Avgått likestillingsminister: Kvinnekalas

Etter at “Jenteklubben Jenny”, kvin­ners svar på Gutteklubben Grei, rotet det til for Ramin-Osmundsen, går dis­ku­sjo­nen høyt i vis­se kret­ser om hvem som skal bli ny minis­ter for like­stil­ling, barn og fami­lie. Fortsett å lese Avgått like­stil­lings­mi­nis­ter: Kvinnekalas

Feminisme og maskulinisme (debatt i KK)

Lenke til inn­legg av manns­fors­ker Jørgen Lorentzen, hvor han bla skri­ver: ... ved å til­eg­ne meg kunn­skap om kjønns­un­der­tryk­ken­de og mar­gi­na­li­se­ren­de sys­te­mer for kvin­ner [femi­nis­tisk teori] har jeg kun­net avdek­ke hvor­dan kjønns­sys­te­mer også ram­mer menn.... Les artik­ke­len

Maskulinister (debatt i KK)

Lenke til artik­kel av manns­fors­ker Jørgen Lorentzen, hvor han bla skri­ver:

...kvin­ne­lig­he­ten dan­nes vel så mye i møtet med and­re kvin­ner som i møte med menn, og like­le­des er rela­sjo­nen menn i mel­lom vel så vesent­lig for dan­nel­sen av mas­ku­li­ni­tet som rela­sjo­nen til kvin­ner.... Les artik­ke­len

Like muligheter, men ulike mål?

Aftenposten brin­ger i dag en repor­ta­sje om menn og kvin­ner på kar­rie­re­top­pen i medi­sin. Det fins fle­re menn enn kvin­ner i pro­fes­sor­stil­lin­ger. Artikkelens ingress for­tel­ler at mann­li­ge pro­fes­so­rer gjør lite for å slip­pe dyk­ti­ge kvin­ner fram. Holder man ut til repor­ta­sjens sis­te avsnitt, ser man også at “kvin­ner vegrer seg mot å søke ansvars­ful­le job­ber”.         Les Aftenpostens repor­ta­sje

Norges første likestillingsminster?

Støtt den­ne kvin­nen, karer! Riktignok kan man regist­re­re en “tem­pe­ra­tur­for­skjell” i måten like­stil­lings­mi­nis­ter Karita Bekkemellem frem­mer hen­holds­vis kvin­ners og menns inter­es­ser på. Men hun er nøk­ternt sett mer kjønns­ba­lan­sert enn noen stats­råd med sam­me tit­tel før hen­ne. Hun gjør en jobb også for menns like­stil­ling. Fortsett å lese Norges førs­te like­stil­lings­minster?

Nybakt far om kvinnedominert “bakeri”

Der er mor, jord­mor og liv­mor som skal gjø­re job­ben.... Fedre har ingen for­ut­set­nin­ger for å mene eller si noe om ....” Dette ble sagt til en bli­ven­de far på svan­ger­skaps­kurs. Fortsett å lese Nybakt far om kvinne­do­mi­nert “bake­ri”

Familievold – det ”rene” kjønnsproblem?

Av Arild Brock og Øivind Østberg

Sammendrag: Tall tyder på at rundt 5 % av befolk­nin­gen utset­tes for vold fra ektefelle/samboer. Forekomsten er omtrent den sam­me for beg­ge kjønn, men ande­len grov vold innen­for de 5% er vesent­lig høy­ere for kvin­ner. Etnisitet/kultur synes i høy grad å spil­le inn. Fortsett å lese Familievold – det ”rene” kjønns­pro­blem?