Arkiv

Fra okto­ber 2018 er Maskulinist.no omgjort til «Maskulinistisk arkiv». Det betyr at vi ikke tar sik­te på å respon­de­re på aktu­el­le hen­del­ser og del­ta i den løpen­de debat­ten om kjønn og like­stil­ling. Dette har vi uan­sett bare unn­taks­vis sett oss i stand til å gjø­re de sene­re år. Vår del­ta­kel­se i kjønns­de­bat­ten har for øvrig all­tid hatt et noe spo­ra­disk preg. Vi har for eksem­pel ald­ri fått skre­vet om Knausgaard, «Hel ved», «Hjemmelaget» eller Meetoo. Ingen av dere våre lese­re har tatt kon­takt med oss med til­bud om å skri­ve om dis­se sake­ne hel­ler.

«Patent» syns vi imid­ler­tid at vårt grunn­lag og våre hold­nin­ger er. Vi opp­fat­ter oss som nok­så ale­ne med føl­gen­de kom­bi­na­sjon:

  • eks­po­ne­re lidel­se bare der hvor det fin­nes tro­ver­dig empa­ti – ingen «sut­ring»
  • fritt fram for rett­fer­dig har­me – men ukon­trol­lert rase­ri hol­der vi her under kon­troll
  • insis­te­re på å bli tatt alvor­lig og kva­li­fi­se­re for det­te – intet «ekko­kam­mer»
  • tro på at menn er «det ster­ke kjønn» — men uten å lide av blind tro

For å fort­satt gi nye og gam­le lese­re til­gang på de man­ge artik­ler som gir uttrykk for dis­se hold­nin­ge­ne i tall­rike kon­kre­te sam­men­hen­ger, dri­ves nett­ste­det vide­re som «Maskulinistisk arkiv». Du kan ori­en­te­re deg gjen­nom tema­si­de­ne som du fin­ner på pri­mær­me­ny­en og søke på stikk­ord eller kate­go­ri­er. 

Vi reg­ner med at vi fort­satt vil pub­li­se­re nye artik­ler i blant. Dette vil være artik­ler som tar sik­te på å brin­ge noe av varig ver­di. Ta for eksem­pel en titt på vår nye artik­kel­se­rie mas­ku­li­nis­me fra A til Å.

Familien eller samfunnet?

Hva er vik­tigst for deg – for­hol­det til din ekte­fel­le eller din for­ank­ring i sam­fun­net? Dette kan sies å være en pro­blem­stil­ling i Et dukke­hjem av Henrik Ibsen – tro­lig det mest spil­te nors­ke tea­ter­styk­ke.

Ifølge skri­ben­te­ne Øivind Østberg og Wilmar Kolnes, beg­ge med lang farts­tid på det­te nett­sted, er for­hol­det mel­lom fami­lie og sam­funn også en aktu­ell pro­blem­stil­ling i dagens nors­ke poli­tikk. Mot sin uttal­te fami­lie­venn­lig­het er Kristelig folke­par­ti pådri­ver for å gjø­re indi­vi­det mer uav­hen­gig av fami­li­en og til­sva­ren­de mer avhen­gig av sam­fun­net. Partiet lok­ker ufor­va­ren­de (?) kvin­ner ut av fami­li­en og over i et liv som såkalt alene­mor ved hjelp av øko­no­misk støt­te. I til­legg hjel­pes kvin­ner til å domi­ne­re over man­nen i for­hol­det til fel­les barn gjen­nom lov­giv­nin­gen. Les artik­ke­len til Østberg og Kolnes her. Man kan for­stå for­fat­ter­ne slik at støt­te til kvin­ner er den egent­li­ge, over­ord­ne­de ver­di for Kr F.

Om støt­te til kvin­ner er den egent­li­ge, over­ord­ne­de ver­di, er for øvrig et spørs­mål som ikke bare kan stil­les til KrF, men til Fortsett å lese Familien eller sam­fun­net?

Råd til en ung mann i Bergen ...

.. eller et annet sted i Norge. Maskulinist.no var nylig i Bergen for å del­ta i en debatt i Studentersamfunnet om menn og maskulinitet.Det var stor inter­es­se for møtet og full sal.

På podi­et ser du Maskulinist.no v/redaktøren, Arild Brock, plas­sert litt til høy­re for de øvri­ge del­ta­ker­ne. Videre Eirik Liberg (mode­ra­tor, til venst­re), Luca Dalen Espseth (Foreningen FRI) og Andreas Sjalg Unneland (Sosialistisk Ungdom).

Noen har i etter­tid etter­lyst en opp­sum­me­ring. Nedenfor føl­ger noen av våre syns­punk­ter, hvor­av fle­re fram­ført i debat­ten, her for­mu­lert som 7 råd.

1. Vær mann!

Å være mann er noe annet enn å være kvin­ne. Kvinner får sva­re for seg, men menn er til en viss grad et kunst­pro­dukt. Fortsett å lese Råd til en ung mann i Bergen ...

Ta vare på gullkorn!

Intervju med Arild Brock, redak­tør av Maskulinist.no.

I for­bin­del­se med åpnin­gen av sitt nye nett­sted “Menn og sam­funn” har redak­tø­ren, Arne Evjenth, inter­vju­et redak­tø­ren for her­væ­ren­de nett­sted. Menn og sam­funn er blen­den­de nytt (åpner snart), mens Maskulinist.no nå må reg­nes som vete­ran med 11 års farts­tid bak seg. Spørsmålene som enga­sje­rer er imid­ler­tid de sam­me. Det opp­stod straks kon­takt mel­lom “ung” og “eld­re” og spørs­må­le­ne fra Evjenth gikk hjem hos den inter­vjue­de.

Spørsmål: Hva er maskulinisme?

Maskulinisme er å inter­es­se­re seg for kjønn og like­stil­ling sett fra en manns­syns­vin­kel. I utgangs­punk­tet er det så enkelt. Det er det sam­me som femi­nis­me, bare med mot­satt kjønns­for­tegn. Men hvor­dan begre­pet «mas­ku­li­nis­me» opp­fat­tes, kan variere, og det sam­me gjel­der for så vidt femi­nis­me. Viktigst fra vår side er at vi ser de to kjønn som like­ver­di­ge, men ikke like. Fordi de to kjønn ikke er like, og har ulik his­to­rie, er det behov for gjen­nom­tenk­ning av egen situa­sjon også fra menns side. Og ikke minst: Det er behov for at det som ten­kes og erfa­res kom­mer til uttrykk.

Spørsmål: Hvilke saker er viktigst nå?

Det er vik­tig å dan­ne seg et bil­de de to kjønns fak­tis­ke stil­ling — i sam­fun­net og sosi­alt, det vil si på makro­nivå og på mikro­nivå. Gjør en det­te, vil en se at menns stil­ling i fami­lie­li­vet (eller en kun­ne kal­le det kjær­lig­hets­li­vet) er nær­mest pre­kær. Fortsett å lese Ta vare på gull­korn!

Barneloven — hva er oppnådd?

Barneloven har etter vel tre års for­be­re­del­se vært til behand­ling i Stortinget. Vi har fulgt pro­ses­sen og har gitt inn­spill i hørings­run­den. I en annen artik­kel på Maskulinist.no har advo­kat (og skri­bent på det­te nett­sted) Øivind Østberg gjen­nom­gått og kom­men­tert de kon­kre­te lov­end­rin­ge­ne.

Hva er opp­nådd kjønns­po­li­tisk ? De som kjem­per for like­stilt for­eldre­skap, har bare opp­nådd smu­ler. Menn med sam­værs­rett til sine barn får det en smu­le let­te­re, for­di det gjø­res en smu­le vans­ke­li­ge­re for kvin­ner å sabo­te­re. Mødre som vil flyt­te med bar­net, får leng­re vars­lings­tid. Dersom faren ikke sam­tyk­ker, må moren dess­uten tåle mek­ling om spørs­må­let, men bare der­som hun vil være lov­ly­dig. Det gjø­res i et slikt til­fel­le også en smu­le let­te­re for faren å prø­ve en retts­sak. De rela­tivt får fed­re som ved bar­nets fød­sel ikke lever sam­men med moren, får nå fel­les for­eldre­an­svar — der­som ikke moren fore­tar seg noe. Men der­som moren gjør seg en smu­le umak, og sen­der en mel­ding til folke­re­gis­te­ret om det mot­sat­te, får faren ikke for­eldre­rett.

De som kjem­per MOT like­stilt for­eldre­skap, har kan­skje opp­nådd føl­gen­de: Fortsett å lese Barneloven — hva er opp­nådd?

Barneloven I: Jeg er så lei meg!

Barneombud Anne Lindboe har kom­met med en over­ras­ken­de bekla­gel­se i dag over­for alle barn: «Jeg har satt hen­sy­net til kvinne­nett­ver­ket mitt foran hen­sy­net til bar­na, som jeg lik­som skul­le være beskyt­ter for.”

Hun opp­ly­ser at hun i lang tid har hatt dår­lig sam­vit­tig­het for sine utfall Fortsett å lese Barneloven I: Jeg er så lei meg!

Barneloven skal forandres

Barneloven er kan­skje menns vik­tigs­te like­stil­lings­an­lig­gen­de. Regjeringen ved Barne- Familie- og Likestillingsdepartementet har nå frem­met en pro­po­si­sjon om for­and­rin­ger i barne­lo­ven. Gjennom en årrek­ke har menn kun­net knyt­te et lite håp til Fremskrittspartiets kla­re pro­grampunkt om like­stilt for­eldre­skap, også etter et sam­livs­brudd. Foruten Venstre har FrP vært ale­ne om det­te. Nå ser vi hva regje­rings­skif­tet for tre år siden, og FrPs påføl­gen­de inn­tog i Barne- og like­stil­lings­de­par­te­men­tet, har ført til.

clean-2
Foto: Frank May

Vår førs­te kom­men­tar til den fore­lig­gen­de pro­po­si­sjo­nen er et bil­de. Vi har lagt mer­ke til den illust­ra­sjo­nen NRK har brukt i for­bin­del­se med en artik­kel om for­sla­get: en glad pap­pa som svin­ger sitt barn høyt i luf­ten. Men er det egent­lig det vi ser? Silhuetten kan også opp­fat­tes anner­le­des…

Menns rettslige stilling

Når det gjel­der styr­king av menns retts­li­ge stil­ling, fore­slår pro­po­si­sjo­nen nær­mest ingen­ting. Man gjør like­vel et num­mer av at delt omsorg skal nev­nes først i loven. Tatt i betrakt­ning at loven gir sta­ten hjem­mel til noe så dras­tisk som å skil­le barn og far Fortsett å lese Barneloven skal for­and­res

Bør professoren sendes på gangen?

En kvin­ne­lig pro­fes­sor i Bergen send­te nylig samt­li­ge mann­li­ge stu­den­ter på gan­gen under en fore­les­ning. Det var jeg som «send­te gut­te­ne på gan­gen,” sier hun for­nøyd som intro­duk­sjon til et inn­legg i Bergens Tidene.

Kronprinsessen vil ikke

Forfatteren av inn­leg­get er pro­fes­sor ved insti­tutt for sam­men­lik­nen­de poli­tikk ved Universitetet i Bergen, Lise Rakner. I debatt­inn­leg­get for­kla­rer pro­fes­so­ren at hun i en fore­les­ning – spon­tant – send­te gut­te­ne i for­sam­lin­gen på gan­gen ti minut­ter før fore­les­nin­gens slutt for å pra­te med de kvin­ne­li­ge stu­den­te­ne. Hun var frust­rert over at hun ikke fikk kon­takt med kvin­ne­ne. Med hen­nes egne ord;

”«Jentene» utgjor­de halv­par­ten av stu­dent­mas­sen, men sa sjel­den noe og for­lot fore­les­nings­sa­len rett etter fore­les­nin­gen. Flere av de mann­li­ge stu­den­te­ne stil­te spørs­mål, benyt­tet pau­sen til ufor­mel­le spørs­mål og slo ofte av en prat på vei ut. Kort for­talt – der stod jeg – en 50 år gam­mel kvin­ne­lig pro­fes­sor – og var i ferd med å videre­føre et møns­ter jeg kjen­te så godt fra min egen stu­die­tid: «kron­prinskul­tu­ren».”

Denne ”kron­pins­kul­tu­ren” består, i hen­hold til hen­ne selv, i at mann­li­ge og syn­lig enga­sjer­te stu­den­ter Fortsett å lese Bør pro­fes­so­ren sen­des på gan­gen?

Fromhet ikke bare for religiøse

Barnehagen Egalia har vært en stor inspi­ra­sjons­kil­de”, for­tel­ler lede­ren for den nystif­te­de svens­ke orga­ni­sa­sjo­nen Egalia Adult, CC Clemens. Foreningen sik­ter mot den ulti­mate like­stil­ling og vil knek­ke den “for­kvak­le­de” ide­en om kjønn en gang for alle, for­tel­ler han/hun.

Den nystif­te­de for­enin­gen prak­ti­se­rer alle­re­de sin egen ideo­lo­gi i eget mil­jø, blant annet på for­enin­gens møter og work­shops. Lederen møter oss til inter­vju iført kjønns­nøy­tral, hvit kjor­tel. Fortsett å lese Fromhet ikke bare for reli­giø­se