Klagemål

Et tyve­tall menn møt­tes til kon­fe­ran­sen «Quo Vadis, mann?» arran­gert av Mannsforum i Oslo den 19. novem­ber i fjor — en dato som gjel­der for å være inter­na­sjo­nal manns­dag. Mannsforum har arran­gert dis­ku­sjons­mø­ter om menn, kjønn og like­stil­ling siden 2009. Deltakerne på kon­fe­ran­sen repre­sen­ter­te små mil­jø­er som har det til fel­les at de set­ter fokus på menns for­hold. Maskulinist.no var også repre­sen­tert.

Nei, takk!

Det er nok­så stor varia­sjon å fin­ne når en ser på mil­jø­er som beskjef­ti­ger seg med menns for­hold. Noen gjør det nær­mest «ufri­vil­lig», Fortsett å lese Klagemål

Det personlige er politisk!

«Det per­son­li­ge er poli­tisk.» Denne lær­dom­men fra kvinne­kam­pen kan menn gjer­ne kopiere. Men ellers er spørs­må­let om hvor­dan menn kan gjø­re seg gjel­den­de som grup­pe i sam­fun­net et i hoved­sak uløst pro­blem. Menn bør hel­ler ikke — utover det nevn­te — for­sø­ke å løse pro­ble­met ved å kopiere kvinne­be­ve­gel­sen, av grun­ner som vi ikke skal kom­me inn på her.

Men det er vik­tig å erkjen­ne at pro­ble­met fin­nes! Et vik­tig bidrag til det­te gir Morgenbladets Erling Dokk Holm Fortsett å lese Det per­son­li­ge er poli­tisk!

Kun små lysglimt

Vi kom­mer igjen til­ba­ke til bar­ne-, like­stil­lings- og fami­lie­de­par­te­men­tets pla­ner om end­rin­ger i barne­lo­ven. Dette depar­te­men­tet har som kjent poli­tisk ledel­se fra Fremskrittspartiet ved stats­råd Solveig Horne. FrP sier i sitt pro­gram: «ved sam­livs­brudd like­stil­les for­eld­res plik­ter og ret­tig­he­ter». Programposten har, sam­men med et lik­nen­de punkt i Venstres pro­gram, skilt dis­se to par­ti­ene fra and­re par­ti­er. Vi, og and­re menn med oss, har for­stått FrP slik at de har vil­let gjø­re noe radi­kalt med de skjev­he­ter som menn ram­mes av når for­hol­det mel­lom barn og for­eld­re fast­leg­ges på nytt etter et sam­livs­brudd. Endringsforslagene som nå fore­lig­ger fra depar­te­men­tet, er imid­ler­tid for­sik­ti­ge. Fortsett å lese Kun små lys­glimt

Likestilt foreldreskap: Støtte til lovendringer bare med forbehold

Vi skrev for noen uker sider om bar­ne- og like­stil­lings­de­par­te­men­tets pla­ner om å end­re barne­lo­ven. Vi snak­ket om “lys i enden av tunel­len”, og men­te det måt­te være en opp­ga­ve for menn å støt­te det­te ini­tia­ti­vet. Ved nær­me­re etter­syn kan vi imid­ler­tid nå, på tam­pen av hørings­fris­ten, bare opp­ford­re til å støt­te deler av lov­for­sla­ge­ne og med vis­se for­be­hold. Vi arbei­der med en hørings­ut­ta­lel­se, og kom­mer til­ba­ke til saken om et par dager.

Likestilt foreldreskap: Lys i enden av tunnelen

De menn som har til­latt seg å ten­ke på Fremskrittspartiet som et manns­par­ti, og av den­ne grunn har stemt på dem, har len­ge ven­tet på kon­kre­te resul­ta­ter, ikke minst de sis­te ett og et halvt år. Partiet valg­te rik­tig nok ved regje­rings­dan­nel­sen å la seg repre­sen­te­re med en kvin­ne i bar­ne- og like­stil­lings­de­par­te­men­tet — det­te høy­net kan­skje ikke for­vent­nin­ge­ne?

Partiet har uan­sett i man­ge år gått inn for like­stil­ling på områ­det for­eldre­skap. Og nå går san­ne­lig stats­råd Solveig Horne løs på saken som kan­skje er menns vik­tigs­te like­stil­lings­an­lig­gen­de: Fortsett å lese Likestilt for­eldre­skap: Lys i enden av tun­ne­len

Kjønnsnihilisme

Hva med et nytt ord «hen» som et kjønns­nøy­tralt pro­no­men i ste­det for «han» eller «hun»? I Sverige er det­te ordet alle­re­de beslut­tet inn­ført.

Dette er kan­skje en god nyhet for alle som «mang­ler kjønn». Generelt, hvis du mang­ler noe, kan du lind­re man­ge­len ved å deva­lu­ere ver­di­en av det du mang­ler. Dette er mis­un­nel­sens logikk. Fortsett å lese Kjønnsnihilisme

Soppkrigen

Hva skjed­de når to ur-kvin­ner vil­le pluk­ke den sam­me sop­pen? Delte de sop­pen mel­lom seg med et smil? Nyere arkeo­lo­gisk forsk­ning stil­ler spørs­måls­tegn ved den­ne myten, som rik­tig nok ikke fore­lig­ger som uttalt myte, men som en dif­fus fore­stil­ling blant de man­ge under­søk­te og ikke-under­søk­te spørs­mål om de to kjønns natur­li­ge egen­ska­per. «Kvinner er fre­de­li­ge­re enn menn.»

En gans­ke annen rea­li­tet er en nå kom­met på spo­ret av gjen­nom et forsk­nings­pro­sjekt ved Arkeologisk insti­tutt ved Universitet i Tromsø. Fortsett å lese Soppkrigen

Er det en kvalifikasjon å være kvinne? — ideologisk dom i Høyesterett

Det er lett å tref­fe blink hvis man sky­ter først og teg­ner blin­ken etter­på. Ifølge advo­ka­te­ne Arvid R. Ødegård og Kari Bergeius Andersen er det slik Høyesterett har gått fram i en sak der kam­pen stod mel­lom sta­ten til for­del for en kvin­ne på den ene siden og en mann på den and­re. Høyesterett vil­le ha et bestemt resul­tat, og valg­te der­et­ter vur­de­rings­me­to­de som pas­set.

Denne saf­ti­ge kri­tik­ken er å lese i en artik­kel i sis­te num­mer av det juri­dis­ke tids­skrif­tet Lov og Rett (nr 8/14) skre­vet av de to nevn­te advo­ka­te­ne. Saken drei­er seg om Fortsett å lese Er det en kva­li­fi­ka­sjon å være kvin­ne? — ideo­lo­gisk dom i Høyesterett

Kodeord: guttetur

Av Arild Brock og Øivind Østberg

Vi må inn­røm­me at vi ble litt over­ras­ket over å se to artik­ler som uten omsvøp ble kalt Endelig gutte­tur og Endelig jente­tur, i Fjell og Vidde num­mer 4/13 (bladet til Den nors­ke turist­for­ening). For oss var det en gle­de­lig over­ras­kel­se. Enda går det an å snak­ke om gut­ter og jen­ter i Norge, tenk­te vi. To leser­ne av bladet, Idun Victoria Skjæveland og Eirik Hjertenæs rea­ger­te imid­ler­tid sterkt i hvert sitt leser­brev i sep­tem­ber-num­me­ret. Sistnevnte ber om at kode­or­de­ne «kre­ven­de tur» og «kom­for­ta­bel tur» bru­kes for fram­ti­da.

Bør folk slip­pe å se orde­ne «gutte­tur» og «jente­tur» i all sin nak­ne tyde­lig­het? Vi lurer på om vi i Norge er på vei mot en ny vik­to­ria­tid. Uttrykket vik­to­ri­ansk hen­spil­ler på dron­ning Victoria av England og refe­rer til 1800-tal­let. Det betyr streng, sner­pe­te, sek­su­al­mo­ral. Den gan­gen skul­le sex ikke en gang nev­nes. Den nye vik­to­ria­ti­den går imid­ler­tid ut på noe annet, Fortsett å lese Kodeord: gutte­tur

Staten frikjennes for åpenbar diskriminering

Av Øivind Østberg og Johannes Mella

Saken som ble anlagt av den mann­li­ge offi­ser som men­te seg forbi­gått da ny sjef for Forsvarets Høyskole skul­le utnev­nes i stats­råd, er avgjort av Høyesterett. Etter sta­tens sei­er i den øvers­te dom­stol kan medie­ne mel­de at det er slått fast at ”kvin­nen var best kva­li­fi­sert”. Dagbladet kan i sin begeist­ring over utfal­let for­tel­le at dom­men er ”pin­lig” for davæ­ren­de for­svars­sjef Diesen, som i sin tid inn­stil­te på den mann­li­ge kan­di­dat. Men hvis avi­sen had­de øns­ket å utøve sin sed­van­li­ge kri­tis­ke rol­le over­for stats­mak­te­ne, had­de den her en tre­stjer­ners anled­ning til å påvi­se poli­ti­sert juss og en dom­stol som strek­ker seg len­ger enn langt for å tek­kes sta­ten.

Den mann­li­ge kan­di­dat had­de fått med­hold i Klagenemnda for like­stil­ling, ikke nett­opp et organ opp­ret­tet for å for­sva­re menns inter­es­ser. Regjeringen Stoltenberg så bort fra det­te og utnevn­te kvin­nen. Borgarting lag­manns­rett kom enstem­mig til at det var skjedd en klar lov­stri­dig forbi­gå­el­se. Siden saken i all hoved­sak stod og falt med bedøm­mel­sen av bevi­se­ne, kun­ne en ven­te at saken end­te med det. Fortsett å lese Staten fri­kjen­nes for åpen­bar dis­kri­mi­ne­ring