Forfatterarkiv: Arild Brock

En mann med skjegg

Lurer du på om det er ok å fram­stå på sce­nen med utpre­get kvin­ne­li­ge fak­ter og til­sva­ren­de kosty­me? Kan du slik vin­ne Eurovision Song Contest, og der­et­ter tak­ke for støt­ten i sam­me stil — rørt til tårer og med selv­ut­slet­ten­de “kvin­ne­lig” takk­nem­lig­het? Ja det kan … Les vide­re

Publisert i Diskusjonsklima og sensur, Menn og maskulinitet | Skriv en kommentar

Hurra for blåstrømpene!

«Statskritikk» så god som noen ble fram­ført av en blå­strøm­pe på et fro­kost­møte i Civita den 29. okto­ber. Hør bare: Det er vans­ke­lig å føre en dis­ku­sjon i Norge uten at en skal kom­me fram til et for­bud, et påbud eller en øko­no­misk … Les vide­re

Publisert i Kjønnsrelasjoner | Skriv en kommentar

Tohundre år mot dagens Norge?

Er Norges utvik­ling gjen­nom de sis­te 200 år en serie fram­skritt? Foredraget 200 år på 200 minut­ter sendt på NRK gir inn­trykk av det­te, og ikke minst NRKs inn­ram­ming av fore­dra­get. Om det er dek­ning for den­ne nasjo­na­le selv­til­freds­het kan imid­ler­tid dis­ku­te­res. Norge fram­står blant annet som eks­tremt femi­nint i inter­na­sjo­na­le under­sø­kel­ser. Les vide­re

Publisert i Familie, Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Journalistikk fra sofaen

Framgang for menn i for­bin­del­se med barne­for­de­ling kan fore­kom­me, men er uan­sett et blod­slit. Så når en jour­na­list i uke­avi­sa Dag og Tid til­lot seg å inn­ta en avslap­pet, for ikke å si ned­la­ten­de hold­ning til det at sta­tik­ken viser litt fram­gang, og att­på til med refe­ran­se til det­te nett­sted, var det nød­ven­dig med en kri­tisk kom­men­tar. Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap | Skriv en kommentar

Enda frekkere kjønnsaktivister!

Artikkelen har utgangs­punkt i en debatt om kjønn og homo­filt ekte­skap, men kom­mer inn på fle­re omkring­lig­gen­de spørs­mål, som for­hol­det mel­lom libe­ra­li­tet og det auto­ri­tæ­re. Les vide­re

Publisert i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsrelasjoner | 1 kommentar

Frekke kjønnsaktivister!

Homofili er noe annet enn hete­ro­fi­li. Hva homo­fi­li er, kun­ne jeg med gle­de over­late til de homo­file selv å defi­nere, hvis det bare ikke var for deres trang til å inva­dere hete­ro­fi­li­ens insti­tu­sjo­ner og tra­di­sjo­ner. Er de homo­file mis­un­ne­lige på noe? Det hete­ro­file ekte­skap blir ikke len­ger det sam­me når homo­file insis­te­rer på, og har fått til­gang på, den­ne insti­tu­sjo­nen. Det homo­file par­for­hold bur­de ska­pe sine egne tra­di­sjo­ner, i ste­det for å snyl­te på and­res. Les vide­re

Publisert i Familie | 29 kommentarer

Barneekstremisme i Norge

Stadig fle­re barne­for­de­lings­sa­ker kom­mer for ret­ten. Økningen kan være uttrykk for en kvinne­of­fen­siv og en manns­of­fen­siv sam­ti­dig. Flere kvin­ner tar sak for­di de erfa­rings­mes­sig har alt å vin­ne og intet å tape. Likevel gjør sta­dig fle­re menn opp­rør og tar sak. Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap, Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Knockout i fjerde runde?

Daværende sjef for Luftforsvarets utvik­lings­sen­ter, Øyvind Kirsebom Strandmann, ble forbi­gått da han i 2008 søk­te en stil­ling som kon­tre­ad­mi­ral i for­sva­ret, og det i den grad at det var ulov­lig. Dette har Borgarting lag­manns­rett nå slått fast. Gjeldende lov­giv­ning gir et visst rom … Les vide­re

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Ministeriet for u-likestilling

... de sene­re år er like­stil­lings­be­gre­pet umer­ke­lig blitt end­ret fra å bety lik­het i start­po­si­sjon til å bety lik­het i slutt­po­si­sjon, skri­ver pro­fes­sor i filo­so­fi Hans Bonde, kjent i Norge bl a som fore­drags­hol­der, i en kro­nikk i Berlingske Tidende.  Siden rea­li­te­te­ne også har end­ret seg, er det som før var … Les vide­re

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd, Lenkeartikkel | 2 kommentarer

Når jakt blir til heksejakt

Jakt kre­ver pre­si­sjon. Det er når den­ne pre­si­sjo­nen mang­ler, at jakt blir til hekse­jakt, det være seg på kvin­ne­li­ge eller mann­li­ge hek­ser. I den dans­ke fil­men «Jakten» får vi se jakt både med og uten pre­si­sjon. Filmen utspil­ler seg blant … Les vide­re

Publisert i Barn og foreldreskap, Menn og maskulinitet | 1 kommentar