Navigasjon og struktur

Maskulinist.no har en van­lig blogg­struk­tur med artik­ler ord­net kro­no­lo­gisk og i til­legg ca fas­te 15 sider. De fas­te side­ne fin­ner du len­ker til på topp­lin­jen. Disse inne­hol­der grunn­leg­gen­de infor­ma­sjon om nett­ste­det og dess­uten intro­du­se­res seks tema­er.

Artiklene er ord­net i kate­go­ri­er som i hoved­sak sva­rer til tema­ene nevnt oven­for. Du kan klik­ke på en kate­go­ri, og få en lis­te over alle artik­ler i kate­go­ri­en. Klikk på Jobb gir f eks en lis­te med alle artik­ler som vi har plas­sert i kate­go­ri­en Jobb. Du kan også klik­ke på et stikk­ord. Da får du en lis­te over alle artik­ler som vi har satt det­te stikk­or­det på. Klikk på Hjernevask gir f eks en lis­te med alle artik­ler som vi har satt stikk­or­det Hjernevask på. Stikkordene fin­ner du under den enkel­te artik­kel angitt som “mer­ket med ...”. Inndelingen i kate­go­ri­er er vik­tigst. Alle artik­ler plas­se­res i en kate­go­ri. Noen artik­ler plas­se­res rik­tig nok i kate­go­ri­en ”Uplassert”. En artik­kel kan i blant plas­se­res i to eller tre kate­go­ri­er. Kategoriene er fas­te, mens stikk­ord skif­ter og bru­kes mer spo­ra­disk.

Søkefeltet bru­kes til fri­tekst søk.

Du kan også klik­ke på en for­fat­ter og få en lis­te over hans artik­ler. Ved hjelp av Arkiv kan du fin­ne artik­ler fra bestem­te tids­pe­rioder.

Listene du får opp, vil for hver artik­kel vise tit­tel + en kort beskri­vel­se av artik­ke­len (evt utdrag). På den kro­no­lo­gis­ke blog­gen ser du tit­tel + de førs­te lin­je­ne av artik­ke­len.