti. Vi hol­der det fore­lø­pig hem­me­lig hvil­ket det­te er.

Nedenfor føl­ger en sam­let gjen­gi­vel­se og kor­te kom­men­ta­rer til de enkel­te lov­end­rin­ge­ne. Fortsett å lese ”Likestilt for­eldre­skap”

Barneloven I: Jeg er så lei meg!

Barneombud Anne Lindboe har kom­met med en over­ras­ken­de bekla­gel­se i dag over­for alle barn: «Jeg har satt hen­sy­net til kvinne­nett­ver­ket mitt foran hen­sy­net til bar­na, som jeg lik­som skul­le være beskyt­ter for.”

Hun opp­ly­ser at hun i lang tid har hatt dår­lig sam­vit­tig­het for sine utfall Fortsett å lese Barneloven I: Jeg er så lei meg!

Barneloven II: Det var ikke SLIK ment!

Mange har nok lurt på hvor­dan det kun­ne ha seg at et oppe­gå­en­de mil­jø som Mannsforum kun­ne ære davæ­ren­de og nåvæ­ren­de like­stil­lings­mi­nis­ter Solveig Horne med foru­mets aller førs­te æres­be­vis­ning til en kvin­ne – Mannsforums kvinne­pris. Dette skjed­de i novem­ber. Statsråden var selv til ste­de og holdt et fore­drag på Mannsforums årli­ge kon­fe­ran­se, som den­ne gan­gen had­de et nor­disk til­snitt. Straks etter fore­dra­get, og før hun måt­te has­te vide­re til and­re opp­ga­ver, slo arran­gø­ren til og over­rak­te gave samt diplom i knal­len­de rødt (uten hen­syn den mørke­blå far­gen som stats­rå­dens par­ti asso­si­e­res med). «Denne kan du slå opp på ditt kon­tor», sa leder Kjetil Thue med et glimt i øyet!

Det sist­nevn­te la imid­ler­tid ikke alle mer­ke til, Fortsett å lese Barneloven II: Det var ikke SLIK ment!

Barneloven skal forandres

Barneloven er kan­skje menns vik­tigs­te like­stil­lings­an­lig­gen­de. Regjeringen ved Barne- Familie- og Likestillingsdepartementet har nå frem­met en pro­po­si­sjon om for­and­rin­ger i barne­lo­ven. Gjennom en årrek­ke har menn kun­net knyt­te et lite håp til Fremskrittspartiets kla­re pro­grampunkt om like­stilt for­eldre­skap, også etter et sam­livs­brudd. Foruten Venstre har FrP vært ale­ne om det­te. Nå ser vi hva regje­rings­skif­tet for tre år siden, og FrPs påføl­gen­de inn­tog i Barne- og like­stil­lings­de­par­te­men­tet, har ført til.

clean-2
Foto: Frank May

Vår førs­te kom­men­tar til den fore­lig­gen­de pro­po­si­sjo­nen er et bil­de. Vi har lagt mer­ke til den illust­ra­sjo­nen NRK har brukt i for­bin­del­se med en artik­kel om for­sla­get: en glad pap­pa som svin­ger sitt barn høyt i luf­ten. Men er det egent­lig det vi ser? Silhuetten kan også opp­fat­tes anner­le­des…

Menns rettslige stilling

Når det gjel­der styr­king av menns retts­li­ge stil­ling, fore­slår pro­po­si­sjo­nen nær­mest ingen­ting. Man gjør like­vel et num­mer av at delt omsorg skal nev­nes først i loven. Tatt i betrakt­ning at loven gir sta­ten hjem­mel til noe så dras­tisk som å skil­le barn og far Fortsett å lese Barneloven skal for­and­res

Kun små lysglimt

Vi kom­mer igjen til­ba­ke til bar­ne-, like­stil­lings- og fami­lie­de­par­te­men­tets pla­ner om end­rin­ger i barne­lo­ven. Dette depar­te­men­tet har som kjent poli­tisk ledel­se fra Fremskrittspartiet ved stats­råd Solveig Horne. FrP sier i sitt pro­gram: «ved sam­livs­brudd like­stil­les for­eld­res plik­ter og ret­tig­he­ter». Programposten har, sam­men med et lik­nen­de punkt i Venstres pro­gram, skilt dis­se to par­ti­ene fra and­re par­ti­er. Vi, og and­re menn med oss, har for­stått FrP slik at de har vil­let gjø­re noe radi­kalt med de skjev­he­ter som menn ram­mes av når for­hol­det mel­lom barn og for­eld­re fast­leg­ges på nytt etter et sam­livs­brudd. Endringsforslagene som nå fore­lig­ger fra depar­te­men­tet, er imid­ler­tid for­sik­ti­ge. Fortsett å lese Kun små lys­glimt

Likestilt foreldreskap: Støtte til lovendringer bare med forbehold

Vi skrev for noen uker sider om bar­ne- og like­stil­lings­de­par­te­men­tets pla­ner om å end­re barne­lo­ven. Vi snak­ket om “lys i enden av tunel­len”, og men­te det måt­te være en opp­ga­ve for menn å støt­te det­te ini­tia­ti­vet. Ved nær­me­re etter­syn kan vi imid­ler­tid nå, på tam­pen av hørings­fris­ten, bare opp­ford­re til å støt­te deler av lov­for­sla­ge­ne og med vis­se for­be­hold. Vi arbei­der med en hørings­ut­ta­lel­se, og kom­mer til­ba­ke til saken om et par dager.