Forfatterarkiv: Redaksjon

Klagemål

Et tyve­tall menn møt­tes til kon­fe­ran­sen «Quo Vadis, mann?» arran­gert av Mannsforum i Oslo den 19. novem­ber i fjor — en dato som gjel­der for å være inter­na­sjo­nal manns­dag. Mannsforum har arran­gert dis­ku­sjons­mø­ter om menn, kjønn og like­stil­ling siden 2009. Deltakerne på kon­fe­ran­sen … Les vide­re

Publisert i Menn og maskulinitet | 4 kommentarer

Det personlige er politisk!

«Det per­son­li­ge er poli­tisk.» Denne lær­dom­men fra kvinne­kam­pen kan menn gjer­ne kopiere. Men ellers er spørs­må­let om hvor­dan menn kan gjø­re seg gjel­den­de som grup­pe i sam­fun­net et i hoved­sak uløst pro­blem. Menn bør hel­ler ikke — utover det nevn­te — for­sø­ke … Les vide­re

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | Skriv en kommentar

Kun små lysglimt

Vi kom­mer igjen til­ba­ke til bar­­ne-, like­s­til­­lings- og fami­lie­de­par­te­men­tets pla­ner om end­rin­ger i barne­lo­ven. Dette depar­te­men­tet har som kjent poli­tisk ledel­se fra Fremskrittspartiet ved stats­råd Solveig Horne. FrP sier i sitt pro­gram: «ved sam­livs­brudd like­stil­les for­eld­res plik­ter og ret­tig­he­ter». Programposten har, sam­men med et lik­nen­de … Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap | Skriv en kommentar

Likestilt foreldreskap: Støtte til lovendringer bare med forbehold

Vi skrev for noen uker sider om bar­­ne- og like­stil­lings­de­par­te­men­tets pla­ner om å end­re barne­lo­ven. Vi snak­ket om “lys i enden av tunel­len”, og men­te det måt­te være en opp­ga­ve for menn å støt­te det­te ini­tia­ti­vet. Ved nær­me­re etter­syn kan vi imid­ler­tid nå, … Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap | Skriv en kommentar

Likestilt foreldreskap: Lys i enden av tunnelen

De menn som har til­latt seg å ten­ke på Fremskrittspartiet som et manns­par­ti, og av den­ne grunn har stemt på dem, har len­ge ven­tet på kon­kre­te resul­ta­ter, ikke minst de sis­te ett og et halvt år. Partiet valg­te rik­tig nok ved regje­rings­dan­nel­sen å la seg repre­sen­te­re … Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap | Skriv en kommentar

Kjønnsnihilisme

Hva med et nytt ord «hen» som et kjønns­nøy­tralt pro­no­men i ste­det for «han» eller «hun»? I Sverige er det­te ordet alle­re­de beslut­tet inn­ført. Dette er kan­skje en god nyhet for alle som «mang­ler kjønn». Generelt, hvis du mang­ler noe, kan du … Les vide­re

Publisert i Kjønnsrelasjoner, Menn og maskulinitet | Skriv en kommentar

Soppkrigen

Hva skjed­de når to ur-kvin­­ner vil­le pluk­ke den sam­me sop­pen? Delte de sop­pen mel­lom seg med et smil? Nyere arkeo­lo­gisk forsk­ning stil­ler spørs­måls­tegn ved den­ne myten, som rik­tig nok ikke fore­lig­ger som uttalt myte, men som en dif­fus fore­stil­ling blant … Les vide­re

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Er det en kvalifikasjon å være kvinne? — ideologisk dom i Høyesterett

Det er lett å tref­fe blink hvis man sky­ter først og teg­ner blin­ken etter­på. Ifølge advo­ka­te­ne Arvid R. Ødegård og Kari Bergeius Andersen er det slik Høyesterett har gått fram i en sak der kam­pen stod mel­lom sta­ten til for­del for en … Les vide­re

Publisert i Jobb, Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Kodeord: guttetur

Av Arild Brock og Øivind Østberg Vi må inn­røm­me at vi ble litt over­ras­ket over å se to artik­ler som uten omsvøp ble kalt Endelig gutte­tur og Endelig jente­tur, i Fjell og Vidde num­mer 4/13 (bladet til Den nors­ke turist­for­ening). For oss … Les vide­re

Publisert i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsrelasjoner | Skriv en kommentar

Staten frikjennes for åpenbar diskriminering

Av Øivind Østberg og Johannes Mella
En mann­lig og en kvin­ne­lig søker til sam­me stil­ling i for­sva­ret ble stilt opp mot hver­and­re gjen­nom en serie avgjø­rel­ser i nemn­der og retts­in­stan­ser gjen­nom fle­re år. Det er uom­tvis­te­lig at den mann­li­ge søker had­de langt bed­re og bre­de­re både ope­ra­tiv erfa­ring og leder­er­fa­ring enn kvin­nen, og at de had­de jevn­byr­dig for­mell utdan­nel­se. Likevel gav Høyesterett til slutt kvin­nen med­hold. Dommer Skoghøy leve­rer sam­ti­dig et mindre­tall­svo­tum som er så nær en slakt av kol­le­ger i fler­tal­let som det vel er mulig å ven­te i Høyesterett. Les vide­re

Publisert i Jobb, Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar