Historikk

Tre per­soner stod bak dan­nel­sen av Maskulinist.no i 2006: Arild Brock, Wilmar Kolnes og Øivind Østberg. Virksomheten ble orga­ni­sert gjen­nom en sam­ar­beids­av­ta­le mel­lom dis­se.

En vik­tig bak­grunn for oss tre som star­tet nett­ste­det, var erfa­rin­gen med Mannsoppropet 2005. Oppropet var en kri­tikk mot den vir­ke­lig­hets­opp­fat­ning NRKs TV-aksjon (den årli­ge penge­inn­sam­lin­gen) syn­tes å frem­me i for­bin­del­se med det som var for­mål og tema for inn­sam­lin­gen det året. Pengene gikk til  bekjem­pel­se av vold mot kvin­ner, et for­mål vi selv­føl­ge­lig støt­tet. TV-aksjo­nen gav imid­ler­tid etter vår opp­fat­ning i for­bin­del­se med mar­keds­fø­rin­gen et neg­a­tivt og feil­ak­tig bil­de av menn med gene­ra­li­se­ren­de effekt. Vårt opp­rop kri­ti­ser­te det­te, og fikk en del opp­merk­som­het i medie­ne. Medieoppmerksomheten ret­tet seg imid­ler­tid ikke kri­tisk mot NRK, slik vi tok sik­te på, der­imot meget kri­tisk mot oss. Representanter for TV-aksjo­nen stil­te seg ufor­stå­en­de og jour­na­lis­ter var rett og slett rys­tet over at noen kun­ne lage et slikt opp­rop.

Vi kon­sta­ter­te at vi had­de gått inn i et mine­felt. På gate­plan fikk vi like­vel en del støt­te fra folk vi møt­te mens vi — under eget ban­ner — del­tok aktivt i penge­inn­sam­lin­gen.

Vi fant det for øvrig gene­relt vans­ke­lig å kom­me til orde i offent­lig­he­ten med ytrin­ger basert på menns erfa­rin­ger og per­spek­tiv. For bed­re å få fram sli­ke syns­punk­ter, star­tet vi Maskulinist.no.

I tiden janu­ar-april 2008 gjen­nom­før­te Maskulinist.no et pro­sjekt kalt Mannspanelet på nett. Prosjektet var finan­siert av Barne- og like­stil­lings­de­par­te­men­tet. Mannspanelet var en spe­si­ell offent­lig komi­té som ble opp­nevnt som­mer­en 2007 av davæ­ren­de stats­råd Karita Bekkemellem. Panelets opp­ga­ve var å gi inn­spill til arbei­det med en stor­tings­mel­ding om menn. Bakgrunnen for nett­pro­sjek­tet var Mannspanelets øns­ke om et ”elekt­ro­nisk kon­takt­punkt” mot befolk­nin­gen. Prosjektet før­te til opp­ret­tel­sen av et nytt nett­sted Mannsnett.no. Som ledd i pro­sjek­tet had­de Maskulinist.no det redak­sjo­nel­le ansva­ret. I etter­tid kan vi kon­sta­te­re at Mannsnett ble lite brukt av Mannspanelet og dets med­lem­mer. På den posi­ti­ve siden kan vi kon­sta­te­re at arbei­det med Mannsnett lær­te oss noe om orga­ni­se­ring av uli­ke typer fora/arenaer for menn. Prosjektet gav også et lite øko­no­misk over­skudd.

Fra febru­ar 2012 gikk Øivind Østberg ut som med­ei­er av Maskulinist.no, men har lei­lig­hets­vis duk­ket opp som skri­bent.

Fra okto­ber 2018 ble Maskulinist.no omgjort til «Maskulinistisk arkiv».