Forfatterarkiv: Gjesteskribent

Utdanning skreddersydd for kvinner

Av Rune Bård Hansen, politi­mes­ter i Vestfold I 2013 utgjor­de de kvin­ne­li­ge kan­di­da­te­ne fler­tall på nær sagt samt­li­ge stu­di­er på Universitetet i Oslo. På medi­sin 76 pro­sent, på juss 73 pro­sent, på odon­to­lo­gi 80 pro­sent, på teo­lo­gi 70 pro­sent, på sam­funns­vi­ten­skap 67 … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd | 1 kommentar

Dele på ekteskapet?

Av Johnny Roy Knudsen
Det var ikkje anna å ven­ta enn at Arild Brock fekk mot­bør når han skriv om frek­ke kjønns­ak­ti­vis­tar og pir­kar borti dei homo­fi­le og les­bis­ke sitt syn på ekte­ska­pet. Ein liten pro­vo­ka­sjon må det då vera at me er to som deler same syn for eg var heilt samd i alt som Arild Brock skreiv. Les vide­re

Skrevet i Familie | Legg igjen en kommentar

Kjønnspolitisk kumbaya

Av Eystein Halle
Rapport om kamp mot anti­fe­mi­nis­me fra Reform (res­surs­sen­ter for menn), i sam­ar­beid med Likestillingsdepartementet, viser at venstre­si­dens femi­nis­ter har en lang vei å gå når det gjel­der respekt for and­res menin­ger. Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar

Norske menn er kua og ufrie

Av Trudi Henrydotter Eikrem, sti­pen­diat ved avde­ling for sam­funns­fag og his­to­rie, Høgskulen i Volda. I debat­ten om like­stil­ling og kjønn er kvinne­per­spek­ti­vet over­re­pre­sen­tert, og tema­tik­ken som oftast knytt til dei juri­dis­ke og for­mel­le side­ne ved like­stil­ling, som vil­kåre for kvin­ner i leiar­stil­lin­gar … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Kvotering som virkemiddel i Forsvaret

Av kom­man­dør Tore Asmund Stubberud, koor­di­na­tor for mang­fold og like­stil­ling. Artikkelen er tid­li­ge­re pub­li­sert i Offisersbladet nr 3, 2011, og gjen­gis med for­fat­te­rens vel­vil­li­ge til­la­tel­se. Artikkelen er noe for­kor­tet . I en artik­kel i Offisersbladet nr 1, 2011 har kap­tein Johannes Mella et … Les vide­re

Skrevet i Jobb | 1 kommentar

Tåler mennene konkurransen?

Roger Ingebrigtsen Av stats­sek­re­tær i Forsvarsdepartementet Roger Ingebrigtsen. Artikkelen er opp­rin­ne­lig pub­li­sert i Offisersbladet nr 2, 2011 og gjen­gis med for­fat­te­rens vel­vil­li­ge til­la­tel­se. I en artik­kel i Offisersbladet nr 1, 2011 uttryk­ker kap­tein Johannes Mella frust­ra­sjon over kra­vet om like­stil­ling også i Forsvaret. Han kri­ti­se­rer … Les vide­re

Skrevet i Jobb | Legg igjen en kommentar

Et steinaldersk syn på mannen

Er ikke tida over­mo­den for å stil­le like sto­re krav til menn som til kvin­ner i ansva­ret for egne barn? Slik inn­le­der Øyvind Håbrekke, repre­sen­tant for KrF på Stortinget og 2. nest­le­der i fami­lie­ko­mi­te­en, en kro­nikk i VG 14/12. Med for­fat­te­rens vel­vil­li­ge til­la­tel­se gjen­gir vi artik­ke­len.

Skrevet i Barn og foreldreskap, Familie | Legg igjen en kommentar

Nei til tvangssex

Jenter skal ikke ha sex om de ikke selv har lyst. Uansett hva Arild Brock sier. Slik inn­le­des et mot­inn­legg fra de to stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne Arild Stokkan-Grande (Ap) og Ib Thomsen (FrP) til Arild Brocks kro­nikk De to kjønns krutt i VG den 12/12. … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd | Legg igjen en kommentar

Jamen, hvis jenter ER flinkere...?

Hvis gut­ter blir lig­gen­de etter i sko­len? Da må det være noe galt med sko­len. Eller med barne­ha­gen. Eller med pen­sum, er de bekym­re­de sva­re­ne. Gutters blir slått av jen­te­ne, også i mat­te! Slik refe­re­rer jour­na­list Marie Rein Bore i Aftenbladet (Stavanger) ting … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap, Menn og maskulinitet | 1 kommentar

Den aggressive feminismens svakhet

Hanne Nabintu Herland, reli­gions­his­to­ri­ker og for­fat­ter, tar et hardt opp­gjør med dagens femi­nis­me i sin bok Alarm fra 2010. Les vide­re

Skrevet i Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar