Forfatterarkiv: Øivind Østberg

Aggressiv feminisme med Reform som logrende pådriver

Aggressiv femi­nis­me er på frem­marsj – med Reform som log­ren­de pådri­ver. Åpenbart som en opp­føl­ger av fle­re NRK-pro­­gram­­­mer fra den sene­re tid, i stor grad basert på doku­men­ta­sjon fra Sverige, kan NRK mel­de at vårt nors­ke “Reform” med det for­kla­ren­de til­leggs­nav­net … Les vide­re

Publisert i Kjønnsrelasjoner, Menn og maskulinitet | 4 kommentarer

En norsk barnefordelings-tragedie

22. juli var en tra­ge­die, men hvor­dan skal vi for­stå den? I norsk offent­lig­het, og ikke minst i retts­sa­ken mot Breivik, har det utspilt seg en kamp om hvil­ket aspekt som skal til­de­les størst for­kla­rings­kraft når det gjel­der de gru­ful­le hen­del­se­ne 22. … Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap | 9 kommentarer

Møt en brutal morsskikkelse!

Psykolanalytisk kom­men­tar til James Bond fil­men Skyfall, med paral­lel­ler til Anders Behring Breivik, og med paral­lell også til leden­de kvin­ner i Norge Den sis­te James Bond-fil­­men byr på mer enn de sed­van­li­ge hese­ble­sen­de stunt-fyl­­te action­sce­ne­ne og et anstrengt plot sen­trert rundt … Les vide­re

Publisert i Kultur | Skriv en kommentar

Biologisk foreldreskap på vektskålen

Hva betyr det bio­lo­gis­ke bånd for en manns vil­je og evne – i det lan­ge løp, i med­gang og mot­gang, i kri­se og syk­dom – til å stil­le opp for et barn? Dette er blant de spørs­mål som stil­les i den­ne artik­ke­len, som tar utgangs­punkt … Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap | Skriv en kommentar

BI-rektor ut mot utopiske likelønnsfundamentalister

Lenke til artik­ke­len Arbeidets ver­di av rek­tor ved BI, Tom Colbjørnsen. Om vans­ke­ne med å gjen­nom­føre verdi­fast­set­ting av arbeid for kvin­ner og menn. Les vide­re

Publisert i Jobb, Lenkeartikkel | Skriv en kommentar

Lik lønn for ulike kjønn?

Kvinner og menn har helt uli­ke prio­ri­te­rin­ger, også i arbeids­li­vet. Derfor er lik lønn ver­ken rett­fer­dig eller mulig. Les vide­re

Publisert i Jobb | Merket med | 1 kommentar

Kjønnsforskernes makt

Etter at kjønns­fors­ker­ne har dum­met seg ut i Hjernevask-seri­en, har man­ge prøvd å hev­de at dis­se er sær­in­ger med liten inn­fly­tel­se. Men at kjønns­fors­ker­ne ikke har makt, er dess­ver­re helt feil, skri­ver Øivind Østberg Les vide­re

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd | Merket med | 1 kommentar

Lorentzens kamp for fedre

Bak Jørgen Lorentzens enga­sje­ment lig­ger idé­en om kjønn som sosi­al kon­struk­sjon, som poli­tik­kens mål er å de-kon­stru­ere. En kamp for fed­res ret­tig­he­ter må imid­ler­tid hand­le om å aner­kjen­ne at fed­re og mød­re typisk repre­sen­te­rer uli­ke, men like vik­ti­ge, måter å fyl­le for­eldre­opp­ga­ven på. Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap | Skriv en kommentar

Maktspråk fra parnasset

Professor Harriet Bjerrum Nielsen lan­ger ut mot Hjernevask-seri­en, som plut­se­lig skal bedøm­mes etter kri­te­ri­er for en viten­ska­pe­lig avhand­ling. Denne type kri­tikk kan bare for­ster­ke opp­le­vel­sen av å stå over­for et selv­til­freds og makt­full­kom­ment mil­jø, skri­ver Øivind Østberg Les vide­re

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd | Merket med | Skriv en kommentar

Kvinnefavorisering på høyt nivå

Sjelden kom­mer det tyde­li­ge­re frem at and­re hen­syn glatt kan ofres når det er snakk om å hjel­pe kar­rie­re­kvin­ner frem til de høy­es­te posi­sjo­ner,
skri­ver Øivind Østberg. Les vide­re

Publisert i Jobb | 1 kommentar