Kategoriarkiv: Barn og foreldreskap

Forholdet mel­lom barn og for­eld­re, og for­hol­det mel­lom to for­eld­re. Inkluderer barne­for­de­ling.

Familien eller samfunnet?

Hva er vik­tigst for deg – for­hol­det til din ekte­fel­le eller din for­ank­ring i sam­fun­net? Dette kan sies å være en pro­blem­stil­ling i Et dukke­hjem av Henrik Ibsen – tro­lig det mest spil­te nors­ke tea­ter­styk­ke. Ifølge skri­ben­te­ne Øivind Østberg og Wilmar Kolnes, beg­ge … Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap, Lenkeartikkel | Skriv en kommentar

Menns barnløshet — en kampsak?

Statistikk for­tel­ler oss at nær­me­re 25 % av alle menn ennå ikke har fått barn når de er 45 år. Disse men­ne­ne synes i hoved­sak å befin­ne seg blant de mind­re vel­stå­en­de i sam­fun­net. Men siden det å være mann bare i begren­set grad er for­bun­det … Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap | Skriv en kommentar

Sterkt og sobert om samværssabotasje

Boka ”Samværssabotasje”, med under­tit­te­len ”Norske fed­re deler sine his­to­ri­er” er først og fremst en sam­ling for­tel­lin­ger om hvor­dan fed­re i dagens Norge avskjæ­res fra kon­takt med sine egne barn. Det er 9 enkelt­his­to­ri­er, basert på fed­re­nes egne his­to­ri­er, som illust­re­rer en situa­sjon … Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap | Skriv en kommentar

Barneloven — hva er oppnådd?

Barneloven har etter vel tre års for­be­re­del­se vært til behand­ling i Stortinget. Vi har fulgt pro­ses­sen og har gitt inn­spill i hørings­run­den. I en annen artik­kel på Maskulinist.no har advo­kat (og skri­bent på det­te nett­sted) Øivind Østberg gjen­nom­gått og kom­men­tert de kon­kre­te lov­end­rin­ge­ne. … Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap | Skriv en kommentar

”Likestilt foreldreskap”

Barneloven er end­ret. Den 31. mars 2017 gjor­de Stortinget lov­ved­tak i over­ens­stem­mel­se med for­slag fra stats­råd Solveig Horne i Prop 161 L (2016–2017) med tit­tel som oven­for. Endringene er omtalt tid­li­ge­re på det­te nett­sted. I kort­het er her uttrykt at lov­end­rin­ge­ne, både hver for … Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap | 1 kommentar

Barneloven I: Jeg er så lei meg!

Barneombud Anne Lindboe har kom­met med en over­ras­ken­de bekla­gel­se i dag over­for alle barn: «Jeg har satt hen­sy­net til kvinne­nett­ver­ket mitt foran hen­sy­net til bar­na, som jeg lik­som skul­le være beskyt­ter for.” Hun opp­ly­ser at hun i lang tid har hatt dår­lig … Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap | Skriv en kommentar

Barneloven II: Det var ikke SLIK ment!

Mange har nok lurt på hvor­dan det kun­ne ha seg at et oppe­gå­en­de mil­jø som Mannsforum kun­ne ære davæ­ren­de og nåvæ­ren­de like­stil­lings­mi­nis­ter Solveig Horne med foru­mets aller førs­te æres­be­vis­ning til en kvin­ne – Mannsforums kvinne­pris. Dette skjed­de i novem­ber. Statsråden var … Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap | 2 kommentarer

Barneloven skal forandres

Barneloven er kan­skje menns vik­tigs­te like­stil­lings­an­lig­gen­de. Regjeringen ved Barne- Familie- og Likestillingsdepartementet har nå frem­met en pro­po­si­sjon om for­and­rin­ger i barne­lo­ven. Gjennom en årrek­ke har menn kun­net knyt­te et lite håp til Fremskrittspartiets kla­re pro­grampunkt om like­stilt for­eldre­skap, også etter et … Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap, Diskusjonsklima og sensur | 1 kommentar

Kun små lysglimt

Vi kom­mer igjen til­ba­ke til bar­­ne-, like­s­til­­lings- og fami­lie­de­par­te­men­tets pla­ner om end­rin­ger i barne­lo­ven. Dette depar­te­men­tet har som kjent poli­tisk ledel­se fra Fremskrittspartiet ved stats­råd Solveig Horne. FrP sier i sitt pro­gram: «ved sam­livs­brudd like­stil­les for­eld­res plik­ter og ret­tig­he­ter». Programposten har, sam­men med et lik­nen­de … Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap | Skriv en kommentar

Likestilt foreldreskap: Støtte til lovendringer bare med forbehold

Vi skrev for noen uker sider om bar­­ne- og like­stil­lings­de­par­te­men­tets pla­ner om å end­re barne­lo­ven. Vi snak­ket om “lys i enden av tunel­len”, og men­te det måt­te være en opp­ga­ve for menn å støt­te det­te ini­tia­ti­vet. Ved nær­me­re etter­syn kan vi imid­ler­tid nå, … Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap | Skriv en kommentar