Forfatterarkiv: Arild Brock

Menns barnløshet — en kampsak?

Statistikk for­tel­ler oss at nær­me­re 25 % av alle menn ennå ikke har fått barn når de er 45 år. Disse men­ne­ne synes i hoved­sak å befin­ne seg blant de mind­re vel­stå­en­de i sam­fun­net. Men siden det å være mann bare i begren­set grad er for­bun­det … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap | Legg igjen en kommentar

De yngre så kjønnspolitisk korrekte som noen

Siden femi­nis­men er ste­get opp til å bli «offi­si­ell» stats­ide­o­lo­gi i Norge og i and­re vest­li­ge land, kun­ne man håpe at under­­grunns-kul­tu­ren ser anner­le­des på kjønn og like­stil­ling. Kanskje et ald­ri så lite inn­slag av mas­ku­li­nis­me? Undergrunn- kul­tu­ren viser seg imid­ler­tid så poli­tisk … Les vide­re

Skrevet i Kultur | Legg igjen en kommentar

Reform er risiko

Det er i dag 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 teser på kirke­døra i Wittenberg og der­med inn­le­det refor­ma­sjo­nen. Ifølge man­ge bil­led­li­ge fram­stil­lin­ger slo Luther tese­ne opp på kirke­døra med spi­ker og ham­mer. Dette kan vi for­stå sym­bolsk. En … Les vide­re

Skrevet i Kritikk av sosialdemokratiet, Kultur | 8 kommentarer

Barneloven II: Det var ikke SLIK ment!

Mange har nok lurt på hvor­dan det kun­ne ha seg at et oppe­gå­en­de mil­jø som Mannsforum kun­ne ære davæ­ren­de og nåvæ­ren­de like­stil­lings­mi­nis­ter Solveig Horne med foru­mets aller førs­te æres­be­vis­ning til en kvin­ne – Mannsforums kvinne­pris. Dette skjed­de i novem­ber. Statsråden var … Les vide­re

Skrevet i Barn og foreldreskap | 2 kommentarer

Øm forferdelse

Maskulinist.no har sett den islands­ke fil­men «Stabukker» fra 2015. Hvis noen skul­le lure på om den almin­ne­li­ge femi­ni­se­ring har nådd den vul­kans­ke øya mel­lom hav­strøm­me­ne ytterst i Norden, så er sva­ret ja. Filmen hand­ler om et lite opp­rør som ender i for­fer­del­se.

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kultur | Legg igjen en kommentar

No Trump

Jeg mener det er en mis­for­stå­el­se å tro at du må støt­te Trump i den ame­ri­kans­ke valg­kam­pen for­di du selv er mann. Man kan sym­pa­ti­se­re med den sym­pa­ti Trump får, uten å sym­pa­ti­se­re med Trump. En sei­er for Clinton vil rik­tig nok være … Les vide­re

Skrevet i Kritikk av sosialdemokratiet, Menn og maskulinitet | 1 kommentar

Sosialdemokrati eller maskulinisme?

Det kom­mer snart en kon­fe­ran­se hvor menn og menns for­hold er tema. Organisasjonen “MannsForum” arran­ge­rer en nor­disk kon­fe­ran­se i Oslo 18. — 19. novem­ber. Etter avta­le skal under­teg­ne­de, som repre­sen­tant for mil­jø­et rundt Maskulinist.no, hol­de et inn­legg i kon­fe­ran­sens luk­ke­de del (lør­dag … Les vide­re

Skrevet i Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Forsøk på å være mann

Anmeldelse av boka «Knuste hjer­ter og halve sann­he­­ter- Force Manjeure» av Geir Sætre, roman, Comino for­lag, 2015 Forsøk på å være mann er den­ne bokas tema. Samtidig kan vi si at roma­nen er for­fat­te­rens for­søk på å være for­fat­ter. Boka er Sætres … Les vide­re

Skrevet i Kultur, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar

Er maskulinisme svar på feminismen?

Det fin­nes menn og mil­jø­er som er opp­tatt av menns for­hold ut over det du fin­ner her på Maskulinist.no, selv­føl­ge­lig. En mulig­het for menn som arbei­der med kjønns­po­li­tis­ke spørs­mål, er å defi­ne­re seg som mas­ku­li­nis­ter. Miljøer, og også enkelt­per­soner, som dri­ver en … Les vide­re

Skrevet i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner | Legg igjen en kommentar

Fri mann

Kommentar til den selv­bio­gra­fis­ke roma­nen «Shantaram» av Gregory David Roberts, norsk utga­ve ved for­la­get Press, 2008. Er du fri hvis du er gang­ster? Kanskje, hvis du kom­mer fra en annen kul­tur og bare er asso­si­ert med­lem. Du nyter da alle … Les vide­re

Skrevet i Kultur, Menn og maskulinitet | Legg igjen en kommentar