Den såkalte “mannosfæren”

Det snak­kes i blant om „man­no­sfæ­ren“. Tilhører vi på det­te nett­sted den­ne?

I en artik­kelNRK, skre­vet av de to jour­na­lis­te­ne Thomas Seltzer og Martin Gedde-Dahl, beskri­ves «man­no­sfæ­ren» slik:

«Mannosfæren» er nav­net på det digi­ta­le uni­ver­set for manns­ak­ti­vis­me – et løst sam­men­vevd nett­verk av blog­ger, yout­ube-kana­ler og foru­mer som har til fel­les at de hand­ler om mas­ku­li­ni­tet eller menns ret­tig­he­ter. Under den­ne vide para­ply­en … 

Er Maskulinistisk arkiv da med i «man­no­sfæ­ren»? Det spørs kan­skje om den­ne først og fremst defi­ne­res ut fra kontakt/nettverk eller ut fra inn­hold. Eller kan­skje ut fra noe helt annet?

Fortsett å lese Den såkal­te “man­no­sfæ­ren”

Menns barnløshet — en kampsak?

Statistikk for­tel­ler oss at nær­me­re 25 % av alle menn ennå ikke har fått barn når de er 45 år. Disse men­ne­ne synes i hoved­sak å befin­ne seg blant de mind­re vel­stå­en­de i sam­fun­net. Men siden det å være mann bare i begren­set grad er for­bun­det med det å ha mye pen­ger, ser vi ingen grunn til å se ned på dis­se men­ne­ne. Vi vil også unn­gå å se på dem som hjelpe­tren­gen­de «kli­en­ter». Om det å være mann bare i begren­set grad er for­bun­det med god øko­no­mi, er det i høy grad for­bun­det med det å ikke være hjelpe­tren­gen­de kli­ent. Om ikke mye pen­ger er vik­tig, så er det å ha en ansten­dig jobb vik­tig når en mann skal søke kvin­ne.

Skjerping

Det gjel­der der­med for hver enkelt mann å gjø­re det bes­te ut av de gen­etis­ke og øvri­ge res­sur­ser en har med seg fra fød­sel og opp­vekst. Fortsett å lese Menns barn­løs­het — en kamp­sak?

De yngre så kjønnspolitisk korrekte som noen

Siden femi­nis­men er ste­get opp til å bli «offi­si­ell» stats­ide­o­lo­gi i Norge og i and­re vest­li­ge land, kun­ne man håpe at under­grunns-kul­tu­ren ser anner­le­des på kjønn og like­stil­ling. Kanskje et ald­ri så lite inn­slag av mas­ku­li­nis­me?

Maskulinist.no føl­ger under­grunns-kul­tu­ren

Undergrunn- kul­tu­ren viser seg imid­ler­tid så poli­tisk kor­rekt som noen. Vår kil­de til den­ne kon­klu­sjon er en bak­gårdskino i ver­dens­byen Berlin. Her går hvert år i febru­ar en alter­na­tiv film­fes­ti­val av sta­be­len, sam­ti­dig som den høy­pro­fi­ler­te film­fes­ti­va­len ved navn Berlinalen fin­ner sted. Mens Berlinalens stjer­ner strøm­mer til på røde løpe­re for å se sine egne prakt­fil­mer, samt en hel del poli­tisk kor­rek­te fil­mer, blant annet om les­bis­ke par og and­re spe­si­el­le kjønns-kon­stel­la­sjo­ner som gjør krav på nor­ma­li­tet, tok Maskulinist.no håpe­fullt turen til den alter­na­ti­ve fes­ti­va­len. Vi let­te oss frem til den obsku­re kino­en i den små­skum­le byde­len Neukölln, og fant en plass på en vak­le­vo­ren tre­benk i den lil­le salen. Mørket sen­ker seg . .. Fortsett å lese De yng­re så kjønns­po­li­tisk kor­rek­te som noen

Reform er risiko

Det er i dag 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 teser på kirke­døra i Wittenberg og der­med inn­le­det refor­ma­sjo­nen. Ifølge man­ge bil­led­li­ge fram­stil­lin­ger slo Luther tese­ne opp på kirke­døra med spi­ker og ham­mer. Dette kan vi for­stå sym­bolsk. En ham­mer er ikke bare et prak­tisk red­skap, men også et sym­bol for å fast­slå. Også i dag trengs en modig mann, eller fle­re, som kan fast­slå sann­het og rett.

Individet i sentrum

Hva betyr Luther i dag? Skillet mel­lom pro­tes­tan­tis­me og kato­li­sis­me deler Europa i det sør­li­ge katolsk/ortodokse områ­det og det nord­li­ge pro­tes­tan­tis­ke. Det var i de katols­ke lan­de­ne i sør at Euro-kri­sen mani­fes­ter­te seg for få år siden, Fortsett å lese Reform er risi­ko

Barneloven II: Det var ikke SLIK ment!

Mange har nok lurt på hvor­dan det kun­ne ha seg at et oppe­gå­en­de mil­jø som Mannsforum kun­ne ære davæ­ren­de og nåvæ­ren­de like­stil­lings­mi­nis­ter Solveig Horne med foru­mets aller førs­te æres­be­vis­ning til en kvin­ne – Mannsforums kvinne­pris. Dette skjed­de i novem­ber. Statsråden var selv til ste­de og holdt et fore­drag på Mannsforums årli­ge kon­fe­ran­se, som den­ne gan­gen had­de et nor­disk til­snitt. Straks etter fore­dra­get, og før hun måt­te has­te vide­re til and­re opp­ga­ver, slo arran­gø­ren til og over­rak­te gave samt diplom i knal­len­de rødt (uten hen­syn den mørke­blå far­gen som stats­rå­dens par­ti asso­si­e­res med). «Denne kan du slå opp på ditt kon­tor», sa leder Kjetil Thue med et glimt i øyet!

Det sist­nevn­te la imid­ler­tid ikke alle mer­ke til, Fortsett å lese Barneloven II: Det var ikke SLIK ment!

Øm forferdelse

Maskulinist.no har sett den islands­ke fil­men «Stabukker» fra 2015. Hvis noen skul­le lure på om den almin­ne­li­ge femi­ni­se­ring har nådd den vul­kans­ke øya mel­lom hav­strøm­me­ne ytterst i Norden, så er sva­ret ja.

Filmen hand­ler om et lite opp­rør som ender i for­fer­del­se. Fortsett å lese Øm for­fer­del­se

No Trump

Jeg mener det er en mis­for­stå­el­se å tro at du må støt­te Trump i den ame­ri­kans­ke valg­kam­pen for­di du selv er mann. Man kan sym­pa­ti­se­re med den sym­pa­ti Trump får, uten å sym­pa­ti­se­re med Trump.

En sei­er for Clinton vil rik­tig nok være en sei­er for de femi­nis­ter som for 40–50 år siden star­tet den da nye kvinne­be­ve­gel­sen. Fortsett å lese No Trump

Sosialdemokrati eller maskulinisme?

Det kom­mer snart en kon­fe­ran­se hvor menn og menns for­hold er tema. Organisasjonen “MannsForum” arran­ge­rer en nor­disk kon­fe­ran­se i Oslo 18. — 19. novem­ber. Etter avta­le skal under­teg­ne­de, som repre­sen­tant for mil­jø­et rundt Maskulinist.no, hol­de et inn­legg i kon­fe­ran­sens luk­ke­de del (lør­dag fra kl 12.45).

Sesjonen er imid­ler­tid ikke mer luk­ket enn at vi vil røpe vårt plan­lag­te bidrag her. Vi har ufor­met fire mas­ku­li­nis­tis­ke paro­ler i anled­ning møtet med det vi ut fra vårt inn­trykk av arran­gør og arran­ge­ment antar er et “sosial­de­mo­kra­tisk” forum.

Sosialdemokrati eller mas­ku­li­nis­me, det er kan­skje et stør­re skil­le her enn mel­lom sosial­de­mo­kra­ti og femi­nis­me. Her kun­ne det vært på sin plass med en utdy­ping av hva vi mener med sosial­de­mo­kra­ti. Av kapa­si­tets­grun­ner må det­te imid­ler­tid utstå til en sene­re anled­ning. Vi byr da på fire “mas­ku­li­nis­tis­ke paro­ler”, som for­søks­vis uttryk­ker det vi står for i kon­trast til det vi opp­fat­ter som “sosial­de­mo­kra­ti”.

1 Sinne er sunt – bruk ditt sinne!

Parolen byg­ger for det førs­te på den opp­fat­ning at det ikke er noen «feil­kon­struk­sjon» ved men­nes­ket at vi er i stand til å bli sin­te. Det gjel­der også, eller ikke minst, for menn. Fortsett å lese Sosialdemokrati eller mas­ku­li­nis­me?

Forsøk på å være mann

EPAnmeldelse av boka «Knuste hjer­ter og halve sann­he­ter- Force Manjeure» av Geir Sætre, roman, Comino for­lag, 2015

Forsøk på å være mann er den­ne bokas tema. Samtidig kan vi si at roma­nen er for­fat­te­rens for­søk på å være for­fat­ter. Boka er Sætres førs­te.

Vi møter roman­fi­gu­ren Edgar Paasche som lager­ar­bei­der med en for­kjær­lig­het for å kjø­re truck og i fri­ti­da med en for­kjær­lig­het for å hive inn­på sto­re meng­der alko­hol. Sistnevnte gjø­res i sel­skap med kom­pi­ser på jakt etter damer. Spesielt Edgar tren­ger alko­ho­len for å styr­ke motet (og for å tåle dår­li­ge resul­ta­ter).

Men så for­and­rer alt seg. Kort opp­sum­mert leser vi føl­gen­de: 1) Edgar får råd av kom­pi­sen, som er rå på sjek­king, om å set­te seg høy­ere mål. 2) Edgar viser seg å kjen­ne til femi­nis­tisk lit­te­ra­tur, Fortsett å lese Forsøk på å være mann

Er maskulinisme svar på feminismen?

Det fin­nes menn og mil­jø­er som er opp­tatt av menns for­hold ut over det du fin­ner her på Maskulinist.no, selv­føl­ge­lig. En mulig­het for menn som arbei­der med kjønns­po­li­tis­ke spørs­mål, er å defi­ne­re seg som mas­ku­li­nis­ter. Miljøer, og også enkelt­per­soner, som dri­ver en mål­ret­tet, poli­tisk akti­vi­tet, kan ha behov for å defi­ne­re seg.

Men hva betyr «mas­ku­li­nis­me»? Fortsett å lese Er mas­ku­li­nis­me svar på femi­nis­men?