Om

Fra okto­ber 2018 er Maskulinist.no omgjort til «Maskulinistisk arkiv». Redaktøren behol­der redak­tør­an­sva­ret.

Maskulinist.no er et nett­sted for omgjø­ring av per­son­li­ge erfa­rin­ger til kunn­skap og begrun­ne­de menin­ger om kjønns­re­la­ter­te spørs­mål med vekt på menns inter­es­ser og per­spek­tiv. Også and­re for­mer for kunn­skaps­ut­vik­ling, som f eks å leg­ge fram rele­van­te bidrag fra kjønns­fors­kin­gen, bidrar vi med i blant. Begge kjønn er vel­kom­men til å del­ta, men i hoved­sak drei­er nett­ste­det seg om å få fram menns syn.

Arild Brock
Arild Brock
Wilmar Kolnes
Wilmar Kolnes

Nettstedet redi­ge­res og for­val­tes av Arild Brock, sosio­log og bil­led­kunst­ner bosatt i Berlin. Wilmar Kolnes, vete­ri­nær og jurist, bosatt i Oslo, er «støtte­spil­ler» og med i redak­sjo­nen.

Den enkel­te for­fat­ter er ansvar­lig for inn­hol­det i sig­ner­te artik­ler. Vi for­be­hol­der oss copy­right på alle teks­ter og bil­der. Sitèr oss gjer­ne, men husk å opp­gi kil­de!

Anbefalte artik­ler: