Utdanning skreddersydd for kvinner

Av Rune Bård Hansen, politi­mes­ter i Vestfold

I 2013 utgjor­de de kvin­ne­li­ge kan­di­da­te­ne fler­tall på nær sagt samt­li­ge stu­di­er på Universitetet i Oslo. På medi­sin 76 pro­sent, på juss 73 pro­sent, på odon­to­lo­gi 80 pro­sent, på teo­lo­gi 70 pro­sent, på sam­funns­vi­ten­skap 67 pro­sent og på huma­nio­ra 64 pro­sent.  Det er bare på det mate­ma­tisk-natur­vi­ten­ska­pe­li­ge fakul­tet at “hele” 57 pro­sent av nye kan­di­da­ter er menn.

Endringen på få år er opp­sikts­vek­ken­de.  Fortsett å lese Utdanning skred­der­sydd for kvin­ner

Dele på ekteskapet?

Av Johnny Roy Knudsen

Det var ikkje anna å ven­ta enn at Arild Brock fekk mot­bør når han skriv om frek­ke kjønns­ak­ti­vis­tar og pir­kar borti dei homo­fi­le og les­bis­ke sitt syn på ekte­ska­pet. Ein liten pro­vo­ka­sjon må det då vera at me er to som deler same syn for eg var heilt samd i alt som Arild Brock skreiv.

1) Kven and­re enn homo­fi­le og les­bis­ke kan stik­ke eit flagg i ves­ka på ein nyut­nemd stats­råd slik at ho står på slotts­plas­sen med homo­flag­get i ves­ka?  Det som und­rar meg er at stats­rå­den lar det bli og at ingen greip inn og fekk det fjer­na. Fortsett å lese Dele på ekte­ska­pet?

Kjønnspolitisk kumbaya

Av Eystein Halle

Den nye rap­por­ten om kam­pen mot anti­fe­mi­nis­me viser at venstre­si­dens femi­nis­ter har en lang vei å gå når det gjel­der respekt for and­res menin­ger.

Vi kjen­ner ham, selv om vi ikke vil kjen­nes ved ham: Den mann­li­ge nett-bøl­len som fra et bombe­kra­ter av en ung­kars­lei­lig­het tas­ter løs mot femi­nis­men, og bru­ker opp sitt beskjed­ne ord­for­råd – hvor­av de fær­res­te orde­ne er å fin­ne i riks­måls­ord­bo­ken – for å for­tel­le hva han mener om pro­fi­ler­te, kvin­ne­li­ge medie­ak­tø­rer.  I en tid da det vik­tigs­te klasse­skil­let i Norge ser ut til å føl­ge gjer­det rundt Aschehoug-hagen, er det å for­døm­me menns nett­hat mot kvin­ner blitt en vik­tig iden­ti­tets­mar­kør for skravle­klas­sen.

Vidtgående definisjon

Greit nok – de fær­res­te vil vel stå opp for ytrings­fri­he­ten til „debat­tan­ter“ med sam­me sosia­le fer­dig­he­ter som sjim­pan­sen Julius på en dår­lig dag. Nå har kam­pen mot anti­fe­mi­nis­men imid­ler­tid blitt løf­tet opp på regje­rings­nivå, Fortsett å lese Kjønnspolitisk kum­baya

Norske menn er kua og ufrie

Av Trudi Henrydotter Eikrem, sti­pen­diat ved avde­ling for sam­funns­fag og his­to­rie, Høgskulen i Volda.

I debat­ten om like­stil­ling og kjønn er kvinne­per­spek­ti­vet over­re­pre­sen­tert, og tema­tik­ken som oftast knytt til dei juri­dis­ke og for­mel­le side­ne ved like­stil­ling, som vil­kåre for kvin­ner i leiar­stil­lin­gar eller i høg­re utdan­ning. Dette er på man­ge vis hen­sikts­mes­sig og nød­ven­dig, men eg sak­nar like­vel ein dis­ku­sjon rundt bru­ken av omgre­pet «like­stil­ling». Dersom vi mei­ner alvor med like­stil­lin­ga og dei demo­kra­tis­ke og etis­ke prin­sip­pa som ligg i bot­nen, må vi vere vak­ne for dei util­sik­ta kon­se­kven­sa­ne ein ukri­tisk bruk av omgre­pet kan gi. Det er på tide å trek­kje kla­re og tyde­le­ge skil­jer mel­lom den nors­ke offent­le­ge like­stil­lings­po­li­tik­ken og kor­leis vi for­val­ter kjønns­rol­le­ne i våre pri­va­te rela­sjo­nar.

Kvifor meir rosa og lyseblått enn nokon gong før?

Norske menn er kua og ufrie som fyl­gje av den breie for­ank­rin­ga like­stil­lings­om­gre­pet har fått i norsk kul­tur. Ufrie og kua menn gjer det vans­ke­leg for beg­ge kjønn å utvik­le ein trygg kjønns­iden­ti­tet og gjer unge nord­menn til let­te byt­te for mark­nads­kref­ter som meir enn gjer­ne fyl­ler det vaku­um som opp­står når dei gam­le kjønns­skille­mar­kø­ra­ne er ned­byg­de. Fortsett å lese Norske menn er kua og ufrie

Kvotering som virkemiddel i Forsvaret

Av kom­man­dør Tore Asmund Stubberud, koor­di­na­tor for mang­fold og like­stil­ling. Artikkelen er tid­li­ge­re pub­li­sert i Offisersbladet nr 3, 2011, og gjen­gis med for­fat­te­rens vel­vil­li­ge til­la­tel­se. Artikkelen er noe for­kor­tet .

I en artik­kel i Offisersbladet nr 1, 2011 har kap­tein Johannes Mella et enga­sjert inn­legg mot kvo­te­ring av kvin­ner til Forsvaret. Det er posi­tivt med debatt om et tema man­ge mener noe om og pris­ver­dig at offi­se­rer står frem med sine menin­ger. I sitt stil­le sinn er det nok man­ge som sym­pa­ti­se­rer helt eller del­vis med Mella. De fles­te, i hvert fall på høy­ere nivå, er imid­ler­tid alt­for poli­tisk kor­rek­te og kar­rie­re­be­viss­te til å argu­men­te­re offent­lig mot like­stil­ling og kvin­ner i Forsvaret. Fortsett å lese Kvotering som virke­mid­del i Forsvaret

Tåler mennene konkurransen?


Roger Ingebrigtsen

Av stats­sek­re­tær i Forsvarsdepartementet Roger Ingebrigtsen. Artikkelen er opp­rin­ne­lig pub­li­sert i Offisersbladet nr 2, 2011 og gjen­gis med for­fat­te­rens vel­vil­li­ge til­la­tel­se.

I en artik­kel i Offisersbladet nr 1, 2011 uttryk­ker kap­tein Johannes Mella frust­ra­sjon over kra­vet om like­stil­ling også i Forsvaret. Han kri­ti­se­rer man­ge­len på inn­legg og mot­fore­stil­lin­ger mot for­svars­mi­nis­ter Faremos krav til økt antall kvin­ner i Forsvaret. Han pro­ble­ma­ti­se­rer kvo­te­ring og foku­set på like­stil­ling ”mens vi kri­ger i Afghanistan”, som han sier. Dette må imø­te­gås. Fortsett å lese Tåler men­ne­ne kon­kur­ran­sen?

Et steinaldersk syn på mannen

Er ikke tida over­mo­den for å stil­le like sto­re krav til menn som til kvin­ner i ansva­ret for egne barn? Slik inn­le­der Øyvind Håbrekke, repre­sen­tant for KrF på Stortinget og 2. nest­le­der i fami­lie­ko­mi­te­en, en kro­nikk i VG 14/12. Med for­fat­te­rens vel­vil­li­ge til­la­tel­se gjen­gir vi artik­ke­len. Fortsett å lese Et stein­al­dersk syn på man­nen

Nei til tvangssex

Arild Stokkan-Grande (Ap) og Ib Thomsen (FrP)

Jenter skal ikke ha sex om de ikke selv har lyst. Uansett hva Arild Brock sier. Slik inn­le­des et mot­inn­legg fra de to stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne Arild Stokkan-Grande (Ap) og Ib Thomsen (FrP) til Arild Brocks kro­nikk De to kjønns kruttVG den 12/12. Med vel­vil­lig till­la­tel­se fra for­fat­ter­ne gjen­gir vi det­te sjeld­ne eksemp­let på poli­tisk sam­ar­beid mel­lom Ap og FrP,  på trykk i VG 14/12. Fortsett å lese Nei til tvangs­sex

Jamen, hvis jenter ER flinkere...?

Hvis gut­ter blir lig­gen­de etter i sko­len? Da må det være noe galt med sko­len. Eller med barne­ha­gen. Eller med pen­sum, er de bekym­re­de sva­re­ne. Gutters blir slått av jen­te­ne, også i mat­te! Slik refe­re­rer jour­na­list Marie Rein Bore i Aftenbladet (Stavanger) ting som skjer i sko­len og typis­ke reak­sjo­ner på det­te. Hun fort­set­ter: Men er det nød­ven­dig­vis et pro­blem om jen­ter er flin­ke­re enn gut­ter? Kanskje de rett og slett er flin­ke­re? Med for­fat­te­rens vel­vil­li­ge til­la­tel­se gjen­gir vi hen­nes artik­kel. Fortsett å lese Jamen, hvis jen­ter ER flin­ke­re...?

Den aggressive feminismens svakhet

Hanne Nabintu Herland

 Hanne Nabintu Herland, reli­gions­his­to­ri­ker og for­fat­ter, tar et hardt opp­gjør med dagens femi­nis­me i sin bok Alarm fra 2010. Boka var best­sel­gen­de debatt­bok det året. Med for­fat­te­rens vel­vil­li­ge til­la­tel­se gjen­gir vi her kapit­te­let om femi­nis­me. Nederst på siden fin­ner du en kort omta­le av boka.

En his­to­risk gjen­nom­gang av kam­pen for kvin­ners ret­tig­he­ter viser at frem til et visst punkt bidro femi­nis­men kon­struk­tivt. Fortsett å lese Den aggres­si­ve femi­nis­mens svak­het