Forfatterarkiv: Redaksjon

Arkiv

Fra okto­ber 2018 er Maskulinist.no omgjort til «Maskulinistisk arkiv». Det betyr at vi ikke tar sik­te på å respon­de­re på aktu­el­le hen­del­ser og del­ta i den løpen­de debat­ten om kjønn og like­stil­ling. Dette har vi uan­sett bare unn­taks­vis sett oss i stand til … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur | Legg igjen en kommentar

Familien eller samfunnet?

Hva er vik­tigst for deg – for­hol­det til din ekte­fel­le eller din for­ank­ring i sam­fun­net? Dette kan sies å være en pro­blem­stil­ling i Et dukke­hjem av Henrik Ibsen – tro­lig det mest spil­te nors­ke tea­ter­styk­ke. Ifølge skri­ben­te­ne Øivind Østberg og Wilmar Kolnes, beg­ge … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Lenkeartikkel | Legg igjen en kommentar

Råd til en ung mann i Bergen ...

.. eller et annet sted i Norge. Maskulinist.no var nylig i Bergen for å del­ta i en debatt i Studentersamfunnet om menn og maskulinitet.Det var stor inter­es­se for møtet og full sal. På podi­et ser du Maskulinist.no v/redaktøren, Arild Brock, plas­sert litt til høy­re for de … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Den “myke” mannen — og den andre

Et dikt for menn og kvin­ner   DE EVIGE TRE Det er to menn i ver­den, som bestan­dig krys­ser min vei, den ene er ham jeg els­ker, den annen

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Ta vare på gullkorn!

Intervju med Arild Brock, redak­tør av Maskulinist.no. I for­bin­del­se med åpnin­gen av sitt nye nett­sted “Menn og sam­funn” har redak­tø­ren, Arne Evjenth, inter­vju­et redak­tø­ren for her­væ­ren­de nett­sted. Menn og sam­funn er blen­den­de nytt (åpner snart), mens Maskulinist.no nå må reg­nes som vete­ran med … Les vide­re

Skrevet i Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Barneloven — hva er oppnådd?

Barneloven har etter vel tre års for­be­re­del­se vært til behand­ling i Stortinget. Vi har fulgt pro­ses­sen og har gitt inn­spill i hørings­run­den. I en annen artik­kel på Maskulinist.no har advo­kat (og skri­bent på det­te nett­sted) Øivind Østberg gjen­nom­gått og kom­men­tert de kon­kre­te lov­end­rin­ge­ne. … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap | Legg igjen en kommentar

Barneloven I: Jeg er så lei meg!

Barneombud Anne Lindboe har kom­met med en over­ras­ken­de bekla­gel­se i dag over­for alle barn: «Jeg har satt hen­sy­net til kvinne­nett­ver­ket mitt foran hen­sy­net til bar­na, som jeg lik­som skul­le være beskyt­ter for.” Hun opp­ly­ser at hun i lang tid har hatt dår­lig … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap | Legg igjen en kommentar

Barneloven skal forandres

Barneloven er kan­skje menns vik­tigs­te like­stil­lings­an­lig­gen­de. Regjeringen ved Barne- Familie- og Likestillingsdepartementet har nå frem­met en pro­po­si­sjon om for­and­rin­ger i barne­lo­ven. Gjennom en årrek­ke har menn kun­net knyt­te et lite håp til Fremskrittspartiets kla­re pro­grampunkt om like­stilt for­eldre­skap, også etter et … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Diskusjonsklima og sensur | 1 kommentar

Bør professoren sendes på gangen?

En kvin­ne­lig pro­fes­sor i Bergen send­te nylig samt­li­ge mann­li­ge stu­den­ter på gan­gen under en fore­les­ning. Det var jeg som «send­te gut­te­ne på gan­gen,” sier hun for­nøyd som intro­duk­sjon til et inn­legg i Bergens Tidene. Kronprinsessen vil ikke Forfatteren av inn­leg­get er pro­fes­sor … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd | Legg igjen en kommentar

Fromhet ikke bare for religiøse

Barnehagen Egalia har vært en stor inspi­ra­sjons­kil­de”, for­tel­ler lede­ren for den nystif­te­de svens­ke orga­ni­sa­sjo­nen Egalia Adult, CC Clemens. Foreningen sik­ter mot den ulti­mate like­stil­ling og vil knek­ke den “for­kvak­le­de” ide­en om kjønn en gang for alle, for­tel­ler han/hun. Den nystif­te­de for­enin­gen prak­ti­se­rer alle­re­de sin egen ideo­lo­gi i eget … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar