Kvinnekampens fuglesang

I for­ri­ge uke pre­sen­ter­te nett­ste­det Forskning.no en opp­føl­ger til sin føl­je­tong “ukens fugl”, den­ne gan­gen svart­hvit flue­sna­pper. Det antas at nevn­te fugl er lyk­ke­lig uvi­ten­de om hva Forskning.no kan for­tel­le om for­dums kvinne­kamp i eget reir: Fortsett å lese Kvinnekampens fugle­sang

Maskulinist.no på lesebrett i sommer

For deg med lese­brett og ustan­se­lig trang til å lese, til­bys en utvalgt sam­ling på ti artik­ler fra Maskulinist.no i ebok-for­mat, via tje­nes­ten Readlists.com.

Fiffig når du sit­ter på toget, lig­ger på stran­da eller når reg­net pøser ned uten­for vin­du­et. Eller som i det­te til­fel­let, når nettil­gan­gen er fra­væ­ren­de og du føler at Maskulinist.no er for langt unna. Du kan natur­lig­vis opp­ret­te din egen sam­ling også.

Gå til Maskulinist.no som­mer­lek­ty­re — lesing som gir deg frem­drift og velg kor­re­spon­de­ren­de ebok-for­mat i venst­re kolon­ne for å las­te ned til iPad/iPhone, Kindle eller and­re epub-kom­pa­tib­le lese­brett. Boken sen­des til deg på epost og du las­ter den selv over på din enhet. Enklere blir det nes­ten ikke.

Fortsatt god som­mer og god for­nøy­el­se!

Alltid pappaberedt

Per Asbjørn Risnes jr. har skre­vet hakke­spett­bok for små­barns­fed­re, under paro­len “du skal ikke bli bed­re mor enn mor. Du skal bli best mulig far.” Simpelthen for­di barn tren­ger beg­ge deler like mye. Forfatteren bru­ker humor og mas­ku­li­ne inn­falls­vink­ler kob­let med stil­re­ne geomet­ris­ke hver­dags­il­lust­ra­sjo­ner av Lars Fiske. Slik meis­les nybak­te fed­res rol­le som omsorgs­gi­ve­re. Boken under­stre­ker at fed­re er gode nok i kraft av at de nett­opp er menn.

Boken hand­ler om fer­den fra unn­fan­gel­se til for­økel­se; fra bleie­skift­ar­beid til hus­ar­beid og om hvor­dan menn kan være fed­re på best mulig måte for sine barn. Den hand­ler også om hvor­dan menn kan være best mulig sam­livs­part­ner for sin utkå­re­de. Risnes jr. berø­rer så vidt hvor­dan man best kan hånd­te­re et far­skap uten­for tra­di­sjo­nel­le sam­livs­kon­stel­la­sjo­ner. Fortsett å lese Alltid pap­pa­be­redt

Er sex verdt risikoen?

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde uttryk­ker i Aftenposten 16/4 at menn ikke bør ta den­ne sjan­sen hvis jen­ta i det hele tatt har druk­ket. Voldsom økning i anmeld­te vold­tek­ter er bak­grun­nen for utspil­let.

Rohdes opp­ford­ring kan tol­kes på uli­ke måter. Først og fremst som et for­søk på å beskyt­te kvin­ner. Jeg tol­ker det også som et for­søk på å beskyt­te menn – ikke mot vold­tekt, rik­tig­nok, men mot fals­ke vold­tekts­an­kla­ger og ‑anmel­del­ser. Hvor langt kan menn hol­des ansvar­lig for inn­hol­det i kvin­ners svar? Fortsett å lese Er sex verdt risi­ko­en?

Det er guttene som må ta konsekvensene

Dersom det er slik at kvinne­støt­ten i sam­fun­net frem­de­les er på full fart for­over, er resul­tat­for­skjel­ler i gut­ters dis­fa­vør i sko­len eks­tra for­uro­li­gen­de, for­di myn­dig­he­te­ne enda ikke har sagt noe om å brem­se eller snu tren­den. Hvis pro­pel­len spin­ner på høy­es­te gir, vil ned­brem­sing og rever­se­ring til­hø­re den uover­skue­li­ge frem­tid. Svar til jour­na­list Mari Rein Bore på Hvis jen­ter ER flin­ke­re. Fortsett å lese Det er gut­te­ne som må ta kon­se­kven­se­ne