Barneloven skal forandres

Barneloven er kan­skje menns vik­tigs­te like­stil­lings­an­lig­gen­de. Regjeringen ved Barne- Familie- og Likestillingsdepartementet har nå frem­met en pro­po­si­sjon om for­and­rin­ger i barne­lo­ven. Gjennom en årrek­ke har menn kun­net knyt­te et lite håp til Fremskrittspartiets kla­re pro­grampunkt om like­stilt for­eldre­skap, også etter et sam­livs­brudd. Foruten Venstre har FrP vært ale­ne om det­te. Nå ser vi hva regje­rings­skif­tet for … Fortsett å lese Barneloven skal for­and­res

Menn blir mer sett — på

Fra nor­disk kon­fe­ran­se om menn og like­stil­ling 31/5–1/6–2012. De som i for­bin­del­se med forsk­ning eller på annen måte gjør menn til sitt tema, tren­ger ikke len­ger for­kla­re hvor­for menn. Denne for­and­rin­gen, som er skjedd grad­vis, kan mer­kes på kon­fe­ran­ser, som den nor­dis­ke om menn og like­stil­ling, som ble holdt på Universitetet i Oslo i måneds­skif­tet mai-juni. Arrangører var, … Fortsett å lese Menn blir mer sett — på

Korrekthet, og atter korrekthet

Hva er feil med den­ne kårin­gen: Redd Barnas kårer Norge til bes­te land i ver­den for mød­re. Dette kun­ne vært en opp­ga­ve på sosial­lin­jen på videre­gå­en­de sko­le. Elevene vil­le få utdelt Dagbladets artik­kel om kårin­gen, og opp­ga­ven lyder: Finn en feil! Hvis sko­len var hund­re pro­sent poli­tisk kor­rekt, vil­le dyk­ti­ge ele­ver fin­ne sva­ret:

Framgang for mannspørsmål aktualiserer strategivalg

Vi opp­le­ver nå at menns for­hold får økt opp­merk­som­het. Dette aktua­li­se­rer det stra­te­gis­ke val­get mel­lom ”mer stat” og ”mind­re stat” som alter­na­ti­ver for å bed­re kjønns­ba­lan­sen og menns vil­kår i sam­fun­net.

Maskulinisme i Norge

Artikkelen er en kort­ver­sjon. Kortversjonen er også tryk­ket som kro­nikk i Fedrelandsvennen, Arbeideravisa (Bergen)  og feminst­bla­det Fett. Maskulinisme drei­er seg om menns selv­hev­del­se og menns ansvar. Det drei­er seg om å for­stå og hand­le ut fra menns stå­sted og erfa­rin­ger. Samtidig vil mas­ku­li­nis­me stå i et for­hold til kvin­ner og femi­nis­me.