Forfatterarkiv: Øivind Østberg

Sterkt og sobert om samværssabotasje

Boka ”Samværssabotasje”, med under­tit­te­len ”Norske fed­re deler sine his­to­ri­er” er først og fremst en sam­ling for­tel­lin­ger om hvor­dan fed­re i dagens Norge avskjæ­res fra kon­takt med sine egne barn. Det er 9 enkelt­his­to­ri­er, basert på fed­re­nes egne his­to­ri­er, som illust­re­rer en situa­sjon … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap | Legg igjen en kommentar

”Likestilt foreldreskap”

Barneloven er end­ret. Den 31. mars 2017 gjor­de Stortinget lov­ved­tak i over­ens­stem­mel­se med for­slag fra stats­råd Solveig Horne i Prop 161 L (2016–2017) med tit­tel som oven­for. Endringene er omtalt tid­li­ge­re på det­te nett­sted. I kort­het er her uttrykt at lov­end­rin­ge­ne, både hver for … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap | 1 kommentar

Islam — noe for menn?

Underkastelse av Michel Houellebecq, Cappelen Damm 2015, Oversatt av Tom Lotherington, 264 s Å gå over til islam, med eller uten kris­ten for­tid, er for de fles­te av leser­ne en tan­ke like fjern som scien­ce fic­tion. Faktum er like­vel at islam … Les vide­re

Skrevet i Menn og maskulinitet | 5 kommentarer

God hjelp til å bli mann — men ikke til den kjønnspolitiske kampen

Anmeldelse av Mannen: myter, løgn og sann­het av Dag Furuholmen og Ted Usatynski, Cappelen Damm 2015, 311 sider Tittelen på den­ne boka kan gi tan­ker om at vi her får et gene­ral­opp­gjør med råden­de hold­nin­ger om man­nen og det mann­li­ge, et kamp­skrift … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Menn og maskulinitet | 1 kommentar

Forskningsløft — for ny innsikt?

Aftenposten mel­der i dag, 11. juli, om regje­rin­gens ”svar” på den kras­se kri­tikk fra FN for man­gel­full inn­sats på vold i nære rela­sjo­ner. 50 mil­lio­ner – for­delt på 25 mill til NOVA og 25 mill til NKTVS – bevil­ges fra Justis- og … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsbalanse og-rettferd | 2 kommentarer

Planlagt farløshet

Aftenpostens hoved­opp­slag tirs­dag den 28.1 er en beve­gen­de his­to­rie om en jen­te hvis mor døde da hun bare var 14 år gam­mel.  Dette er eks­tra tra­gisk siden jen­ta ikke har noen far, og ald­ri har hatt en far i sitt liv. … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap | Legg igjen en kommentar

Hva vil menn?

Hva vil menn som på en eller annen måte kan sies å til­hø­re manns­be­ve­gel­sen i like­stil­lings­po­li­tik­ken?” Dette spørs­må­let ble i år stilt av Mannsforum i for­bin­del­se med manns­da­gen 19. novem­ber. Vi brin­ger her et svar på spørs­må­let, gitt av Øivind Østberg, kjent som skri­bent på det­te nett­sted. Les vide­re

Skrevet i Menn og maskulinitet | 3 kommentarer

- “Kvinner er håpløse”

Det er sto­re for­skjel­ler mel­lom måten menn og kvin­ner møter blik­ket uten­fra på. Studier fra Norge viser at kvin­ner gene­relt har dår­li­ge­re selv­bil­de enn menn på alle and­re felt enn for­stå­el­sen av hvor­vidt man har nære ven­ner. Kvinner er mer per­fek­sjo­nis­tis­ke på alle felt, og ofte­re stres­set og mer mis­for­nøyd med seg selv. Les vide­re

Skrevet i Lenkeartikkel, Tema kvinner | 1 kommentar

Seier for familien

Gjennom tre år ble en Oslo-fami­lie med far, mor og tre gut­ter utsatt for et for­mi­da­belt press fra barne­vern og poli­ti, som til slutt vis­te seg grunn­løst. Slikt kun­ne knek­ket man­ge. Men med den­ne fami­li­en er det mot­satt. Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Menn og maskulinitet | 13 kommentarer

Voldtektsspørsmålet som kjønnspolitisk rambukk

Sosiolog og debat­tant Kjetil Rolness har skre­vet en glim­ren­de lør­dags­kom­men­tar i sin fas­te spal­te i Dagbladet, der han tar utgangs­punkt i tema­tik­ken i Preben Z Møllers fers­ke bok: Kampen om vold­tekt – ekte vold­tekts­menn eller hvem som helst (Dreyer for­lag). Boka, og Rolness artik­kel, får … Les vide­re

Skrevet i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | Merket med | 1 kommentar