VALLA-YSSEN-SAKEN: Kvinne forsvarer maskulinitet

Hva er mas­ku­li­ni­tet? Blant annet kan vi si at hie­rar­ki er mas­ku­lint.

Et nok­så dis­ku­ta­belt eksem­pel på at kvin­ner for­sva­rer noe mas­ku­lint blir da tid­li­ge­re LO-leder Gerd-Liv Vallas hånd­te­ring av Yssen-saken. Fortsett å lese VALLA-YSSEN-SAKEN: Kvinne for­sva­rer mas­ku­li­ni­tet

Heterofili

Et spørs­mål når en mann og en kvin­ne ”møtes”, er om det­te kun er et møte mel­lom to indi­vi­der, eller om det for­stås bed­re som også et møte mel­lom de to kjønn. Et litt pus­sig spørs­mål, kan­skje, men: hva er det ved (van­li­ge) hete­ro­fi­le som gjør at menn og kvin­ner til­trek­kes av nett­opp mot­satt kjønn?

Her kan man selv­sagt sva­re at sek­su­ali­tet er pre­get av drif­ter som nød­ven­dig­vis må være ”hete­ro” pga for­plant­ning. Men er det det hele? Fortsett å lese Heterofili

Staten – gentleman eller ”godfjott”?

Menn vil gjer­ne være gent­le­men over­for kvin­ner og (deres) barn. Justisministeren utta­ler seg i Aftenposten den 14/11 om kvin­ner og barns utsatt­het for vold og sier: ”Tvilen må kom­me bar­na og kvin­ne­ne til gode”. Tvilen drei­de seg her om vol­dens omfang. Man kan imid­ler­tid også spør­re om hvil­ken ”kjønns­ret­ning” vol­den har. Tall fra NIBR (rap­port 3:2005) viser at ca 27 % av alle kvin­ner og ca 22 % av alle menn har opp­levd vold fra part­ner. Av dis­se tal­le­ne er vel ett over­ras­ken­de. Fortsett å lese Staten – gent­le­man eller ”god­fjott”?

Når TO elsker barna

Når et nytt men­nes­ke kom­mer til ver­den, fin­nes det tre til å iva­re­ta bar­net: moren, faren og sam­fun­net v/staten. De to først­nevn­te må vi reg­ne med els­ker bar­net. Men er det slik at den tred­je par­ten, sta­ten, i dag ser den­ne ”dob­belte kjær­lig­he­ten” som et poten­si­elt pro­blem for bar­net, ja til og med som far­lig, og slett ikke som en ”gave”? Fortsett å lese Når TO els­ker bar­na

Barnebortføringens psykologi – hva kan vil lære av den bortførte Natasha Kampusch?

Historien om den bort­før­te Natascha Kampusch, som vi også møt­te på TV, gir oss et slags ”vrenge­bil­de” av livets mulig­he­ter. Vår spon­ta­ne med­fø­lel­se vek­kes av et barn som fikk 8 år av opp­veks­ten i absurd fan­gen­skap. Fortsett å lese Barnebortføringens psy­ko­lo­gi – hva kan vil lære av den bort­før­te Natasha Kampusch?