Islam — noe for menn?

Von Mariusz Kubik, http://www.mariuszkubik.pl - own work, http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kmarius, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4188915

Michel Houellebecq (foto: Mariusz Kubik)

Underkastelse av Michel Houellebecq, Cappelen Damm 2015, Oversatt av Tom Lotherington, 264 s

Å gå over til islam, med eller uten kris­ten for­tid, er for de fleste av leserne en tanke like fjern som science fic­tion. Faktum er like­vel at islam vin­ner store ska­rer av nye til­hen­gere i Europa, også i Norge. I England skal to tredje­de­ler av kon­ver­tit­tene være kvin­ner. I fram­tids­ro­ma­nen “Underkastelse” av Michel Houellebecq frem­stil­les islam som en spe­si­elt attrak­tiv reli­gion for menn.

Boka kom ut i Paris samme dag som ter­ror­an­gre­pet på Charlie Hebdo fant sted, 7. januar 2015, og for­fat­te­ren var selv motiv på bladets for­side den dagen. Les videre

Publisert i Etnisitet og demografi, Menn og maskulinitet | 1 kommentar

Bør professoren sendes på gangen?

En kvin­ne­lig pro­fes­sor i Bergen sendte nylig samt­lige mann­lige stu­den­ter på gan­gen under en fore­les­ning. Det var jeg som «sendte gut­tene på gan­gen,” sier hun for­nøyd som intro­duk­sjon til et inn­legg i Bergens Tidene.

Kronprinsessen vil ikke

Forfatteren av inn­leg­get er pro­fes­sor ved insti­tutt for sam­men­lik­nende poli­tikk ved Universitetet i Bergen, Lise Rakner. I debatt­inn­leg­get for­kla­rer pro­fes­so­ren at hun i en fore­les­ning – spon­tant – sendte gut­tene i for­sam­lin­gen på gan­gen ti minut­ter før fore­les­nin­gens slutt for å prate med de kvin­ne­lige stu­den­tene. Hun var frust­rert over at hun ikke fikk kon­takt med kvin­nene. Med hen­nes egne ord;

”«Jentene» utgjorde halv­par­ten av stu­dent­mas­sen, men sa sjel­den noe og for­lot fore­les­nings­sa­len rett etter fore­les­nin­gen. Flere av de mann­lige stu­den­tene stilte spørs­mål, benyt­tet pau­sen til ufor­melle spørs­mål og slo ofte av en prat på vei ut. Kort for­talt – der stod jeg – en 50 år gam­mel kvin­ne­lig pro­fes­sor – og var i ferd med å videre­føre et møns­ter jeg kjente så godt fra min egen stu­die­tid: «kron­prinskul­tu­ren».”

Denne ”kron­pins­kul­tu­ren” består, i hen­hold til henne selv, i at mann­lige og syn­lig enga­sjerte stu­den­ter Les videre

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Fromhet ikke bare for religiøse

Barnehagen Egalia har vært en stor inspi­ra­sjons­kilde”, for­tel­ler lede­ren for den nystif­tede svenske orga­ni­sa­sjo­nen Egalia Adult, CC Clemens. Foreningen sik­ter mot den ulti­mate like­stil­ling og vil knekke den “for­kvak­lede” ideen om kjønn en gang for alle, for­tel­ler han/hun.

Den nystif­tede for­enin­gen prak­ti­se­rer alle­rede sin egen ideo­logi i eget miljø, blant annet på for­enin­gens møter og work­shops. Lederen møter oss til inter­vju iført kjønns­nøy­tral, hvit kjor­tel. Les videre

Publisert i Kjønnsrelasjoner | Skriv en kommentar

Forsøk på å være mann

EPAnmeldelse av boka «Knuste hjer­ter og halve sann­he­ter– Force Manjeure» av Geir Sætre, roman, Comino for­lag, 2015

Forsøk på å være mann er denne bokas tema. Samtidig kan vi si at roma­nen er for­fat­te­rens for­søk på å være for­fat­ter. Boka er Sætres første.

Vi møter roman­fi­gu­ren Edgar Paasche som lager­ar­bei­der med en for­kjær­lig­het for å kjøre truck og i fri­tida med en for­kjær­lig­het for å hive innpå store meng­der alko­hol. Sistnevnte gjø­res i sel­skap med kom­pi­ser på jakt etter damer. Spesielt Edgar tren­ger alko­ho­len for å styrke motet (og for å tåle dår­lige resultater).

Men så for­and­rer alt seg. Kort opp­sum­mert leser vi føl­gende: 1) Edgar får råd av kom­pi­sen, som er rå på sjek­king, om å sette seg høy­ere mål. 2) Edgar viser seg å kjenne til femi­nis­tisk lit­te­ra­tur, Les videre

Publisert i Kultur, Menn og maskulinitet | Skriv en kommentar

Klagemål

Et tyve­tall menn møt­tes til kon­fe­ran­sen «Quo Vadis, mann?» arran­gert av Mannsforum i Oslo den 19. novem­ber i fjor — en dato som gjel­der for å være inter­na­sjo­nal manns­dag. Mannsforum har arran­gert dis­ku­sjons­mø­ter om menn, kjønn og like­stil­ling siden 2009. Deltakerne på kon­fe­ran­sen repre­sen­terte små mil­jøer som har det til fel­les at de set­ter fokus på menns for­hold. Maskulinist.no var også representert.

Nei, takk!

Det er nokså stor varia­sjon å finne når en ser på mil­jøer som beskjef­ti­ger seg med menns for­hold. Noen gjør det nær­mest «ufri­vil­lig», Les videre

Publisert i Menn og maskulinitet | 4 kommentarer

Er maskulinisme svar på feminismen?

Det fin­nes menn og mil­jøer som er opp­tatt av menns for­hold ut over det du fin­ner her på Maskulinist.no, selv­føl­ge­lig. En mulig­het for menn som arbei­der med kjønns­po­li­tiske spørs­mål, er å defi­nere seg som mas­ku­li­nis­ter. Miljøer, og også enkelt­per­soner, som dri­ver en mål­ret­tet, poli­tisk akti­vi­tet, kan ha behov for å defi­nere seg.

Men hva betyr «mas­ku­li­nisme»? Les videre

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner | Skriv en kommentar

Det personlige er politisk!

«Det per­son­lige er poli­tisk.» Denne lær­dom­men fra kvinne­kam­pen kan menn gjerne kopiere. Men ellers er spørs­må­let om hvor­dan menn kan gjøre seg gjel­dende som gruppe i sam­fun­net et i hoved­sak uløst pro­blem. Menn bør hel­ler ikke — utover det nevnte — for­søke å løse pro­ble­met ved å kopiere kvinne­be­ve­gel­sen, av grun­ner som vi ikke skal komme inn på her.

Men det er vik­tig å erkjenne at pro­ble­met fin­nes! Et vik­tig bidrag til dette gir Morgenbladets Erling Dokk Holm Les videre

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd, Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel | Skriv en kommentar

Fri mann

shantaramKommentar til den selv­bio­gra­fiske roma­nen «Shantaram» av Gregory David Roberts, norsk utgave ved for­la­get Press, 2008.

Er du fri hvis du er gang­ster? Kanskje, hvis du kom­mer fra en annen kul­tur og bare er asso­si­ert med­lem. Du nyter da alle med­lem­ska­pets for­de­ler sam­ti­dig som du tro­lig kan tre ut når du måtte ønske det. «Friheten til å si nei» er vik­tig for bokas hoved­per­son. Den mafiaen vi snak­ker om her, har for øvrig etiske stan­dar­der. De avstår f eks fra pro­sti­tu­sjon og heroin som «sats­nings­om­rå­der», ikke fordi dette er ulov­lig, men fordi det er uetisk, slik denne mafia­ens grunn­leg­ger og øverste sjef ser det.

«Vår mann» er aust­ra­lier, og bærer i boka hindi-navnet Lin. Lin har gjen­nom bokas 900 sider sitt faste til­hold i Bombay og er iden­tisk med bokas for­fat­ter. Millionbyen Bombay er geo­gra­fisk delt mel­lom ulike mafiaer, dels sam­ar­bei­dende, dels riva­li­se­rende. Grunnleggeren av mafiaen møter vi som en tenk­som herre, som gjerne dis­ku­te­rer etiske og andre filo­so­fiske spørs­mål med Lin og de øvrige med­lem­mene. At sje­fen og andre lever godt av inn­tek­tene fra ulov­lig valuta­han­del, fra for­falsk­ning av pass og fra inn­kre­ving av beskyt­tel­ses­pen­ger Les videre

Publisert i Kultur, Menn og maskulinitet | Skriv en kommentar

Kun små lysglimt

Vi kom­mer igjen til­bake til barne-, like­stil­lings– og fami­lie­de­par­te­men­tets pla­ner om end­rin­ger i barne­lo­ven. Dette depar­te­men­tet har som kjent poli­tisk ledelse fra Fremskrittspartiet ved stats­råd Solveig Horne. FrP sier i sitt pro­gram: «ved sam­livs­brudd like­stil­les for­eld­res plik­ter og ret­tig­he­ter». Programposten har, sam­men med et lik­nende punkt i Venstres pro­gram, skilt disse to par­ti­ene fra andre par­tier. Vi, og andre menn med oss, har for­stått FrP slik at de har vil­let gjøre noe radi­kalt med de skjev­he­ter som menn ram­mes av når for­hol­det mel­lom barn og for­eldre fast­leg­ges på nytt etter et sam­livs­brudd. Endringsforslagene som nå fore­lig­ger fra depar­te­men­tet, er imid­ler­tid for­sik­tige. Les videre

Publisert i Barn og foreldreskap | Skriv en kommentar

Likestilt foreldreskap: Støtte til lovendringer bare med forbehold

Vi skrev for noen uker sider om barne– og like­stil­lings­de­par­te­men­tets pla­ner om å endre barne­lo­ven. Vi snak­ket om “lys i enden av tunel­len”, og mente det måtte være en opp­gave for menn å støtte dette ini­tia­ti­vet. Ved nær­mere etter­syn kan vi imid­ler­tid nå, på tam­pen av hørings­fris­ten, bare opp­fordre til å støtte deler av lov­for­sla­gene og med visse for­be­hold. Vi arbei­der med en hørings­ut­ta­lelse, og kom­mer til­bake til saken om et par dager.

Publisert i Barn og foreldreskap | Skriv en kommentar