Kategoriarkiv: Feminismekritikk

Kritikk av femi­nis­men og i førs­te rek­ke kri­tis­ke vur­de­rin­ger av kvin­ners stil­ling i sam­fun­net.

Nei til tvangssex

Jenter skal ikke ha sex om de ikke selv har lyst. Uansett hva Arild Brock sier. Slik inn­le­des et mot­inn­legg fra de to stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne Arild Stokkan-Grande (Ap) og Ib Thomsen (FrP) til Arild Brocks kro­nikk De to kjønns krutt i VG den 12/12. … Les vide­re

Publisert i Feminismekritikk | Skriv en kommentar

Tre kvinner

De tre kvin­ne­ne Leymah Gbowee,  Tawakkul Karman og Ellen Johnson Sirleaf (fra venst­re mot høy­re) har fått freds­pri­sen. Vi gra­tu­le­rer! Vi håper sam­ti­dig at kvin­ner i Norge for­står at pri­sen ikke nød­ven­dig­vis er til dem.

Publisert i Feminismekritikk | Skriv en kommentar

Høy på hælen?

Kunne noen annen grup­pe enn kvin­ner dan­net et for­melt nett­verk til gjen­si­dig frem­ming, og som til og med hol­der sine møter på Stortinget? KrFs Inger Lise Hansen er blant dem som inn­går i det nylig “avslør­te” nett­ver­ket “Høye hæler”. Der menn og … Les vide­re

Publisert i Feminismekritikk, Lenkeartikkel | Skriv en kommentar

Halleluja for kvinnekonvensjonen

Det er en svært anner­le­des vir­ke­lig­het kon­ven­sjo­nen skal anven­des på hos oss enn i de fles­te av ver­dens land. I Norge får mid­del­klasse­kvin­ner med høy­ere utdan­nel­se enda et verk­tøy i kas­sen, skri­ver Øivind Østberg Les vide­re

Publisert i Feminismekritikk | Skriv en kommentar

Når apologeter tolker islam

Islamske femi­nis­ter skal ha lyk­ke til. Men gjør ikke enkel­te av dis­se mer for å rekrut­te­re vest­li­ge femi­nis­ter til med­lø­pe­re for islam, enn for å frem­me kvin­ners stil­ling innen islam? Les vide­re

Publisert i Feminismekritikk | Skriv en kommentar

Avgått likestillingsminister: Kvinnekalas

Hvem er det nå sin tur til å pluk­ke fra hver­and­re arven etter kjønns­ba­lan­ser­te Karita Bekkemellem? Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap, Feminismekritikk, Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Exit Karita

Når det gjeld den nylege utskif­tin­ga innan regje­rin­ga, har eg sto­re pro­blem med å fin­na nokon plau­si­bel grunn til Karita Bekkemellem sin avgang. Men eg får asso­sia­sjo­nar til det som skjed­de for vel ti år sidan då bar­ne- og fami­lie­mi­nis­ter Grete Berget gjekk av og vart erstat­ta av Sylvia Brustad. Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap, Feminismekritikk, Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar